Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym - strona 1 Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym - strona 2 Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym - strona 3

Fragment notatki:

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE W czasie pierwszej wojny światowej nastąpiło bardzo poważne zubożenie gospodarcze lasów polskich zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego i ziem wschodnich. W zasięgu działań wojennych frond wschodniego znalazło się ponad 8 mln. Hektarów lasów. Do strat spowodowanych działaniami wojennymi należy zaliczyć olbrzymie ilości drewna wywożonego przez Niemców z terenów polskich• zużywane było ono na froncie zachodnim i przemyśle niemieckim. Niemcy po zajęciu Kongresówki v 1915 roku rozpoczęli na wielką skalę wyniszczanie zasobów drzewnych. Najwięcej ucierpiał: puszcze Białowieska i Augustowska. Ogółem w Puszczy Białowieskiej wycięto S 760 ha Iw-c stanowiło 5% jej obszaru (z terenu Puszczy Ąugustowskiej brak danych).
Wielkość powierzchni leśnej objętej wyrębami (z terenów lasów państwowych - ok. 30% ogólnej powierzchni lasów) wynosiła na terenie:
Królestwa Polskiego - 183 tys. ha 35 mln. m3;
ziemie wschodnie - 35 tys. ha 20 mln. m3;
Galicji - 18 tys. ha 1 mln m3;
Razem wyrębami objęto około 235 tys. ha, pozyskując ponad 56 mln. m3 grubizny. W zaborze pruskim straty były stosunkowo niewielkie.
W 1923 roku powierzchnie lasów określano na około 8,97 mln hektarów, co stanowiło około 23% całego obszaru kraju. W rzeczywistości lesistość była- znacznie niższa - faktycznie zalesiona
powierzchnia leśna wynosiła wówczas tylko 19;8%.
W końcu okresu międzywojennego lesistość kraju wynosiła 22,2% - powierzchnia 8,62 mln. ha. Był to pierwsze dane wynikające z pomiarów powierzchniowych, a nie jak poprzednie z przybliżonych szacunków.
Rozmieszczenie lasów nie było równomierne. Największa część lasów znajdowała się na terenach wschodnich (38% ogólnej powierzchni leśnej), następnie w województwach centralnych (28%; województwa południowe (21%). Najmniej lasów było w województwach zachodnich (12%; Najmniejszą lesistość (10-20%) miały województwa warszawskie, tarnopolskie, łódzkie, lubełskie poznańskie; największą (27-34%) - pomorskie, śląskie, poleskie i stanisławowskie.
Lasy państwowe w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiły 32% (3,34 mln. ha), lasy prywatę - 68% (5,28 mln. ha), w tym lasy drobnej własności (chłopskie) stanowiły około 18% ogólnej powierzchni lasów niepaństwowych.
Równolegle ze wzrostem państwowej własności leśnej postępował szybko proces kurczenia się ogólnej powierzchni leśnej. W latach 1919-1928 ubytek lasów wyniósł prawie 450 tys. hektarów~ Ubytek lasów wynikał z parcelacji wielkich majątków ziemskich na rzecz chłopów małorolnych bezrolnych (realizacja ustaw o reformie rolnej z 1920 roku i 1925 roku) oraz z likwidacji serwitutów. Właściciele ziemscy chętnie przeznaczali na parcelację zwykle grunty najgorsze, najczęściej poleśne po uprzednim wycięciu drzewostanów. Chętnie przeznaczano do rozparcelowania ziemię spod lasów (nawet oddając ją bezpłatnie), w zamian za możność wyrębu znajdującego się na niej drzewostanu (wartość gruntu w lesie rębnym stanowiła tylko około 20% całej wartości).


(…)

…, których zalesiania wymaga gospodarczy lub publiczny interes państwa, a zwłaszcza interes obrony państwa. Zarazem dekret zaznaczał, że wszystkie grunty leśne powinny być trwale utrzymywane pod uprawą leśną. Zmiana te uprawy na inny rodzaj użytkowania mogła być dokonana jedynie w ściśle ustalonych przypadkach, więc gdy tego wymagały gospodarcze lub administracyjne potrzeby gospodarstwa leśnego, gdy było związane…
… oraz określono zasady organizacji administracji na szczeblu dyrekcji i nadleśnictw.
Rozporządzenie to wprowadziło do państwowej gospodarki leśnej ważną zasadę samodzielności. Z kierunek i rozwój gospodarstwa leśnego odpowiedzialne były władze administracyjno-leśne. Ograniczało się jednak wyłącznie do zagadnień administracyjno-organizacyjnych, nie zawierał przepisów techniczno-gospodarczych. Sprawy te regulowało…
… w sobie cechy administracji państwowej z jednej strony, a państwowego przedsiębiorstwa skomercjalizowanego z drugiej. Lasy państwowe objęte omawianym ustawodawstwem były rozumiane jako wszelkie będące pod zarządem MINISTERSTW ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH państwowe lasy i grunty leśne wraz ze związanym gospodarczo gruntami nieleśnymi oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami służącymi d~ prowadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz