Spółka cywilna - Forma prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka cywilna - Forma prawna  - strona 1 Spółka cywilna - Forma prawna  - strona 2 Spółka cywilna - Forma prawna  - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA CYWILNA
Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia danego celu gospodarczego i dzięki temu odgrywa ona bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych a także banków, instytucji ubezpieczeniowych itd.[3]
Biorąc pod uwagę kryterium jakim, jest form prawna, wyróżniamy następujące spółki:
spółka cywilna (art. 860 - 875 k.c.)
spółka jawna (art. 75 - 142 k.h.)
spółka komandytowa (art. 143 - 157 k.h.)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art.158 - 306 k.h.)
spółka akcyjna (art. 307 - 490 k.h.)
Przyjęte w polskim ustawodawstwie uregulowania prawne pozwalają na wyróżnienie spółki cywilnej, uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego oraz spółek handlowych unormowanych w kodeksie handlowym.
Inne kryterium pozwala wyróżnić spółki osobowe, którymi są obecnie w Polsce: spółka cywilna, spółka komandytowa i spółka cicha oraz spółki kapitałowe, do których zalicza się spółka z ograniczona odpowiedzialnością i spółka akcyjna.[1]
Forma prawna spółki cywilnej
Spółka cywilna regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego i powstaje przez zawarcie umowy między dwoma lub większą liczbą wspólników. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne choć w praktyce najczęściej spółkę cywilną zawiązują osoby fizyczne. Tego rodzaju spółka może być zawiązana dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego zarówno długotrwałego jak i jednorazowego, a uczestnicy zobowiązują się wobec siebie do zaangażowana określonych środków materialnych i pracy dla realizowania wspólnego interesu.[4]
Taka forma spółki stała się w Polsce podstawową formą działalności gospodarczej, gdyż do jej rozpoczęcia wystarczy, zgodnie z ustawą z 1988 r., zgłoszenie oraz wpis spółki do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy. Konsekwencją wpisania spółki cywilnej do ewidencji jest uzyskanie przez nią statusu tzw. podmiotu gospodarczego.[2]
Umowa
Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej, podobnie jak późniejsze wszelkie zmiany postanowień. Forma pisemna nie jest obowiązkowa a jej brak nie czyni umowy o spółkę nieważną, to jednak niezachowanie formy pisemnej może stwarzać wiele kłopotów, zwłaszcza w sporze przed sądem.
Koniecznymi elementami umowy spółki cywilnej są:
wyszczególnienie wspólników (tj. imion, nazwisk lub nazw prawnych oraz sposób reprezentacji osób prawnych)


(…)

… podziału majątku wspólnego po rozwiązaniu spółki, każdy z nich może wystąpić do sądu o dokonanie tego podziału. Sąd dokona podziału majątku w postępowaniu nieprocesowym właściwym dla zniesienia współwłasności, stosując przepisy art. 617 - 621 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy o rozwiązanie spółki i sprawy o likwidację majątku nie mogą być rozstrzygane łącznie, gdyż inny jest tryb dla każdej…
… przez sąd w przypadku zaistnienia ku temu ważnych powodów (art. 874 k.c.)
Ustąpienie wspólnika
Ustąpienie wspólnika oznacza wszelkie zdarzenia prawne, których skutkiem stosunek spółki ustaje tylko względem poszczególnego wspólnika, przy dalszym trwaniu stosunku spółki co do pozostałych wspólników. Ustąpienie wspólnika może nastąpić wskutek wypowiedzenia udziału przez wspólnika, wypowiedzenia udziału…
… nie jest dziedziczeniem.[2]
Rozwiązanie spółki Przez rozwiązanie spółki należy rozumieć wszelkie zdarzenia prawne, wskutek których stosunek spółki ustaje jednocześnie względem wszystkich wspólników. Spółka cywilna może ulec rozwiązaniu na podstawie:
porozumienia wspólników o rozwiązaniu spółki
wskutek zaistnienia przewidzianych w umowie spółki okoliczności przewidujących jej rozwiązanie
z powodu śmierci lub wystąpienia…
… zmiana jej składu osobowego. Nowy wspólnik może przystąpić do spółki tylko poprzez zmianę umowy. Wystąpienie wspólnika ze spółki może nastąpić za wypowiedzeniem, a to, zgodnie z art.869 § 1 k.c., możliwe jest tylko w przypadku , gdy spółkę zawarto na czas nieokreślony.
Założenie spółki
Zakładając spółkę cywilną należy uiścić we właściwym urzędzie skarbowym opłatę skarbową od wartości umowy (tj. sumy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz