Kształtowanie się społeczenstw obywatelskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się społeczenstw obywatelskich - strona 1 Kształtowanie się społeczenstw obywatelskich - strona 2 Kształtowanie się społeczenstw obywatelskich - strona 3

Fragment notatki:


Demokracja źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja (wyjątkami są Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Izrael, nie posiadające spisanej konstytucji). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.
We współczesnej teorii demokracji liberalnej, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się:
możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak: wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)
Demokracja może być stopniowana- w danym ustroju politycznym faktyczny udział we władzy ogółu obywateli może być większy albo mniejszy. Np: w monarchii konstytucyjnej władza należy formalnie do króla, jednak rzeczywiste stosunki między królem a jego poddanymi reguluje konstytucja, która może w praktyce oddawać niemal całą władzę poddanym. Współcześni demokraci uważają, iż demokracja jest jedynym możliwym gwarantem istnienia wolnej konkurencji w gospodarce, na rynku pracy oraz możliwości wprowadzenia koniecznych reform po debacie i dojściu do porozumienia. Z drugiej strony systemy, które są z formalnego punktu widzenia demokracjami, mogą w rzeczywistości dawać rzeczywistą władzę wąskiej grupie oligarchów, którzy praktycznie sprawują ją w sposób skrajnie niedemokratyczny. Ponadto, przeciwnicy demokracji twierdzą, iż system ten nieuchronnie prowadzi do socjalizmu, a w końcu "przepoczwarza się" w komunizm.
Zagadnienie stworzenia ustroju, w którym z jednej strony wszyscy obywatele mają rzeczywisty wpływ na rządy, a z drugiej strony jest on technicznie sprawny, stanowi jeden z najważniejszych i wciąż nierozstrzygniętych problemów w teorii demokracji.
Suwerenność narodu - władza narodu jest nieograniczona, zasada przejawia się w decydowaniu i ostatecznym rozstrzyganiu przez naród wielu kwestii dotyczących polityki i funkcjonowania państwa. Do realizacji zasady dochodzi za pomocą bezpośrednich i pośrednich form demokracji.
- suwerenność narodu- prawo każdego narodu do niezależnego bytu państwowego; naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli wybieranych do parlamentu oraz bezpośrednio w referendum.
PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE obywatele mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, mają prawo brać udział i faktycznie biorą udział w podejmowaniu decyzji państwowych, wpływają na ich realizację i kontrolują je. Reżim demokratyczny opiera się na aktywnym udziale obywateli w życiu państwa, czy to przez zastosowanie demokracji bezpośredniej, czy to przez ożywione życie partyjne i procedury umożliwiające kontakt społeczeństwa ze sprawującymi władzę, oraz na praktykowaniu zasady, że państwo jest służebne wobec potrzeb obywateli, którzy w tym celu je utrzymują. W takim reżimie obywatele są podmiotem, a nie przedmiotem decyzji państwowych, bo organy państwa nie działają bez ich przyzwolenia i wbrew ich woli. Metodą działania stosowaną wobec obywateli w takim państwie jest osiąganie kompromisu lub rozstrzyganie sporów między władzą a obywatelem według odpowiedniej procedury. Reżim demokratyczny wymaga jednak istnien

(…)

… demokratyczne utrwala takie kardynalne wartości jak: wolność, równość, sprawiedliwość i porządek. Np. Wielka Brytania pod rządami Margaret Thatcher. We współczesnym świecie istnieją dwa modele państwa demokratycznego: Państwo liberalne -trójpodział władzy, parlament zajmuje czołową pozycje wśród organów państwowych. Państwo socjalne - duża aktywność państwa w sferze gospodarczej i polityce socjalnej.
Dążenie…
… jej ujarzmienie przy jednoczesnym idealizowaniu jej kobiecości. Pod koniec XVIII w. Nowe określenie „natury kobiety” zostaje pozytywnie przyjęte przez wiele kobiet. W przewartościowaniu macierzyństwa dostrzegały one umocnienie swej tożsamości płciowej, niekoniecznie wiążąc z tym konsekwencje rezygnacji z praw obywatelskich i przymusu związania się z domem. Rzeczywistość wyglądała trochę inaczej twarda praca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz