Kwestia rolna w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestia rolna w Polsce - strona 1 Kwestia rolna w Polsce - strona 2 Kwestia rolna w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Kwestia rolna w Polsce Spis treści Wstęp 3
Bezrobocie 4
Edukacja 7
Opieka zdrowotna 8
Kultura 10
Technologie teleinformatyczne 10
Podmioty działające na rzecz rolnictwa 11
Sposoby rozwiązywania kwestii rolnej 13
Zakończenie 15
Bibliografia 16 Wstęp Kwestia rolna rozumiana jest jako wyjątkowo trudny do rozwiązania splot spraw produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa oraz demograficznych i socjalno-komunalnych wsi. Rozwiązywanie tej kwestii wiąże się z globalnym rozwojem kraju, a w tym z odpływem ludności rolniczej do pozarolniczych zawodów, z emigracją ludności wiejskiej do miast, z wielofunkcyjnym rozwojem wsi. Działalność Państwa dąży do wyrównania różnic pomiędzy ludnością wiejską w odniesieniu do miasta oraz do asekuracji ryzyk socjalnych istniejących na wsi. Ma to na celu zapewnienie równych szans dla ludności miast i wsi. Specyfika kwestii rolnej w gospodarce rynkowej polega na dystansie społecznym istniejącym pomiędzy miastem a wsią. Aby w pełni zrozumieć ten mechanizm należy prześledzić transformacje ustrojowe jakie zostały dokonane pod koniec XX wieku. Dotyczy to przede wszystkim reform politycznych, gospodarczych, kulturowych i technicznych. Wraz z wdrożeniem takich zmian w życie, konieczne jest przystosowanie społeczeństwa do nowej rzeczywistości. Jednak jest to proces złożony i skomplikowany, którego przeprowadzenie państwo nie może zaliczyć do sukcesów. Źródłem wszelkiej krytyki jest głównie brak elementarnej wiedzy o wprowadzonych reformach. Przemiany na gruncie politycznym oraz gospodarczym nie pociągnęły ze sobą przemian myślenia u Polaków. Wprowadzone zmiany dotknęły przede wszystkim grup społecznych, gdzie poziom wykształcenia jest bardzo niski, gdzie ludzie mieszkają na obszarach wiejskich bądź też w zacofanych cywilizacyjnie miejscowościach. Niezadowolenie mieszkańców wsi przejawiło się w licznych protestach, które miały miejsce latem 1998r. oraz zimą i wiosną 1999r. Podejmowane były w obronie opłacalności prowadzenia gospodarstw oraz dochodów ich rodzin.
Problemy jakich doświadcza polska wieś, kumulują się i tworzą kwestie rolną w Polsce u progu XXI wieku. Główne problemy społeczne na wsi to :
- nadmiar rąk do pracy
- masowe bezrobocie
- trudna sytuacja materialna rolników i ubóstwo
- niska aktywność edukacyjna mieszkańców wsi
W moim referacie chciałabym przedstawić sytuację ludności wiejskiej w wybranych obszarach życia społecznego. Bezrobocie Pierwszym obszarem życia społecznego, w którym możemy dostrzec różnice w funkcjonowaniu wsi i miast, jest obszar zatrudnienia i związany z nim problem bezrobocia. Problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy obszarów wiejskich. Badania rynku pracy jednoznacznie potwierdzają niekorzystną sytuacje polskiej wsi na rynku pracy. Do tej sytuacji z pewnością przyczyniło się zlikwidowanie Państwowych Gospodarstw Rolnych, tzw. PGR-ów, które były miejscem zatrudnienia około 700 tysięcy ludzi. Państwo, jako ich pracodawca, zapewniało im mieszkanie, opiekę zdrowotną, wyżywienie oraz możliwość korzystania z dóbr wytwarzanych w PGR-ach. Państwo nie tylko opiekowało się tymi pracownikami zapewniając im pracę i środki do życia, ale także podejmowało wszelkie decyzje oraz, co równie istotne, nie wymagało wysokiego wykształcenia. Dlatego właśnie w dobie reform tym, którzy stracili pracę, bardzo trudno było się usamodzielnić. W najtrudniejszej sytuacji zostały postawione rodziny wielodzietne, gdzie rodzice i dorosłe dzieci pozostają w jednym gospodarstwie domowym. Kolejnymi przy

(…)

… żniwo wśród mężczyzn na wsi zbierają choroby układu oddechowego, krążenia oraz urazy i zatrucia. Kobiety na wsi częściej niż w mieście umierają na choroby układu krążenia, szczególnie na chorobę nadciśnieniową i miażdżycę oraz nowotwory. Aktualnie ¾ zgonów spowodowanych jest przez tzw. choroby cywilizacyjne. Postęp cywilizacyjny, obok pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa, powoduje…
…. Minister Rolnictwa współpracuje z Ministrem Edukacji Narodowej w celu wyrównania szans edukacyjnych mieszkańców wsi, a także z Ministrem Zdrowia w sprawie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji ludności wiejskiej. Ministrowi Rolnictwo bezpośrednio podlega Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenie rolników. Kasa prowadzi działalność mającą na celu przestrzeganie…
… ten sam towar i działająca wspólnie np. sprzedająca żywiec bezpośrednio do zakładów mięsnych bez pośredników)
- ustawowe wprowadzenie dodatkowych opłat celnych
- ochrona rynku przed napływem żywności z zagranicy
- odłożenie spłat kredytów obrotowych zaciąganych na bieżące potrzeby
- półroczne moratorium na opłaty za dzierżawę ziemi w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
- uproszczenie eksportu polskiej…
… uczniów w miastach. Młodzi ludzie ze środowisk wiejskich nie tylko znacznie rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii teleinformatycznych, równie rzadko podejmują decyzję o emigracji zarobkowej. Wśród przyczyn tego zjawiska wymieniane są problemy osób pochodzących z obszarów wiejskich z komunikacją społeczną oraz problemy związane z adaptacją w nowym miejscu.
Podmioty działające na rzecz rolnictwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz