Krytyczne czynniki grupowania - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krytyczne czynniki grupowania - wykład. - strona 1 Krytyczne czynniki grupowania - wykład. - strona 2 Krytyczne czynniki grupowania - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

KRYTYCZNE CZYNNIKI GRUPOWANIA Wśród krytycznych czynników grupowania można wymienić :
przy tworzeniu stanowisk kierowniczych najbardziej znaczącą rolą odegrało posiadane doświadczenie i znajomość bezpośrednio podległych procesów
podstawę wyodrębnienia Dział Produkcji Szkła Gospodarczego stanowiło kryterium produktu oraz wiedzy i umiejętności , które są konieczne do wytwarzania określonego rodzaju wyrobów tworząc poszczególne sekcje produkcyjne brano pod uwagę przebieg procesu pracy i występujące czynności wszelkie czynności związane z handlem i marketingiem (a co za tym idzie - wydziały ) zostały podporządkowane Dyrektorowi ds. Handlu i Marketingu w związku z ich bezpośrednimi kontaktami z rynkiem i otoczeniem Wydział Eksportu powstał w oparciu o kryterium regionu działania (rynek zagraniczny) podstawę tworzenia Wydziałów : Handlu i Rozwoju Sprzedaży „ stanowił” klient i jego bezpośredni
(decydujący) wpływ na działalność przedsiębiorstwa PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI Podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie „PIOTRUŚ” będzie wynikał z planu strategicznego dla całego przedsiębiorstwa oraz wynikających z nich planów operacyjnych dla poszczególnych funkcji. W ich ramach zostaną określone zamiary przedsiębiorstwa jako całości oraz wynikające z nich strategie, które w połączeniu z dostępnymi środkami pozwolą na zdefiniowanie konkretnych celów. Będą to przyszłe efekty działań określone stany otaczającej przedsiębiorstwo rzeczywistości, ujęte dla poszczególnych funkcji i działań operacyjnych.
Wdrażanie i realizowanie strategii zarządzania będzie należało od obowiązków właścicieli huty . Będą oni odpowiedzialni za podjęcie odpowiednich przedsięwzięć przez przedsiębiorstwo i właściwy rozdział środków pomiędzy nie. Będą oni uprawnieni do kontroli strategicznej i kształtowania polityki personalnej dla kadry kierowniczej, tzn. powoływania i odwoływania kierowników poszczególnych pionów i działów.
Pion marketingu Pion marketingu będzie odpowiedzialny za:
Dostarczanie wymaganej podstawy decyzyjnej do formułowania strategii,
Bieżącą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, Właściwie ustalanie polityki asortymentowej i cenowej,
Umiejętności w zakresie organizacji, prowadzenia i monitorowania sprzedaży, Prowadzenie sprawozdawczości sprzedaży.
Będzie uprawniony do: Podejmowania długofalowych i bieżących działań mających na celu efektywną komunikację przedsiębiorstwa z rynkiem w ramach przyznanych mu środków,


(…)

… na dalszy rozwój firmy
Prowadzenia rachunkowości, rozliczeń przedsiębiorstwa z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych itp.,
Kierownik ds. BHP i P.POŻ Do jego obowiązków będzie należało:
Wdrożenie systemu P.POŻ w przedsiębiorstwie
Zapewnienie odzieży ochronnej pracownikom
Zapewnienie odpowiedniego oznakowania w budynkach na terenie przedsiębiorstwa
Organizowanie szkoleń pracowniczych związanych…
… z rynkiem w ramach przyznanych mu środków,
Na podstawie badań działu kontroli jakości będzie decydował o spełnieniu wymaganych parametrów użytkowych przez wyroby.
Pion gospodarki magazynowej
Pion gospodarki magazynowej jest odpowiedzialny za:
Systematyczny i szybki przepływ strumieni materiałowych i informacyjnych przez przedsiębiorstwo (wymaga to dostarczenia określonych surowców we właściwym czasie…
… jednostek oraz ich zmian,
Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika spółki, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzenia…
….
Podnoszenie wydajności pracy.
Przestrzeganie regulaminu pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych.
Wykonywanie w/w obowiązków sumiennie i starannie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podejmowanie działań zapobiegającym błędom w procesie pracy.
Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
III WSPÓŁPRACUJE Z:
Specjalistą do spraw kontaktów z mediami i agencjami reklamowymi…
… z obowiązującymi przepisami prawa.
Podejmowanie działań zapobiegających błędom w procesie pracy.
Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
III WSPÓŁPRACUJE Z:
Specjalistą do spraw kontaktów z mediami i agencjami reklamowymi - w zakresie przygotowań analiz sprzedaży,
Kierownikiem departamentu badań i rozwoju - w zakresie badania rynku, konkurencji,
Kierownikiem laboratorium kontroli jakości…
… prowadzenia kartotek magazynowych.
Opracowywanie zapytań ofertowych, przeprowadzanie negocjacji cenowych oraz prowadzenie bieżącej listy dostawców.
Sporządzanie zamówień oraz dokonywanie wpisów ewidencji zamówień.
Współpraca z działem transportu odnośnie zapewnienia korzystnych warunków dla przewożonych materiałów.
Sprawdzanie zakupywanych materiałów pod względem ilościowym i jakościowym na zgodność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz