Majątek wspólny spółki - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek wspólny spółki - wykład - strona 1 Majątek wspólny spółki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Majątek wspólny spółki
Źródłem powstania majątku spółki w pierwszej kolejności są wkłady wniesione przez wspólników zgodnie z treścią umowy (tzw. pierwotny majątek spółki, określany niekiedy również jako jej kapitał zakładowy, chociaż Kodeks cywilny nie używa takiego pojęcia [19] ). 9Zgodnie z art. 861 § 1 k.c. wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Z art. 861 § 2 k.c. wynika domniemanie, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.
Przedmiotem wkładów mogą być wszelkie prawa majątkowe o charakterze zbywalnym [20] , zarówno bezwzględne, np. prawo własności (nieruchomości lub ruchomości, w tym środków pieniężnych), jak i względne, np. najem, dzierżawa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, wierzytelności, patenty, a także akcje, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstwo (w znaczeniu przedmiotowym). Zgodnie z art. 862 k.c. rzeczy ruchome lub nieruchome mogą być wniesione do majątku spółki na własność lub jedynie do używania. Wkład w postaci świadczenia usług polega natomiast na zobowiązaniu się do stałego lub sporadycznego, a niekiedy nawet tylko jednorazowego, wykonywania czynności na rzecz spółki, mających przysporzyć umówionych korzyści lub dokonać określonych oszczędności. W odniesieniu do tego wkładu należy podkreślić, że osobiste usługi wspólnika nie mogą polegać na osobistym prowadzeniu spraw spółki lub na wykonywaniu czynności związanych z jej reprezentacją, ponieważ do takich czynności każdy wspólnik jest wprost uprawniony i zobowiązany na podstawie art. 865 § 1 i art. 866 k.c.
9W skład majątku spółki cywilnej, oprócz wkładów jej wspólników, wchodzą także prawa nabyte do majątku wspólnego w toku działalności spółki. Niekiedy określa się je jako dochody z jej działalności (zyski), stanowiące ogół wspólnych aktywów majątkowych, pozostających do dyspozycji wspólników po odliczeniu wartości wniesionych przez nich wkładów, kosztów działalności spółki i jej długów. Nie chodzi więc o zyski wspólników w rozumieniu art. 867 k.c., czyli o nadwyżkę między aktywami a pasywami spółki w danym okresie obrachunkowym, które po podziale przypadają indywidualnie każdemu ze wspólników, lecz o składniki majątkowe nabyte do majątku wspólnego spółki, stanowiące przedmiot ich współwłasności. Obejmuje to wszelkie nabyte prawa majątkowe, a nie jedynie zarobione środki pieniężne. 9Jeśli chodzi o udział wspólnika w zyskach i stratach, to należy wskazać, że art. 867 § 1 k.c. przewiduje domniemanie równego udziału każdego wspólnika w zyskach i stratach spółki, bez względu na rodzaj i wartość wniesionego przez niego wkładu. Jest to przepis o charakterze dyspozytywnym i w umowie spółki strony mogą inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Dopuszczalne jest nawet zwolnienie niektórych wspólników od udziału w stratach. Nie można natomiast wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Ponadto zgodnie z art. 867 § 2 k.c. ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz