Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie - strona 1 Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie - strona 2 Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Majątek i źródła jego finansowania
1. Aktywa i pasywa
Aktywa definiowane są jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie
określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ
do jednostki korzyści ekonomicznych.
Pasywa, inaczej źródła finansowania majątku, definiowane są jako równowartość środków
finansowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie na dłuższy lub krótszy okres przez jego
właścicieli i otoczenie.
Ze względu na dużą różnorodność składników majątkowych pozycje o zbliżonym rodzaju,
przeznaczeniu i właściwościach ujmuje się w grupach. Z punktu widzenia rodzaju i funkcji,
jakie spełniają zasoby majątkowe w działalności przedsiębiorstwa, można je podzielić na aktywa
trwałe i obrotowe.
A. Aktywa trwałe obejmują zasoby majątkowe nie zaliczane do aktywów obrotowych,
które charakteryzują się ponad 12-miesięcznym terminem realizacji od dnia bilansowego
B. Aktywa obrotowe stanowią tę część aktywów przedsiębiorstwa, które w przypadku:
- aktywów rzeczowych (zapasów) przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy
od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej
jednostki, jeżeli trwa on dłużej niż 12 niż miesięcy;
- aktywów finansowych - są płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub
od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia;
- innych składników oczekuje się realizacji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Elementy grupy A Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne,
II. Rzeczowe aktywa trwałe,
III. Należności długoterminowe,
IV. Inwestycje długoterminowe,
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się inne niż rzeczowe i finansowe aktywa
trwałe, tj. nabyte prawa majątkowe i inne składniki traktowane z nimi na równi, nadające się do
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż
rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Typowe ich rodzaje to: prawa do projektów,
wynalazków, patentów, znaków towarowych, koncesje, licencje i inne.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmuję środki trwałe i środki trwałe w budowie.
Środki trwałe to rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku. o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości (w tym grunty,


(…)

… element składowy stanowi także kapitał z aktualizacji wyceny, na który odnoszone są
skutki aktualizacji wyceny środków trwałych, a także skutki przeszacowania inwestycji
długoterminowych (aktywów finansowych) powodującego wzrost ich wartości do cen rynkowych.
Ważnym źródłem finansowania majątku jest zysk netto osiągnięty w danym roku obrotowym
uwzględniający odprowadzenie podatku dochodowego. Jednostka…
… i produkty w toku, oznaczające produkty własnej produkcji, których
proces technologiczny został rozpoczęty lecz nie zakończony oraz wykonane roboty i
usługi przed ich ukończeniem. Półprodukty to produkty pracy, które przeszły określone
etapy przetwarzania w danym podmiocie i są składowane przed przekazaniem do dalszej
produkcji. Produkty w toku to produkty pracy znajdujące się w danym momencie na
etapie…
… z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych (np. nadpłata podatku
dochodowego, nadpłaty do ZUS) i innych świadczeń,
 inne należności, np. od pracowników (np. z tytułu udzielonych zaliczek na koszty podróży
służbowych lub innych wydatków),
 należności dochodzone na drodze sądowej - kwestionowane przez dłużników skierowane
na drogę postępowania sądowego.
III. Inwestycje krótkoterminowe, które obejmują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz