MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA - strona 1 MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA - strona 2 MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA - strona 3

Fragment notatki:

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA.
Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego lub obrotowego decyduje zamiar w jakim go kupowano. Majątek obrotowy jest finansowany z kapitału stałego (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zysk nie podzielony). Podstawą obliczania majątku obrotowego firmy są pozycje jej bilansu, które połączono w zespoły o podobnych cechach. Majątek obrotowy ma płynny charakter, co oznacza, że firma może obracać gotówką w okresie krótszym od sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym majątek obrotowy ulega ciągłym, sezonowym i znacznym zmianom, co jest wynikiem kondycji firmy, jej pozycji na rynku oraz odzwierciedla ogólne tendencje branży. Majątek Obrotowy Netto = Majątek Obrotowy - Zobowiązania Bieżące
Biorąc pod uwagę powyższy wzór zarządzanie majątkiem obrotowym będzie wynikiem: Wysokości zapasów w firmie na które składają się: materiały dla produkcji; półprodukty i produkty w toku; produkty gotowe w magazynach; towary; zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów. Wysokości należności i roszczeń: należności z tytułu dostaw, robót i usług wykonywanych przez firmę; należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych; należności wewnątrzzakładowe; należności dochodzone na drodze sądowej; pozostałe należności. Wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu: udziały lub akcje własne do zbycia; inne papiery wartościowe. Środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji firmy: środki pieniężne w kasie; środki pieniężne na bieżącym rachunku w banku; inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.). Zobowiązań bieżących: zobowiązań terminowych wobec dostawców, instytucji, budżetu i pracowników; kredytów otrzymanych w bankach; pożyczek. Tak obliczony majątek obrotowy jest testem pokazującym płynność finansową firmy i jej pozycję rynkową. Jeżeli określimy majątek obrotowy w dwóch okresach, to jego wzrost lub spadek oznacza strumień pieniądza przychodzącego lub odchodzącego z firmy. Wzrost majątku obrotowego oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na pieniądz, natomiast spadek uwalnia środki pieniężne. Do uwolnienia środków pieniężnych w firmie może przyczynić się:

(…)

… rozumie się należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż jeden rok.Przy należnościach długoterminowych okres ten jest większy niż jeden rok. Natomiast roszczenia występują wtedy, gdy kontrahent kwestionuje w całości lub części należność.
W przedsiębiorstwie mogą wystąpić następujące należności i roszczenia:
należności z tytułu dostaw i usług,
należności z tytułu podatków…
…, a także obrotu lub rotacji). Istnieje duża liczba wskaźników, które umożliwiają ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Do najczęściej używanych należą:
wskaźnik obrotu zapasami,
wskaźnik obrotu zapasami w dniach,
wskaźnik obrotu należnościami,
wskaźnik obrotu należnościami w dniach.
Zapasy Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest w dużej części zależne od środków zamrożonych…
… przy obliczaniu wskaźników powinny odpowiadać stanom średnim w analizowanym okresie. W związku z tym obliczamy je jako średnie arytmetyczne z początku i końca rozpatrywanego okresu (stan początkowy + stan końcowy podzielone przez 2). Bardzo istotnym wskaźnikiem do oceny gospodarki majątkiem obrotowym jest wskaźnik obrotu zapasami:
Wskaźnik obrotu zapasami = Sprzedaż netto
Średni stan zapasów
Wskaźnik…
…, to taka sytuacja jest na ogół korzystna dla przedsiębiorstwa. Zmniejszają się koszty magazynowania zapasów i następuje uwolnienie kapitałów obrotowych zaangażowanych w finansowanie tych zapasów.
Kolejnym wskaźnikiem, który informuje o stopniu zamrożenia kapitałów w zapasach, jest wskaźnik obrotu zapasami w dniach:
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach =
Średni stan zapasów x 360 dni
Sprzedaż netto
Wskaźnik…
…,
części zapasowe do maszyn i urządzeń, które nie zostały zaliczone do środków trwałych,
zapasy produkcyjne:
produkcja w toku to środki obrotowe, które są zaangażowane w procesie produkcji w okresie ich przetwarzania,
półfabrykaty to produkty o pewnym stopniu przetworzenia, które ukończyły pewien etap produkcji,
wyroby gotowe to produkty wytworzone, w pełni ukończone i przeznaczone do sprzedaży,
towary…
… sprzedaży. Wielkość tej pozycji jest więc zależna od polityki kredytowej firmy. Udział należności w sprzedaży danej firmy zależy od wielu czynników,m.in. od branży i stopnia występującej w niej konkurencji. Należności obliczamy według wzoru: Należności= [(okres kredytu - miesiące)/12 miesięcy] x całkowita sprzedaż roczna
Należności mogą być długoterminowe i krótkoterminowe. Przez należności krótkoterminowe
… w należnościach. Mały wskaźnik, a zarazem krótki termin ściągania należności jest niejednokrotnie wynikiem rygorystycznej polityki finansowej, która w efekcie może doprowadzić do ograniczenia sprzedaży. Przyjmuje się, że im krótszy okres ściągania należności, tym korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa. Zwiększenie wartości wskaźnika może oznaczać wydłużenie średniego czasu spływu należności, powstanie zatorów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz