Majątek podmiotu gospodarczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek podmiotu gospodarczego - omówienie - strona 1 Majątek podmiotu gospodarczego - omówienie - strona 2 Majątek podmiotu gospodarczego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

MAJĄTEK PODMIOTU GOSPODARCZEGO tworzą :
Środki gospodarcze (aktywa) - oznaczają zasoby składników, jakimi jednostka dysponuje, najczęściej na podstawie prawa własności do nich, o wiarygodnie ustalonej wartości. Umożliwiają one fizyczne prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej.
Majątek trwały obejmuje składniki o długim okresie użytkowania (w praktyce — dłuższym niż rok), posiadające znaczną wartość jednostkową (obecnie powyżej 3500 zł). Majątek obrotowy tworzą : wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe do gospodarczego wykorzystania w okresie dłuższym niż jeden rok, takie jak: prawa autorskie, licencje, koncesje, prawa do znaków towarowych, patentów czy oprogramowania komputerów.
W skład rzeczowych składników majątku trwałego wchodzą środki trwałe i środki trwałe w budowie. Środki trwałe - są składnikami o okresie tak zwanej ekonomicznej użyteczności powyżej roku, kompletnymi, nadającymi się do użytku i przeznaczanymi na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich:
*nieruchomości, w tym grunty i tereny, budynki i budowle, prawo wieczystego użytkowania gruntów, prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego;
*maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie magazynów, biur, itp.;
*ulepszenia w obcych środkach trwałych (modernizacja, adaptacja środka trwałego własnego lub cudzego, trwale użytkowanego przez jednostkę) ,
*inwentarz żywy.
Wspólną cechą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem, między innymi, gruntów) jest stopniowa utrata ich wartości początkowej, czyli umarzanie. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne — pieniężny odpowiednik zużycia — są wliczane do kosztów własnych bieżącej działalności. Należności długoterminowe to należne jednostce sumy pieniężne, które zostaną spłacone po okresie dłuższym od roku ( spłata ratalna ).
Inwestycje długoterminowe mają zwykle charakter lokat i obejmują składniki nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych (odsetki, dywidendy lub inne pożytki). Do tej grupy należą nabyte papiery wartościowe, akcje, obligacje, bony skarbowe czy nieruchomości.
Aktywa obrotowe - są to aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe.
Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy.


(…)

… aktywa obrotowe (zapasy) są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy.
Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w przedsiębiorstwie, przynosząc zysk.
Do aktywów obrotowych zaliczamy:
*należności krótkoterminowe (Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np. należności z tytułu dostaw i usług )).
*inwestycje krótkoterminowe, w tym krótkoterminowe aktywa finansowe (dotyczą takich aktywów finansowych jak udziały i akcje, a także inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone pożyczki płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się również środki pieniężne),
*zapasy *towary *materiały *produkty gotowe *produkcję w toku FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI
odzwierciedla wartość wydzielonej przez państwo przedsiębiorstwu państwowemu części mienia ogólnonarodowego.
Jest źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa państwowego obok funduszu przedsiębiorstwa i obcych źródeł (kredyty i zobowiązania). Jego wysokość…
… może otrzymać prawo do przeznaczenia całości lub części dywidendy na powiększenie funduszu założycielskiego. Fundusz założycielski zwiększają: - dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa - kwoty innych środków przekazywane przedsiębiorstwu przez organ założycielski lub skarb państwa - część wartości netto nieodpłatnie przejętych przedsiębiorstwu państwowemu środków trwałych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz