Logistyka - Koszty procesów logistycznych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - Koszty procesów logistycznych. - strona 1

Fragment notatki:


Porusza kwestie takie jak: kalkulacja kosztów, metoda kalkulacji: Podziałowa złożona, sprzężona, kalkulacja doliczeniowa, koszty procesów logistycznych, koszty dostaw.
Do każdej metody jest przykład tłumaczący zastosowanie danego zagadnienia.

Koszty procesów logistycznych.
Kalkulacja kosztów
Stosujemy ją gdy :
przeprowadzamy kalkulacje rentowności gdy chcemy obliczyć koszt jednostkowy wyrobu.
Układ kalkulacyjny obejmuje wszystkie poniesione koszty:
materiały bezpośrednie materiały pomocnicze
płace bezpośrednie
inne koszty bezpośrednie
koszty wydziałowe
koszty ogólnozakładowe
koszty sprzedaży
1+2+3+4+5+6+7= koszt własny sprzedaży Metody kalkulacji:
podziałowa ( prosta , złożona , współczynnikowa , fazowa )
przy produktach łączonych lub sprzężona
doliczeniowa
Metoda kalkulacji PODZIAŁOWA PROSTA, ma zastosowanie przy produkcji masowej jednoasortymentowej. Wszystkie koszty dzielimy przez produkcję i otrzymujemy koszt jednostkowy produkcji.
Kj =
Metoda kalkulacji PODZIAŁOWA ZŁOŻONA, stosowana jest :
Przy produkcji masowej kilku asortymentów , które wymagają bardzo podobnego procesu wytwarzania . Stosowana jest w dwóch przypadkach :
gdy wyroby nie są do siebie podobne , ale możemy znaleźć dla nich wspólną jednostkę miary gdy koszty pośrednie stanowią mały procent wszystkich kosztów przedsiębiorstwa
Zasada jest taka , że podziałowi poddaje się koszty pośrednie i dolicz się do nich koszty bezpośrednie i wylicza się ogólne koszty.
Przykład
Na produkcję wyrobów poniesiono 840 000 . Koszty pośrednie stanowią 360 000
Pozycje kalkulacyjne
Wyrób A
Wyrób B
Wyrób C
1. Ilość wyrobów [szt] 5 000
6 000
9 000
2. Jednostka miary [kg]
40 000
20 000
60 000
3. Stawka kosztów pośrednich [zł/kg]
3
3
3
4.Koszty pośrednie
120 000
60 000
180 000
5.Jednostkowe koszty pośrednie
24
10
20
6. Koszty bezpośrednie
120 000
144 000
216 000
7. Jednostkowe koszty bezpośrednie [zł]
24
24
24
8.Koszt wytworzenia wyrobu
240 000
204 000
396 000
9. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu
48
34
44
stawkę kosztów pośrednich obliczamy przez podzielenie kosztów pośrednich przez ilość jednostek miary dla wszystkich wyrobów, która została podana w przykładzie
koszty pośrednie obliczamy mnożąc stawkę kosztów pośrednich przez jednostkę miary
jednostkowy koszt pośredni obliczamy dzieląc koszt pośredni przez ilość wyrobów
koszty bezpośrednie obliczamy mnożąc koszt jednostkowy bezpośredni , który został podany w przykładzie przez ilość wyrobów


(…)

… 14 000 szt. ; Produkcja w toku przerobiona jest w 80% na kwotę 1 250 szt.
Należy dokonać kalkulacji
W tym przypadku należy przeprowadzić kalkulację WSPÓŁCZYNNIKOWĄ
Produkty
4 cm
7 cm
Wyroby gotowe dobre
20 000
14 000
Braki
400
-------
Produkcja niezakończona (w toku)
--------
1 000
Razem
20 400
15 000
Obliczenia :
Produkcję niezakończoną obliczamy mnożąc 80% przez 1 250 KALKULACJA WSPÓŁCZYNNIKOWA
1…
… - produkcja niezakończona w toku (poprzednia tabelka) razy 23,45
Stratę na brakach obliczamy odejmując wartość odpadkową od kosztu wytworzenia produkcji braków (7b) 5 360 - 1 360 = 400
strata na brakach przez ilość dobrych produktów jest równa 0,2 (4 000/20 000)
Koszt jednostkowy z uwzględnieniem straty na brakach obliczamy sumując koszt jednostkowy bez uwzględnienia straty na brakach i 0,2
13,40 + 0,20 + 13…
… to od rodzaju produkcji. Koszt jednostkowy wyrobu finalnego obliczamy odejmując od ogólnych kosztów działalności koszty obróbki lub sprzedaży (pozyskania produktów ubocznych ) i dzielimy to wszystko przez ilość wytworzonego produktu .
Przykład
W analizowanym okresie w gazowni wytworzono 3 000 000 m3 gazu. Powstały następujące produkty uboczne : koks , smoła , benzen . Koszty całkowite gazowni wyniosły 25 235…
… ze sprzedaży
Przykład
Zakłady przemysłu metalowego produkują z blachy dwa rodzaje pudełek o pojemności 100 gram i 150 gram;
Wyprodukowano : 5 100 pudełek o 100 gramach
2 000 pudełek o 150 gramach
Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 pudełek każdego rodzaju;
Koszty produkcji są proporcjonalne do pojemności pudełek i wynoszą :
Materiały bezpośrednie : 4 050
Płace bezpośrednie : 1 620
Koszty wydziałowe : 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz