Kwestie publiczno-prawne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestie publiczno-prawne- opracowanie - strona 1 Kwestie publiczno-prawne- opracowanie - strona 2 Kwestie publiczno-prawne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kwestie publiczno-prawne:
-koncesjonowanie
-zezwolenia
-normalizacje itd.
Zasada wolności gospodarczej - przedsiębiorstwo ma swobodę w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej na równych prawach ze wszystkimi przedsiębiorcami. (art. 20 Konstytucji, art. 22 Konstytucji-ograniczenia )
Zasada ta jest realizowana przede wszystkim przez swobodę wyboru sposobu prowadzenia działalności. Jest wyrażona także w PDG.
Ograniczenia:
1)KONCESJE Obejmują następujące rodzaje działalności:
-górnictwo
-wytwarzanie i obrót bronią i amunicją
-wytwarzanie, obrót, magazynowanie paliw i energii
-ochrona osób i mienia
-rozpowszechnianie programów radiowo- telewizyjnych
-transport lotniczy
-budowa i eksploatacja autostrad
W innych rodzajach działalności gospodarczej jest możliwa koncesja, jeżeli występuje ważny interes publiczny, kwestia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wymaga to zmiany PDG. Udziela minister danej sfery gospodarki.
Koncesje mogą być udzielane na okres od 2 do 50 lat.
Jeżeli w danej dziedzinie gospodarki jest ograniczona liczba koncesji, ogłasza się to w Monitorze i przeprowadza się rozprawę administracyjną.
Organ koncesyjny może odmówić bądź ograniczyć koncesję, gdy:
przedsiębiorca nie spełnia warunków koncesji,
w sytuacji zagrożenia obronności państwa,
ze względu na inny ważny interes państwa
jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom.
Koncesja to decyzja uznaniowa: generalnie zależy od uznania danego organu.
Organ koncesyjny może też cofnąć koncesję.
Przedsiębiorca może uzyskać promesę koncesji. (Ubiega się o przyznanie przyrzeczenia koncesji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy)
Jeżeli przedsiębiorcy cofnięto koncesję może ubiegać się o nią ponownie po upływie nie mniej niż 3 lat.
2)ZEZWOLENIA
Zezwolenia wymagają wykonywania działalności na zasadach z innych ustaw.
Zasady stanowią inne ustawy, chyba że PDG stanowi inaczej.
Są możliwe także promesy zezwolenia.
Zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony ( w zasadzie)
Ograniczenia, cofnięcia podobnie jak przy koncesji.
Działalność regulowana - przedsiębiorstwo może wykonywać taką działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Działalność taka podlega kontroli ze strony organu rejestracyjnego. Organ ten może też zakazać takiej działalności.


(…)

… lub regionalna organizacja, której statutowym celem jest ochrona interesów przedsiębiorców oraz prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
Roszczenia te przedawniają się po 3 latach od dowiedzenia się o zdarzeniu, nie później niż 10 lat od samego zdarzenia.
Zdarzają się powództwa niezasadne. Wtedy sąd może żądać naprawienia szkody lub złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia…
… o tej obniżce,
-jeżeli przedsiębiorca przeznacza towar do sprzedaży detalicznej powinien go oznaczyć ceną i uwidocznić to w miejscu sprzedaży detalicznej.
Sankcje wobec przedsiębiorcy, który nie spełnia warunków z ustawy z 2001 roku:
1.jeżeli przedsiębiorca nie obniżył ceny lub stosował ceny niezgodne z ustawą i osiągnął w ten sposób kwotę nienależną jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty kupującemu,
2.jeżeli kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu to przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić do budżetu kwotę dodatkową w wysokości 150% kwoty nienależnej (nakłada ją Urząd Skarbowy lub kontroler skarbowy),
3.jeżeli przedsiębiorca w sposób uporczywy nie wykonuje obowiązków związanych z oznaczaniem ceną towarów i usług, to Inspekcja Handlowa może na niego nałożyć karę w wysokości od 1000 do 5000 Euro.
Ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz