Spółka cywilna - Podmioty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka cywilna  - Podmioty - strona 1 Spółka cywilna  - Podmioty - strona 2 Spółka cywilna  - Podmioty - strona 3

Fragment notatki:

12.Spółka cywilna
A) Pojęcie
1. Umowa spółki
Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, co najmniej dwóch osób, fizycznych lub prawnych. Przez umowie spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie wkładów (art 860§1). Do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy należy określenie wspólnego celu gospodarczego, a także zobowiązanie się każdego ze wspólników do oznaczonych działań, funkcjonalnie związanych z realizacja celu ustalonego w umowie spółki.
Zamierzony wspólny cel (affectio societatis) stanowi najbardziej znamienna jej cechę, odróżniająca umowę spółki od innych umów zobowiązaniowych. B) Cel gospodarczy
Określony w umowie cel gospodarczy ma być celem wspólnym. Jeżeli cel ten polega na osiągnięciu zysków, niedopuszczalne byłoby wyłączenie któregokolwiek wspólnika od udziału w zyskach (art 867§1 zd4) C) Podmioty
Uczestniczącymi w umowie spółki podmiotami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, przy czym wspólników może być więcej niż dwóch (umowa wielostronna) Umowa spółki zawsze tworzy miedzy stronami trwale stosunki zobowiązaniowe, nie kreuje osoby prawnej, którą możnaby przeciwstawić podmiotowości prawnej wspólników. Przedsiębiorcami są wspólnicy - osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne (331) - te kategorie podmiotów obejmuje, bowiem definicja przedsiębiorcy (431) D) Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania
1. Wkład
Zgodnie z 861§1 wkład może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo świadczenie usług. W zależności od rodzaju wkładu, będą obowiązywały rożne zasady dotyczące jego wniesienia.
Jeżeli w umowie spółki zastrzeżono wniesienie wkładu w postaci określonych praw, do wykonania ego zobowiązania stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (862 zd1 w związku z 555). Także przepisy o sprzedaży znajda odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy wniesionej na własność oraz do niebezpieczeństwa utraty i uszkodzenia rzeczy.
W takim samy ma zakresie do rzeczy wniesionych tylko do używania należy stosować przepisy o najmie (862 zd2)
Wniesienie wkładu pieniężnego podlega ogólnym zasadom wykonania zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie pieniężne, przy czym spełnienie tego świadczenia może nastąpić w gotowce lub w formie bezgotówkowej.
Natomiast wkład polegający na świadczeniu usług wnoszony jest poprzez wykonywanie określonych prac, których rodzaj i termin wykonania (z reguły jest to czas trwania spółki) określa umowa.

(…)

…. pozostające w związku z działalnością spółki a odrębne od ich indywidualnych zobowiązań powstających poza ta strefą.
Za zobowiązania te wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie (864) to znaczy nie tylko wyodrębnionym majątkiem wspólnym, ale i każdy z nich swym indywidualnym majątkiem nienależącym do wspólności.
Natomiast majątkiem osobistym nie odpowiada wspólnik za zobowiązania powstałe…
… dotyczące wkładu następuje w pieniądzu. Nie podlega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu rzeczy należącej do wspólnika. Ponadto powinna być wypłacona cześć wartości majątku wspólnego (po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników), ustalona wg stosunku, w którym ustępujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (871§2).
W następstwie rozwiązania spółki wspólność…
… przed jego przystąpieniem do spółki. 4. Zyski i straty
Art 867 KC przewiduje uczestnictwo każdego ze wspólników w równym stopniu zarówno w zyskach i stratach, i to bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Strony mogą jednak inaczej ustalić stosunek udziału w zyskach i stratach, a nawet mogą zwolnic niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie mogą żadnego z nich pozbawić udziału w zyskach. E) Prowadzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz