Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludność  jako podmiot gospodarujący w przestrzeni - strona 1 Ludność  jako podmiot gospodarujący w przestrzeni - strona 2 Ludność  jako podmiot gospodarujący w przestrzeni - strona 3

Fragment notatki:


Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni Wpływ człowieka na rozwój gospodarczy obszaru zależy głownie od :
liczby ludności i jej wzrostu
rozmieszczenia ludności
struktury ludności (wg cech demograficznych, ekonomicznych, społeczno - kulturowych)
Teoria przejścia demograficznego (transformacji demograficznej): ma wielu autorów. Jej podstawą jest "Rewolucja demograficzna" francuskiego demografa- Laudri. Teoria ta ujawnia mechanizm rozwoju ludności i wyróżnia etapy tego rozwoju.
I faza naturalna - urodzenia i zgony miały charakter naturalny. Były uzależnione od fizjologii człowieka i od przyrody. Kobiety rodziły wtedy przeciętnie 5-6 dzieci. Kobiety te jednak żyły krótko. Była ogromna umieralność (co drugie dziecko nie przeżywało 1 roku życia) i epidemie. Na przełomie XVIII i XIX w. rozwój w wysoko rozwiniętych krajach przyniósł II fazę.
II faza- dotknęła tylko kraje wysoko rozwinięte. Bardzo wzrósł przyrost naturalny. To spowodowało klimat do ograniczenia liczby urodzeń.
III faza- niski przyrost naturalny tak jak w fazie I, tylko teraz wynikał z niskiego poziomu urodzeń i niskiego poziomu zgonów. W krajach europejskich po II wojnie światowej nastąpiło kolejne zjawisko.
IV faza- jest to drugie przejście demograficzne. Przyrost naturalny ujemny! W wielu społeczeństwach odchodzi się od zakładania związków małżeńśkich na rzecz konkubinatu. Następuje spadek urodzeń poniżej reprodukcji prostej. Wynika to z postaw egoistycznych- są ważniejsze wartości niż dzieci. Przez te fazy przeszła tylko grupa krajów europejskich, Ameryka Pn, Japonia, natomiast większość krajów świata (Afryka, większość Azji, Ameryka Pd) znajduje się teraz dopiero w II fazie bądź na początku III fazy. Dopiero po II wojnie światowej wkroczyły one w II fazę- fazę spadku zgonów. Nastąpiła tam eksplozja demograficzna- bardzo duży przyrost naturalny.
Skutki eksplozji demograficznej: W sferze ekonomicznej:
PN wzrostu PKB - stagnacja stopy życiowej
Niski PKB na 1 mieszkańca - konsumpcja akumulacji
W sferze społecznej:
Przeludnienie wsi - rozdrobnienie gospodarstw
Wzrost bezrobocia
Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
Patologie
W sferze politycznej
Pogłębienie się różnic cywilizacyjnych KSR do KWR
Napięcia społeczno - polityczne
Rozmieszczenie ludności - stan uwarunkowany przez:
czynniki naturalne (tj. klimat, oddalenie od mórz, wysokość n.p.m., rzeźba terenu, dostępność do wody słodkiej, gleby, surowce mineralne) czynniki antropogeniczne


(…)

…): przemysł i budownictwo, górnictwo
Sektor III - (tzw. usługowy): usługi wyspecjalizowane wyższego rzędu
Zmiany struktury zatrudnienia w skali globalnej

…) czynniki antropogeniczne
ekonomiczne (tj. rozwój gospodarki, rynki kooperacyjne, rynki zbytu)
polityczne (tj. polityka demograficzna państwa, tereny osiedleńcze, organizacja państwa, ustrój, etc.)
społeczno - kulturowe (tj. tradycje, religie, kultury, wykształcenie)
Informacje dodatkowe:
Rozwój ludności świata w wybranych latach:
r.0- pocz. n.e. - ≅210-250 mln ludzi r.1650- 545 mln
r.1850- 1mld 171mln
r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz