Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki - wykład - strona 1 Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki - wykład - strona 2 Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki
Z istoty spółki, jako osobistego stosunku prawnego istniejącego między jej członkami (wspólnikami), wynika, że ustanie osobistej więzi prawnej między nimi musi wywoływać skutki dla bytu prawnego samej spółki. Zazwyczaj mówi się w tym wypadku o rozwiązaniu spółki oraz o wypowiedzeniu członkostwa, ale można to ująć ogólniej jako ustanie spółki oraz ustanie członkostwa w spółce, ponieważ - niezależnie od przyczyn - prowadzi do rozerwania powyższej więzi osobistej między wspólnikami, a konsekwencją ustania członkostwa w spółce jest zmiana stosunków majątkowych między nimi, polegająca na utracie uprawnień do majątku wspólnego spółki cywilnej jako wspólności łącznej albo na jej przekształceniu we współwłasność w częściach ułamkowych. 9Generalnie ustanie członkostwa w spółce może wynikać z przyczyn dotyczących tylko jednego ze wspólników lub z przyczyn odnoszących się do całej spółki.
9Ustanie członkostwa z przyczyn leżących wyłącznie po stronie jednego ze wspólników (ustąpienie wspólnika) może wynikać z jego śmierci lub z wypowiedzenia udziału (art. 869 k.c.). W pierwszym wypadku możliwe jest jednak kontynuowanie spółki z udziałem spadkobierców wspólnika, ale wyłącznie wtedy, gdy umowa spółki lub uchwała wspólników przewiduje wstąpienie spadkobierców do spółki na jego miejsce (art. 872 k.c.). W takim wypadku spadkobiercy muszą wskazać spółce (ściślej: pozostałym wspólnikom) jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa, ponieważ w przeciwnym razie pozostali wspólnicy będą mogli sami dokonywać wszelkich czynności w zakresie prowadzenia spółki. Uchwała w sprawie kontynuacji spółki z udziałem spadkobierców zmarłego wspólnika może być podjęta wspólnie przez pozostałych wspólników i spadkobierców zmarłego wspólnika także już po jego śmierci, ponieważ nie będzie to oznaczało przystąpienia nowych osób do już istniejącej spółki (rozumianego jako wzmiankowane wyżej przeniesienie członkostwa), skoro spadkobiercy razem (jako całość) zastępują zmarłego wspólnika.
Wystąpienie wspólnika uregulowane jest w art. 869 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Możliwe jest umowne możliwe jest określenie innego (dłuższego lub krótszego) okresu wypowiedzenia, a także wprowadzenie w umowie możliwości wypowiedzenia także spółki zawartej na czas oznaczony. Poza tym, zgodnie z art. 869 § 2 k.c., wypowiedzenie każdej umowy spółki - bez względu na to, czy została ona zawarta na czas nieoznaczony, czy na czas oznaczony - jest możliwe z ważnych powodów, i to bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy czym zastrzeżenie przeciwne jest nieważne (przepis iuris cogentis). Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone w dowolnej formie, a forma pisemna ma znaczenie jedynie dla celów dowodowych.


(…)

… przez sąd wskutek powództwa wspólnika motywowanego istnieniem ważnych powodów (art. 874 § 1 k.c. - przepis iuris cogentis); wyrok rozwiązujący spółkę ma charakter konstytutywny i wywołuje skutki ex nunc (od chwili prawomocności);
6) na skutek ogłoszenia upadłości wspólnika (art. 874 § 2 k.c.).
9Konsekwencją rozwiązania spółki cywilnej jest zasadnicza zmiana charakteru prawnego jej majątku, ponieważ zgodnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz