Logistyka - Łańcuch dostaw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - Łańcuch dostaw - strona 1

Fragment notatki:Dzięki niej dowiemy się, jakie są cechy i kwalifikacje logistyka, czym jest łańcuch dostaw, logistyka zaopatrzenia, rodzaje zakupów, strategie zaopatrzenia.

Ponadto poznamy takie pojęcia, jak: logistyka dystrybucji, sieć logistyczna, podstawowe zasady OPT, korzyści stosowania koncepcji OPT.

1.ANALIZA EKONOMICZNA JAKO METODA POSTĘPOWANIA NAUKOWEGO- polega na dzieleniu danej całości na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna.
Cele:-Wykrycie struktury zjawisk; -Poznanie mechanizmu działania; - Poznanie przyczyn i skutków zmian.
ANALIZA I SYNTEZA RODZAJE ANALIZY JAKO METODY BADAWCZEJ
Kryterium : Nazwa analizy ;Cel:Strukturalna,Przyczynowa ;
Obiekt:Fizyczna,Chemiczna,Demograficzna,Ekonomiczna...;Możliwość pomiaru:Ilościowa,Jakościowa
2. a)ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA -ujęcie czynnościowe
Polega na pobieraniu, przetwarzaniu i dostarczaniu informacji,w sposób zorganizowany,niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem.
b) ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA -ujęcie przedmiotowe
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie, ustalaniu ich powiązań, wielkości i przyczyn odchyleń od stanów postulowanych, ocenie sytuacji i proponowaniu zmian.
ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA - CELE:
-Dostarczanie informacji do podejmowania decyzji -Dostarczanie informacji do planowania -Dostarczanie informacji do monitorowania i kontrolowania -Ocena, diagnoza sytuacji ekonomicznej
3.ANALIZA EKONOMICZNA JAKO DYSCYPILNA NAUKOWA zajmuje się identyfikacją zjawisk ekonomicznych, ich powiązaniami, pomiarem oraz metodami badawczymi.CELE:
-Identyfikacja złożonego zjawiska -Identyfikacja mechanizmu i siły powiązań -Identyfikacja tendencji rozwojowych -Konstruowanie metod i ich doskonalenie -Adaptacja metod z innych dyscyplin naukowych
RODZAJE ANALIZ EKONOMICZNYCH
a)Ze względu na przedmiot: Makroekonomiczna, Mikroekonomiczna
Wyniki finansowe, Sytuacja majątkowo-finansowa, produkcja, sprzedaż, zatrudnienie, zapasy….
I Analiza techniczno-ekonomiczna - Analiza produkcji,Analiza zatrudnienia, płac, wydajności pracyAnaliza środków trwałych, wykorzystania zdolności produkcyjnychAnaliza gospodarki materiałowej
II Analiza finansowa - Analiza bilansu i sytuacji finansowo-majątkowej, Analiza rachunku wyników i rentowności, Analiza płynności finansowej, Analiza zadłużenia, Analiza sprawności działania, Analiza czynnikowa przychodów i kosztów
b) Ze względu na okres, którego dotyczy analiza. Expost(stanyprzeszłe),Intempora(bieżąco),Exante(stanyprzyszłe)
c) Ze względu na mierzalność: -Jakościowa -Ilościowa
III ETAPY METODYCZNE AE
1.Zdefiniowanie obiektu badań 2.Wybór kryterium oceny zjawiska 3.Wybór adekwatnej miary 4.Ustalenie jednostki odniesienia (bazy porównań) 5.Określenie odchyleń stanów rzeczywistych od bazy porównań 6.Badania przyczynowo-skutkowe. Wstępna hipoteza, model, wielkość wpływu 7.Ocena, diagnoza 8.Program działań
IV. METODY AE 1. OGÓLNE •Indukcyjna -scalania •Dedukcyjna -rozdrabniania •Porównań

(…)

… trwały + majątek obrotowy=suma bilansowa aktywów
AKTYWA TRWAŁE - wartości niematerialne i prawne; rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe+ś.t w budowie); należności długoterminowe; inwestycje długoterminowe; długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE - zapasy (materiały, prod. Nieza., wyroby, towary); należności krótkoterminowe; inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe, aktywa pieniężne…
… przez systemy informatyczne zapewniająceefektywny przepływ informacji między zespołami realizującymi zakupy
Strategie zaopatrzenia -zasady zaopatrywania
Dostawy na magazyn (stock sourcing)
Dostawy zsynchronizowane (just in time)
ZALETY-szybka dyspozycja materiałów po wystąpieniu zapotrzebowania
-duża „odporność” na wahania popytu lub opóźnienia dostaw
-korzyści wynikające z wielkości zamówień (ekonomiczne…
… Wykorzystywanie kluczowych kompetencji Komunikacja ścisła (wielu-do-wielu) Produkty o dużej różnorodności
Istota strategii JIT UJĘCIE LOGISTYCZNE (Just in Time)
Koncepcjawytwarzaniadążącadoprodukcjiidostarczaniapotrzebnychwyrobów,wpotrzebnychilościach,wpotrzebnymczasie,wpełnymłańcuchulogistycznymobejmującymdostawców,przedsiębiorstwoiodbiorców
UJĘCIE KONKURENCYJNE (Lean Production) Strategia ukierunkowana…
… rzeczywistych od bazy porównań 6.Badania przyczynowo-skutkowe. Wstępna hipoteza, model, wielkość wpływu 7.Ocena, diagnoza 8.Program działań
IV. METODY AE 1. OGÓLNE •Indukcyjna -scalania •Dedukcyjna -rozdrabniania •Porównań 2.SZCZEGÓŁOWE•Deterministyczne •Stochastyczne
METODA PORÓWNAŃ Istota metody - Przekroje porównań:•w czasie, •w przestrzeni,• z jednostkami postulowanymi
Odchylenia bezwzględne i względne badanego zjawiska.
Odchylenie bezwzględne badanego zjawiska S jest to jego zmiana (różnica dodatnia lub ujemna) w czasie, w przestrzeni lub w stosunku do pewnego wzorca
Odchylenie bezwzględne badanego zjawiska S
Ob =S2 -S1 Ob-odchylenie bezwzględne S -zjawisko badane 1, 2 -kolejne okresy (jednostki)
Odchylenie względne badanego zjawiska S
Odchylenie względne jest to zmiana badanego zjawiska S w stosunku…
… zaopatrzeniowe
DOBRA KLUCZOWE O CHARAKTERZE „DŹWIGN Mały wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa i niskie ryzyko zaopatrzeniowe
DOBRA ZWYKŁE
Metoda ABC jest prowadzona w celu uzyskania podziału na trzy grupy. Polega ona na przyporządkowaniu wyrobów lub materiałów z pewnego ich zbioru do jednej z trzech wyróżnionych grup (ABC) dla potrzeb: planowania zakupów, produkcji lub gospodarki magazynowej. Kryterium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz