Magmatyzm-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Magmatyzm-wykład - strona 1 Magmatyzm-wykład - strona 2 Magmatyzm-wykład - strona 3

Fragment notatki:


  1 MAGMATYZM    Głęboko  pod  powierzchnią  Ziemi,  na  skutek  oddziaływania  temperatury,  która  wzrasta  średnio  30  °C na kilometr dochodzi do stopienia skał. Powstaje ciekły stop  zwany  magmą.  Średnia  temperatura  magmy  wynosi  700-900 °C,  zwykle  nie  przekracza 1150 °C.     Magma   –  gorąca,  ruchliwa  materia,  której  podstawowym  składnikiem  jest   stop  krzemianowy ,    z  rozpuszczonymi  w  nim  gazami  i  przegrzanymi  roztworami  wodnymi.    Magma składa się przede wszystkim z krzemionki  (SiO2) oraz tlenków glinu (Al2O3),  Ŝelaza  (Fe2O3  i  FeO),  magnezu,  wapnia,  sodu  i  potasu.  Inne  związki  chemiczne  występują w mniejszych ilościach.   Skład  magmy  zaleŜy  od  temperatury  w  której  powstaje  i  od  rodzaju  skał,  które  ulegają stopieniu.     W zaleŜności od zawartości krzemionki, magmy dzieli się na   •   kwa ś ne :  65% wagowych SiO2,                 •   oboj ę tne:  65- 52%,                             •   zasadowe : 52 – 40%      •   ultrazasadowe:

(…)

…, ołów, cynk i cyna towarzyszą wyłącznie kwaśnym skałom magmowym.
mineralne złoŜa wokół intruzji granitowej wg Fersmana
7
Skały magmowe – głębinowe
Procesy plutoniczne prowadzą do powstania skał plutonicznych – magmowych,
głębinowych i Ŝyłowych.
Charakterystyczną cechą skał głębinowych jest ich jawnokrystaliczna struktura.
Wielkość ziaren moŜe być bardzo mała (niewidoczne gołym okiem) lub większa aŜ
do kilku cm. Głównymi minerałami skał magmowych głębinowych i Ŝyłowych są:
kwarc, skalenie alkaliczne, plagioklazy, pirokseny, amfibole, oliwin, biotyt i muskowit.
W zaleŜności od składu chemicznego skały magmowe mają róŜny skład mineralny.
Skały kwaśne zawierają duŜo krzemionki a dominującym minerałem jest kwarc,
skalenie alkaliczne i plagioklazy
Główne minerały skałotwórcze skał magmowych
Kwarc
Skalenie…

BIOTYT
(KWARC)
PLAGIOKLAZ OBOJ.,PLAGIOKLAZ ZAS.
AMFIBOLE,
PIROKSENY
PIROKSENY,
OLIWINY
BIOTYT
AMFIBOLE
BIOTYT
OLIWINY
PIROKSENY
AMFIBOLE
(BIOTYT)
CHEMIZM
OBOJĘTNE
OBOJĘTNE
ULTRAZASAD.
KWAŚNE
OBOJĘTNE
ZASADOWE
Uproszczona klasyfikacja
jawnokrystaliczne
Skrytokrystaliczne lub porfirowe
Skały magmowe i Ŝyłowe w Polsce
W Polsce granitoidy występują na powierzchni na Dolnym Śląsku oraz w Tatrach…
…/~geol105/images/gaia_chapter_5/dike&sill.jpg
4
Najrozleglejsze są batolity tworzące wielkie masywy skał magmowych, najczęściej
granitoidy. Górna powierzchnia przecina skały niezgodnie. Natomiast dolna nie jest
odsłonięta. W Polsce największe batolity to krystalinik tatrzański i karkonoski.
Przykład batolitu - Half Dome - Yosemite National Park Tower
Przykład pnia wulkanicznego – Devil’s Tower Wyoming
5…
…%,

zasadowe: 52 – 40%

ultrazasadowe:<40% SiO2.
Powstawanie ognisk magmowych związane jest
z ruchami płyt litosfery.
Z ognisk powstających w astenosferze magma
przedostaje się do skorupy ziemskiej i moŜe
wydobywać się na powierzchnię.
Ogniska magmowe powstają :

w strefie subdukcji,

w miejscach rozrastania się dna oceanicznego

w gorących punktach.
1
Procesy związane z zastyganiem magmy w skorupie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz