Ks. dr hab. Leszek Adamowicz - strona 3

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

ks. Leszek Adamowicz, KUL HISTORIA KODYFIKACJI PRAWA DLA WSCHODNICH KOŒCIO£ÓW KATOLICKICH Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich stanowi zbiór prawa wspólnego dla 21 katolickich Koœcio³ów wschodnich sui iuris, które wraz z Koœcio³em ³aciñskim stanowi¹ swoist¹ communio Ecclesiarum w Koœciele powsz...

Namaszczenie chorych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

NAMASZCZENIE CHORYCH ŹRÓDŁA: KPK, kan. 998-1007. KKKW, kan. 737-742. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis cu...

Obrządek - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

ks. Leszek Adamowicz PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA SUI IURIS WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KOŚCIELNEGO Chrzest jako brama sakramentów (KPK/1983, kan. 849) powoduje narodzenie do nowego życia w Chrystusie i z Jego woli konieczny jest do zbawienia, ...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

ks. Leszek Adamowicz PATRIARCHA WE WSCHODNICH KOŒCIO£ACH KATOLICKICH. GENEZA URZÊDU I PROCEDURA JEGO OBSADZENIA WED£UG KODEKSU KANONÓW KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH. Wœród wielu urzêdów charakterystycznych dla struktur w³adzy i pos³ugi w Koœciele Katolickim szczególn¹ pozycjê zajmuje staro¿ytny urz¹d pa...