Wystąpienie wspólnika w spółce jawnej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wystąpienie wspólnika w spółce jawnej - wykład - strona 1 Wystąpienie wspólnika w spółce jawnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wystąpienie wspólnika
9Wystąpienie wspólnika jest zdarzeniem prawnym powodującym utratę przez wspólnika jego członkostwa w spółce, przy czym spółka może istnieć nadal. Wystąpienie wspólnika ze spółki może nastąpić z przyczyn fakultatywnych bądź obligatoryjnych, wskutek czynności prawnej bądź z mocy prawa. Do przyczyn fakultatywnych należy wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela. Przyczyną obligatoryjną ustąpienia wspólnika jest śmierć wspólnika, ogłoszenie jego upadłości oraz wyłączenie wspólnika.
Wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki zawartej na czas nieoznaczony na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, aczkolwiek umowa może przewidywać krótszy termin wypowiedzenia. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli natomiast spółkę zawarto na czas oznaczony, to wspólnik nie możliwości wypowiedzenia takiej umowy, chyba że z samej umowy wynika co innego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.
Umowę spółki może również wypowiedzieć ze skutkiem dla wspólnika jego wierzyciel, mianowicie wtedy, kiedy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, a wierzyciel wspólnika na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może bowiem uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć także umowę spółki zawartą na czas oznaczony, aczkolwiek również z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jeżeli umowa przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.
9Śmierć wspólnika powoduje jego ustąpienie ze spółki, ponieważ zasadą w spółkach osobowych jest to, że w miejsce zmarłego wspólnika nie wstępują jego spadkobiercy. W umowie można jednak zastrzec, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, przechodzą na jego spadkobierców i wówczas śmierć nie stanowi przyczyny ustąpienia wspólnika. Umowa może stanowić, że w miejsce zmarłego wspólnika wchodzą tylko niektórzy ze spadkobierców, w szczególności tylko ustawowi albo tylko testamentowi. Podstawą prawną wejścia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika nie jest jednak dziedziczenie. Dziedziczeniu natomiast podlega wkład zmarłego wspólnika, ale na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w które umowa spółki nie może ingerować, w szczególności nie może zawęzić zakresu podmiotowego dziedziczenia. Jeżeli umowa stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Prawa i obowiązki związane z członkostwem zmarłego wspólnika nie podlegają jednak dziedziczeniu, ponieważ podstawę prawną stanowi tu umowa spółki.


(…)

… o wyłączeniu takiego wspólnika ze spółki.
W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.
9Za dzień bilansowy przyjmuje się:
1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,
2) w przypadku śmierci wspólnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz