Logistyka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - omówienie - strona 1 Logistyka - omówienie - strona 2 Logistyka - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład V - Logistyka
Logistyka opiera się na budowaniu relacji partnerskich w międzynarodowych łańcuchach i sieciach dostaw. Logistyka
pierwotnie stanowiła część marketingu, dlatego jego elementy są obecne w logistyce.
Partnerstwo logistyczne:
1.
charakter wzajemnych kontaktów – główny czynnik decydujący o wchodzeniu w sieci zależności międzyorganizacyjnych
pewnej struktury
2. podmioty tworzące takie struktury powiązane są ogniwami innych struktur – np. wzajemnymi transakcjami. Zachodzą tu
zależności podobne do klastrowych, ale tutaj mówimy o sieci logistycznej – utożsamianej ze zintegrowanym łańcuchem
dostaw.
3. we wspólnych zintegrowanych łańcuchach dostaw przeważają modele korporacyjne. Firmy decydują się na związanie ze
sobą w celu podniesienia swojej konkurencyjności międzynarodowej. Firmy stosują outsourcing przenosząc część
działalności do tych elementów sieci, które są najbardziej wyspecjalizowane i najlepiej wykonują swoje działania - jakość
ich usług jest najwyższa. Jednocześnie w sferach objętych outsourcingiem dochodzi do redukcji zatrudnienia – firmy
odcinają niepotrzebne im struktury (reengineering). Ponadto firmy muszą być podobnej wielkości i na podobnym
poziomie zaawansowania technicznego, aby jako sieć realnie podnieść swoją konkurencyjność. Między elementami sieci
dochodzi do transferu wiedzy, jednak nie takiego, który dotyczyłby tajemnic przedsiębiorstw. Ważne jest też powiązanie
kulturowe – dobrze byłoby, aby przedsiębiorstwa pochodziły z jednego kręgu kultury biznesowej, – co ograniczyć może
ilość niepotrzebnych konfliktów i barier.
4. formy nasycone (A. Sulejewicz) traktowanie kluczowych kontrahentów, jako partnerów plus dodatkowe powiązania
techniczne, ekonomiczne i kulturowe.
5. relationship management :
 bezpośredniość i złożoność kontaktów oraz postrzeganie ich, jako efektu długookresowego procesu
budowania powiązań z nabywcami.
 wielostronność powiązań firm/y z otoczeniem.
 zarządzanie portfelem nabywców – firma w sieci nie może zajmować się tyko swoimi nabywcami, musi
zwracać uwagę na klientów innych członków sieci.
6. partnerstwo logistyczne i relationship marketing, outsourcing, wysoki stopień integracji operatorów logistycznych z
producentami i przedsiębiorstwami logistycznymi (alians logistyczny). Np., kiedy 3 przedsiębiorstwa działają w grupie i
jedno z nich posiada świetne magazyny, to reszta rezygnuje z utrzymywania swoich i przenosi magazynowanie do
magazynów przedsiębiorstwa najlepszego pod tym względem.
7. funkcje i relacje miedzy partnerami logistycznymi koncentrują się na tworzeniu nowych układów skoncentrowanych
wokół dodatkowych efektów skali, outsourcingu, usprawniania struktur, odchudzaniu przedsiębiorstwa (m.in. dzięki
outsourcingowi), konieczności kooperacji.
8. efekty współpracy to znalezienie właściwego partnera, próba obniżenia kosztów, logistyka w skali i w środowisku
międzynarodowym.
9. podstawowe elementy w tworzeniu i rozwoju partnerstwa logistycznego:
 wybór partnera – wymaga rozwagi. Zwykle dochodzi do dokonania hierarchii partnerów ze względu na
siłę relacji (istotność więzi). Ponadto stabilizacja układu partnerskiego i przestrzennego
podporządkowana powinna być konfiguracją i synchronizacją działań. W sieci złożonej z wielu członków
żaden z nich nie jest zainteresowany utrzymywaniem bliskich kontaktów ze wszystkimi pozostałymi
członkami. Poza tym partnerów do sieci nie dobiera się na zasadzie przetargu – poprzez kryterium
najlepszej oferty, ale kryterium znajomości przyszłego partnera.
 wymagane jest szkolenie pracowników. Kadra powinna się cechować stabilnością . Cenne stają się
umiejętności motywatorów, znajomość języków obcych i międzynarodowych zwyczajów handlowych.
Partnerstwo wiąże się z zwykle z redukcją zatrudnienia , a jednocześnie na niektóre osoby spada więcej
obowiązków – to powoduje konieczność szkoleń. Dba się głównie o umiejętności takie jak: nawiązywania
kontaktów, znajomości wielu języków, znajomości międzynarodowych zwyczajów handlowych,
umiejętność mediacji oraz rozwiązywania konfliktów, – dlatego często zatrudnia się psychologów.
 koordynacja relacji interpersonalnych winna dotyczyć wszystkich szczebli zarządzania (bezpośredniość
kontaktów) – organizacja o charakterze poziomym a nie pionowym.
 współdzielenie informacji (w szczególności o klientach). Wymiana informacji pożądana jest na szczeblu
operacyjnym i strategicznym. Użytkowanie wspólnego systemu informacyjnego redukuje niepewność w
relacjach między przedsiębiorstwami i wpływa na trwałość kooperacji.
 wsparcie zewnętrzne – specjalny konsultant (relationship promotor), specjaliści powinni być zatrudniani
w każdej istotnej dziedzinie działalności.
10. monitoring - istotne są dwa aspekty:
 działalność firmy od strony analizy popytu na towary
 działalność wewnątrz firmy
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład V - Logistyka
11. jasne reguły działania - szczególnie ważna jest właściwa ocena wkładu poszczególnych kooperantów w osiągane przez
łańcuch czy sieci dostaw wyniki, a dalej ustalenie sprawiedliwych reguł podziału korzyści uzyskanych w ramach
współpracy. Każdy partner powinien mieć zapewniony poziom zysku, jaki uzyskiwałby, działając poza układem
partnerskim
Podsumowanie:partnerstwo logistyczne nadaje strategiczny wymiar współpracy między przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw
i sieciach dostaw
kreowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji międzyorganizacyjnych wyzwala kreatywny potencjał, który
pozwala osiągać pożądane rezultaty w dziedzinie jakości obsługi czasu, kosztów, efektywności wykorzystania
zasobów i elastyczności
w dłuższym okresie współpracujące przedsiębiorstwa mają możliwość zwiększania udziału na rynku w tempie
szybszym od średniej w sektorze, a jednocześnie rośnie poziom kompetencji logistycznych i sprzyja wdrożeniu
know-how
Grupa Bahlsen:
1.07.1889 H. Bahlsen przejmuje od H. Schmucklera „Fabrykę angielskich ciastek i herbatników” (herbatniki Leibniz)
w 1956r. firma eksportuje swoje wyroby już do 74 krajów
w latach 60-tych powstają filie w różnych krajach świata, a ich rola polega na organizowaniu sprzedaży i
koordynowaniu dystrybucji
w 1993 roku dochodzi do restrukturyzacji grupy Bahlsen na płaszczyźnie operacyjnej, której wynikiem jest
wyodrębnienie dwóch zakresów działalności przedsiębiorstwa: wyroby słodkie i słone przekąski
dochodzi do przejęcia firmy „Lajkonik Snacks S.A.”, a tym samym Bahlsen występuje w Polsce także pod lokalną
marką Lajkonik
proces insourcingu, który polega na tym, że transportem znów zajmuje się firma Bahlsen, a nie firmy zewnętrzne
od 1996r. rozpoczął się dwuletni proces kompleksowej reorientacji grupy Bahlsen
powstała konieczność wprowadzenia zmian:
 w 1965r. powstaje ogromny i nowoczesny centralny magazyn firmy, z którego odbywała się dystrybucja
na całą Europę
 w 1988r. powstają wieloszczeblowe systemy dystrybucji w poszczególnych landach (hurtownie, z których
realizowane są dostawy do punktów handlowych)
 kompetencje logistyczne firmy rozwijane są przede wszystkim w zakresie dystrybucji
 filie - w wielu krajach posiada własny tabor, własne magazyny, zakontraktowanych przewoźników i
wynajętą powierzchnię magazynową
 out- i insourcing
Lyreco:

funkcjonuje od 1926r.
firma z założenia funkcjonuje na rynku przedsiębiorstw i poza Francją nie posiada hurtowni ani sklepów detalicznych
z usług tej firmy korzystają głównie firmy samochodowe, np. Renault, General Electric
firma Lyreco na całym świecie oferuje podobne możliwości zamawiania oraz podobne programy lojalnościowe
obsługa klienta polega w Lyreco na:
 zapewnieniu terminowości dostaw i krótkiego czasu realizacji zamówienia (głównie dzięki dużym zapasom
i magazynom, które znajdują się blisko klientów na terenie o wysokim popycie)
 towary z katalogu dostępne są z dnia na dzień, dostawa towaru następuje następnego dnia roboczego po
złożeniu przez klienta zamówienia
 dobre programy do prognozowania
 kompletność dostaw i brak pomyłek - klient dostaje to, co zamówił (bardzo dobrze zorganizowane
magazyny, np. identyczne lub podobne towary nie leżą obok siebie)

firma nie realizuje terminowo tylko 1,5% wszystkich zamówień

braki asortymentowe kształtują się na poziomie 0,5% w cyklu miesięcznym, tzn. 5 produktów
na 1000 produktów zamawianych nie jest dostarczana

współczynnik błędu wynosi 0,03% czyli 3 przesyłki są błędne na 10000 wykonanych
 bezpieczeństwo zakupu - klient ma 7 dni na przyjęcie towaru i jego ewentualny zwrot (zwroty są
rozpatrywane w sposób grupowy)
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład V - Logistyka

konfiguracja systemu logistycznego firmy Lyreco
 NDC to magazyn centralny
 RDC to magazyn regionalny

klienci obsługiwani przez Lyreco

klienci obsługiwani przez partnera
centrala
Francja
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład V - Logistyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz