Liny stalowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liny stalowe - strona 1 Liny stalowe - strona 2 Liny stalowe - strona 3

Fragment notatki:

Liny stalowe
Liny stalowe to podstawowy element większo­ści maszyn stosowanych do transportu pionowe­go. Liny stalowe wykonuje się z drutów o śred­nicy 0,5+2,0 mm, ze stali węglowej o wytrzy­małości 1300+1800 MPa. Liny jednozwite (rys. 10.12a) są wykonywane z drutów jednakowej grubości, splecionych spi­ralnie jedno- lub wielowarstwowo dookoła dru­tu centralnego; ze względu na dużą sztywność nie mogą być nawijane na bębny, stosuje się je więc na odciągi do kotwienia masztów lub in­nych stałych urządzeń. Liny dwuzwite (rys. 10.12b) są wykonane ze splotów złożonych z pojedynczych drutów. Sploty są ułożone spiralnie w jednej lub kil­ku warstwach dookoła rdzenia (duszy). Rdzeń może być stalowy lub wykonany z liny jutowej, konopnej lub manilowej. W przypadku skręce­nia drutu w splocie i w całej linie w tym sa­mym kierunku linę nazywamy współzwitą; jeżeli kierunki te są przeciwne, lina jest przeciw-zwita. Liny współzwite obciążone swobodnie zawieszonym ładunkiem rozkręcają się, zatem nie mogą być zastosowane w robotach monta­żowych. Wady tej nie mają liny przeciwzwite. Konstrukcję lin dwuzwitych opisuje się wzorem ab + c, gdzie: a - liczba splotów, b - liczba drutów w splocie, c - liczba rdzeni z oznaczeniem materiału. W technice są stosowane również liny trój-zwite - kable (rys. 10.12c) - oraz jednozwi­te o przekroju zamkniętym (rys. 10.12d). Przy montażu wykorzystuje się najczęściej liny zło­żone z sześciu splotów o różnej liczbie drutów. Przykładowe oznaczenie liny może mieć postać: 6( 1 + 6 +12) + lif, co oznacza linę dwurzędową składającą się ze stu czternastu drutów zgrupo­wanych w sześć dziewiętnastodrutowych splo­tów oplatających konopny rdzeń. W robotach montażowych najczęściej stosuje się liny typu 6 x 37 + \K. Rdzeń wykonany z włókien ro­ślinnych (np. z konopi) stanowi rezerwuar sma­ru. Nagromadzony tam smar powoduje, że li­na jest bardziej elastyczna i mniej się zużywa. Przy dobieraniu liny poza nośnością i budową należy ustalić również jej średnicę, co okre­śla parametry współpracujących z liną krążków i bębnów. Przykładowo stosunek średnicy krąż­ków współpracujących z liną do średnicy liny, w zależności od rodzaju pracy, którą ma wy­konywać, i jej natężenia, powinien mieścić się w granicach 12+30. Zastosowanie lin stalowych przy robotach montażowych wymaga ich łącze­nia. Dokonuje się tego przez zaplecenie z uży­ciem zacisków śrubowych lub zacisku blasza­nego. Podobnie przy mocowaniu lin do innych elementów (haki, pierścienie, elementy zawie­si) stosuje się tak zwane przewleki (tabl. 10.3 i 10.4).
Eksploatacja lin stalowych w maszynach i przy montażu wymaga starannej ich konserwacji i przechowywania. Liny stalowe powinno się przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych, zaopatrzonych w drewniane podłogi. Liny magazynuje się nawinięte na bęb­ny, krzyżaki lub zwinięte w kręgi. Przed wyda­niem do eksploatacji, okresowo w czasie ich użytkowania oraz po dłuższym czasie magazy­nowania liny powinny być smarowane specjal­nym smarem do lin podgrzanym do temperatury ok. 80°C. Smarowanie prowadzi się ręcznie lub mechanicznie, po uprzednim starannym oczysz­czeniu lin z brudu, kurzu, rdzy i starego smaru oraz po przemyciu naftą. Operując liną, należy uważać, by nie ocierała się ona o metale, nie tworzyła pętli i zagięć.

(…)

…, nie tworzyła pętli i zagięć.
Liny stalowe należy wycofać z eksploatacji, gdy liczba pękniętych drutów osiągnie wartość po­daną w tablicy 10.5. Liczbę pęknięć ustala się na jednym skoku linii śrubowej splotu, którego długość jest równa od 6 do 8 średnicom liny. Lina musi być również wycofana, gdy wystąpi jedno z następujących uszkodzeń:
— pęknięcie połowy drutów w jednym splocie,
— gniazdowe uszkodzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz