Kultura organizacyjna i Corporate design-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacyjna i Corporate design-opracowanie - strona 1 Kultura organizacyjna i Corporate design-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KULTURA ORGANIZACYJNA (CORPORATE BEHAVIOUR)
system wartości obowiązujący w danej firmie obejmujący normy komunikowania, działania i zachowania organizacji.
Autorzy definiują kulturę organizacyjną jako normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania. (Kultura... 1998, s. 105). Deshapande i Parasurman piszą, iż polega ona na niepisanych, często podświadomych, zasadach które wypełniają przestrzeń między pisanymi regułami a rzeczywistością (L. Zbiegień-Maciąg 1999, s. 15). Natomiast Cz. Sikorski określa ją jako system wzorów myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów (Cz. Sikorski 2002, s. 4).
E. Schein wyróżnił, według kryterium świadomości, trzy poziomy kultury organizacyjnej (M. Kostera 1996, s. 75):
widoczny, uświadomiony - artefakty i twory kulturowe, widoczne wzory zachowania, symbole, ceremonie,
częściowo widoczny i uświadomiony - normy i wartości, zakazy i ideologie, wytyczne zachowań,
niewidoczny, zwykle nieuświadomiony - stosunek do otoczenia i rzeczywistości, natura ludzka i stosunki międzyludzkie, aktywność.
Do głównych funkcji kultury organizacyjnej należy zaliczyć (Ł. Sułkowski 2002, s. 56):
umożliwienie zrozumienia misji i strategii organizacji oraz identyfikacji podstawowego celu organizacji przez uczestników,
umożliwienie integracji uczestników,
umożliwienie integracji wokół środków przyjętych dla realizacji celów firmy oraz zwiększenie zaangażowania pracowników,
umożliwienie stosowania jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów,
umożliwienie polepszenia sposobów działania i przeformułowania celów, jeśli potrzebna jest zmiana,
oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,
definiowanie granic grupy, kryteriów przyjęcia i odrzucenia, umożliwienie kształ­to­wania granic między grupami,
wyznaczanie zasad władzy i kryteriów statusu, umożliwienie unikania konfliktów na tle władzy, negatywnych emocji, agresywnych działań,
określenie sposobu uzyskania autorytetu,
określenie jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich decyzje i propozycje.
Corporate design to wizualna identyfikacja firmy lub produktu materialnego czy usługi, wizualny, możliwie najbardziej oryginalny ich obraz. Środkami odróżniającymi mogą być: a) znak firmowy (logo, sygnet, marka), wyrażony słowem, obrazem lub ich kombinacją; b) typografia, czyli określony krój pisma, właściwy dla pożądanego wizerunku (firmy, oferty itd.); c) kolorystyka, która w ogłoszeniu pełni rozmaite funkcje; d) slogan zawierający główne przesłanie o atrakcyjnej a krótkiej treści; e) stałe relacje pomiędzy obrazem a właściwym tekstem ogłoszenia, które także mają prowadzić do szybkiego rozpoznania nadawcy ogłoszenia; f) wielkość ogłoszenia; g) umieszczenie ogłoszenia w określonym miejscu lub w określonym kontekście.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz