Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie - strona 1 Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie - strona 2 Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kulturotwórcza funkcja mediów: 1. Wielość definicji kultury (16)
Słowo "kultura" jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć, tym samym trudnym do adekwatnego zdefiniowania. Używane jest w różnych znaczeniach - przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjologów i teologów, a także w mowie potocznej. Nic więc dziwnego, że specjaliści zajmujący się naukowo zagadnieniem kultury doliczyli się blisko 200 jej definicji. Jedną z najwcześniejszych jest definicja E. B.Tylora: "Kultura lub cywilizacja to kompleks obejmujący wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje i wszelkie inne umiejętności i zwyczaje, nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa".
W definicjach normatywno-etycznych kultury kładzie się nacisk na te elementy, które dotyczą wzorów zachowań i postępowania kulturalnego oraz zasad współżycia społecznego. Psychologowie z kolei uwypuklają w określeniach kultury mechanizmy psychologiczne jej kształtowania się, jej uczenia się przez człowieka. Najczęściej spotykanym rozróżnieniem w obrębie kultury jest jej podział na materialną i duchową. W jego ramach umieszcza się różne szczegółowe dziedziny czy sektory kultury. Jednak zawsze centralnym punktem odniesienia kultury jest człowiek - jego wszechstronna formacja i rozwój stanowią o istocie kultury ludzkiej. Przy tym konieczne jest pielęgnowanie i uwzględnianie odrębności różnych kultur, ich specyficznych wartości i dóbr kulturowych. Definicja kultury ustalona na Soborze Watykańskim II ujmuje ją głównie w aspekcie podmiotowo-dynamicznym jako całokształt aktywności człowieka, skierowanej na jego rozwój, opanowanie świata materialnego, humanizację obyczajów i życia społecznego oraz wytwarzanie dóbr i wartości kulturowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
2. Kultura postmodernistyczna (17)
Postmodernizm - to termin o nie do końca zdefiniowanym znaczeniu określający nowy trend we współczesnej kulturze, sztuce, filozofii nauki, literaturze, życiu społecznym, a nawet politycznym. Zakłada, że wszystko już było, a nowe wartości da się tworzyć tylko na bazie wcześniejszych. Prawda obiektywna nie istnieje, nie można jej poznać. Ludzie mają prawo do własnych filozofii i żadna z nich nie jest ani gorsza, ani lepsza, ani mniej, ani bardziej naukowa. Postmodernizm nie uznaje więc obiektywności nauki, tradycyjnych kryteriów racjonalności. Nie przyjmuje kryterium prawdy i dobra. Skutkiem braku jednolitych zasad jest rozpad lub rozczłonkowanie życia społecznego. Postmodernizm kwestionuje nowożytny racjonalizm i nadzieje z nim związane. W nowożytności oczekiwano, że człowiek mocą swego rozumu jest w stanie opanować naturę i wykorzystać ją do zaspokojenia swych aspiracji. Tymczasem sam rozwój techniki bez zasad moralnych przyczynia się do powstawania nowych zagrożeń, godzących w istotę i istnienie człowieka. Nad katastrofami naturalnymi zapanowano w pewnej mierze, ale ogromnie wzrosły zagrożenia kataklizmami technicznymi: zatruciem środowiska naturalnego, totalnym zniszczeniem w konfliktach militarnych, terroryzmem używającym najnowszej technologii. Zagrożenia te rodzą niespotykane dotąd lęki. Ludzkość uświadamia sobie, że ich źródłem jest ludzki rozum, który okazał się niezdolny do stymulowania autentycznego rozwoju człowieczeństwa i kultury humanistycznej, zwłaszcza duchowej.


(…)

… koniecznym warunkiem rozwoju kultury humanistycznej, wspólnym dobrem, najbardziej dziś postulowanym przez wszystkich, upragnionym przez całą ludzkość i stanowiącym fundamentalny warunek zabezpieczenia dóbr kultury materialnej jest pokój. Dziennikarstwo zatem winno konsekwentnie ukazywać ludziom, że pokój to nie tylko prosty brak wojny, że nie może on się opierać jedynie na równowadze sił
… i dziennikarstwa w rozwój kultury duchowej, materialnej i społecznej (18)
Jednym z podstawowych zadań mediów i dziennikarstwa jest służba rozwojowi autentycznej kultury ludzkiej. Działalność medialno-dziennikarska bowiem jest współczynnikiem kultury i zarazem jej podstawowym składnikiem. Ma ona pełnić funkcję kulturotwórczą. Przekazywane przez dziennikarzy treści, zwłaszcza inspirowane chrześcijańskim systemem…
… człowieka mądrości życia, a nie tylko wiedzy o życiu; wychowuje człowieka całego; formuje jego umysł, wolę, sumienie, serce, postępowanie; czyni człowieka bardziej ludzkim, doskonalszym, mądrym i kulturalnym, czyli kształtuje jego osobistą kulturę duchową, a pośrednio także materialną; pobudza i nakłania do kultury życia osobistego i społecznego.
Kulturotwórcze działanie mediów i dziennikarstwa…
… społeczno-polityczne. Media i dziennikarze mają niewątpliwie ogromy wpływ na kształt tego życia i na poziom kultury politycznej. Szczególną powinnością dziennikarzy jest więc współdziałanie z różnymi instytucjami demokratycznymi w dążeniu do tworzenia takiego porządku prawno-politycznego, w którym znajdują należytą ochronę i zabezpieczenie prawa osoby w życiu publicznym, jak prawo do swobodnego zrzeszania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz