Majątek obrotowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek obrotowy  - strona 1 Majątek obrotowy  - strona 2 Majątek obrotowy  - strona 3

Fragment notatki:


MAJĄTEK OBROTOWY
Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.
Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na majątek trwały majątek obrotowy Do majątku trwałego zaliczamy te składniki, które będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości aktywa trwałe to: wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
autorski prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych
know-how
nabyta dodatnia wartość firmy oraz koszty zakończenia prac rozwojowych
Rzeczowe aktywa trwałe, to takie aktywa , których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, a w szczególności:
środki trwałe, do których zaliczamy:
maszyny i urządzenia
nieruchomości środków transportu
grunty
ulepszenia w środkach trwałych i inne
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe to takie, których zapłata nastąpi nie wcześniej niż po upływie roku bilansowego. Zaliczamy do nich należności od jednostek powiązanych i pozostałych.
Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikający, z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowych, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści
Długoterminowe inwestycje to takie, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 m-cy. Zaliczamy do nich:
nieruchomości
wartości niematerialne i prawne
długoterminowe aktywa finansowe /podział na jednostki powiązane i pozostałe/

(…)

….
Towary - nabyte przez jednostkę artykuły do odsprzedaży bez podawania ich dodatkowym procesom produkcyjnym.
Należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
Inwestycje krótkoterminowe - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Obejmują one krótkoterminowe aktywa finansowe, do których zalicza się: udziały, akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne w kasie i na rachunkach i inne aktywa pieniężne.
Środki pieniężne w kasie w postaci banknotów i monet oraz bonów pieniężnych, służą do realizacji obrotu gotówkowego, polegającego na przyjmowaniu i wydatkowaniu gotówki na określone cele…

należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
należności dochodzone na drodze sądowej
inne należności
3. Inwestycje krótkoterminowe:
a.) krótkoterminowe aktywa finansowe:
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b.) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
środki pieniężne w kasie…
… oraz środki pieniężne w drodze. Czeki obce to czeki gotówkowe i rozrachunkowe otrzymane od innych firm na wykonanie dostawy towarów i usług. To pisemne polecenie zapłaty przez bank określonej kwoty osobie wskazanej na czeku, w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia.
Weksel stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, określonej kwoty w miejscu i terminie ustalonym przez wystawcę.
Środki…
… niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
-----------------------
2.1. Zapasy (towary, wyroby gotowe, produkcja niezakończona).
2.2. Należności krótkoterminowe 2.3. Inwestycje krótkoterminowe 2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Kapitały (fundusze) własne…
… przedsiębiorstwa.
Analizę wszystkich wskaźników należy przeprowadzać w układzie dynamicznym, tzn. porównywać je w poszczególnych latach. Na tej podstawie można wyciągać wnioski na temat gospodarki środkami obrotowymi.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz