Kultura prawna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura prawna - wykład - strona 1 Kultura prawna - wykład - strona 2 Kultura prawna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

26/02/09 wykład nr 2
Kultura prawna wytwór działań człowieka; jedna z kultur normatywnych wiążąca się z obowiązywaniem jakiegoś przymusowego systemu.
System normatywny:
- system prawny
- system moralny (zbiór zakazów i nakazów, za których nieprzestrzeganie też mogą grozić sankcje)
- system religijny (zakazy i sankcje tj. wykluczenie ze wspólnoty religijnej)
Kultury prawne zachodu:
- prawo stanowione, tworzone przez organy państwowe i sformalizowane - prawo powszechne (common low)- prawo precedensowe; pragmatyzm
Kultury prawne wschodu  duży nacisk kładą na religię i moralność
- wiara w siły nadprzyrodzone, wiara w bóstwa
- religia niekiedy wzbogacała się w system moralny
- system ten ewoluował potem w system prawny- obwarowanie sankcjami państwowymi; obowiązującymi w określonym państwie
aksjologia system wartości przyjętych przez dane społeczeństwo; składa się na system moralny a niekiedy też na system prawny tego społeczeństwa
sakralizacja prawa i moralności gdy wartość religijna stawiana jest na piedestale; utożsamianie nakazów religijnych z nakazami prawnymi
We wszystkich tych trzech systemach chroniona jest wspólnota ludzka, w każdym z tych systemów zakazane jest: zabójstwo, naruszanie intymności itp.
kultura prawna wyraz stosunków wszystkich członków danej społeczności do prawa
elementy składające się na stosunek prawa:
- znajomość prawa
- ocena prawa
- postawy i zachowania w stosunku do prawa: konformizm (postępowanie zgodne z prawem); antykonformizm ( nie stosowanie się do prawa); oportunizm ( działanie zgodne z własnym interesem)
Kultury, w których następuje utożsamianie prawa z systemem religijnym:
JUDAIZM religia mojżeszowa (narodu żydowskiego), obejmuje ok. 15 mln ludzi (Żydem jest każda osoba urodzona z matki- żydówki). Ok. 1250 r. pne- Bóg przekazuje Mojżeszowi zbiór zakazów i nakazów ( Tora) podstawowe źródło prawa żydowskiego ( Miszna- Tora z przypisami, spisana w II w. ne). Miszna + przypisy = Germana, dwie grupy Żydów (Żydzi sefrajdyscy i Żydzi ortodoksyjni). Cechy judaistycznej kultury prawnej:
- religijność (przestępstwo jest grzechem, a grzech jest sądzony przez aparat państwowy, kara jest traktowana, jako kara boża)
- rytualizm

(…)

… chrześcijańskiego:
dogmatyzm oparcie na dogmatach (prawach naruszalnych/ niepodważalnych), funkcjonują jedynie u katolików
integralność kompletność systemów zakazów/nakazów oraz spójne ich powiązanie
eschatologizm nakierowywanie systemu normatywnego na śmierć (liczenie się z poniesieniem kary po śmierci)
humanitaryzm wyraża się w instytucji miłosierdzia; odrzucenia „zasady talionu” („oko za oko- ząb za ząb…
…- objawienia Mahometa zapisane w Koranie (114 rozdziałów; brak uporządkowania) dopuszczalne jest badanie treści zawartych w Koranie.
zasady: wiara, czynienie dobra, bezwzględne posłuszeństwo woli Abrahama, brak tolerancji dla odmiennego podejścia do zasad
cechy islamskiej kultury prawnej:
- woluntaryzm źródłem tego systemu jest wola Abrahama - rytualizm objęcie systemem prawnym relacji międzyludzkich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz