Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa - strona 1 Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa - strona 2 Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


Według jakich kryteriów będziemy oceniać efektywność i rentowność przedsiębiorstwa Podstawowymi miernikami, stosowanymi w pionowej analizie rachunku wyników, są wskaźniki zyskowności. Ich konstrukcja jest bardzo prosta: zysk z danego poziomu dzielimy przez wartość przychodów ze sprzedaży, otrzymując odpowiednią stopę zysku (stopa zysku ze sprzedaży, stopa zysku z działalności operacyjnej, stopa zysku z działalności gospodarczej, stopa zysku brutto, stopa zysku netto). Podstawowym błędem jest zawężanie analizy do stopy zysku netto. Faktem jest, że wskaźnik ten należy do najczęściej podawanych. Z drugiej strony jednak jego wielkość jest w dużym stopniu niezależna od spółki: obciążenie podatkiem jest przecież wypadkową obowiązującej aktualnie stopy podatku dochodowego oraz ewentualnych ulg i odliczeń. Bardziej sensowne wydaje się zatem mierzenie stopy zysku brutto, nie obciążonej podatkiem. Najważniejszym chyba wskaźnikiem jest stopa zysku operacyjnego, wskazująca na jakość zarządzania spółką i zyskowność jej podstawowej działalności. Istotny jest też pomiar stopy zysku z działalności gospodarczej - uwzględnia ona saldo, osiągnięte przez spółkę z operacji finansowych. Wzór na (dowolną) stopę zysku wygląda następująco:
zysk stopa zysku = * 100% obroty Pod pojęciem "obrotu" rozumie się zwykle przychody ze sprzedaży - tak zbudowane są właśnie wymienione wyżej stopy zysku. Ponadto w analizie stosuje się (znacznie rzadziej) wskaźniki, które w mianowniku uwzględniają koszty uzyskania przychodów (również stanowiące obrót). Istota tych wskaźników polega na określeniu relacji wyniku działalności przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. W badaniu pionowym rachunku wyników stosuje się ponadto tzw. analizę przyczynową. Należy tu sprawdzić, jakie czynniki mają wpływ na zwiększenie (spadek) zysku (straty). Nie zawsze wzrost zysku jest dowodem na prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa: może się przecież zdarzyć, że jest on pochodną znacznej redukcji kosztów, połączoną z wyprzedażą majątku czy też wzrostem przychodów finansowych przy spadającej rentowności podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
Co to jest rentowność przedsiębiorstwa? Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych mierników jego sprawności. Powstaje w efekcie zsumowania zarówno wyników zwyczajnych (a więc pochodzących z celowo podejmowanych przez firmę działań), jak i wyników nadzwyczajnych (powstałych wskutek nieprzewidywalnych zdarzeń). Wynik finansowy może być dodatni - wówczas nazywany jest zyskiem, a przedsiębiorstwo takie określane jest jako rentowne. W przypadku powstania ujemnego wyniku finansowego mówimy o stracie, a przedsiębiorstwo takie określamy jako deficytowe.

(…)

… (lub analizy wskazują na taką właśnie możliwość). W odwrotnym przypadku osiągniemy negatywny efekt dźwigni finansowej, choć tu przedsiębiorstwo może czasowo ponosić wyższe koszty w nadziei na osiągnięcie dodatkowych zysków w przyszłości. Jeśli natomiast stopa zysku jest równa oprocentowaniu kredytu, wówczas zastosowanie dźwigni finansowej nie wpływa na wskaźnik zwrotu z kapitału. Należy przy tym zwrócić uwagę…
…. To jednak czysta teoria - może się bowiem zdarzyć, że stopa zysku z działalności jest na tyle wysoka, że spokojnie pozwala na intensywne zarządzanie firmą, również z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej. W takim przypadku zbyt wysoki poziom wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje mało efektywne, to jest ekstensywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbyt niski, a zwłaszcza systematycznie malejący poziom…
… podejmowania decyzji i śledzenia wyników działalności operacyjnych. Kompleksowe wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej wymaga ogromnego zaangażowania całego przedsiębiorstwa, tzn. najwyższej i średniej kadry kierowniczej. Chodzi tu o coś więcej niż zaangażowanie konieczne zwykle przy próbach doskonalenia istniejącego systemu. Ogólna ocena i plan wdrożenia systemu Wdrożenie nowego systemu informacyjnego…
… jest wstępne, ogólne zrozumienie wymagań, dostępnych zasobów oraz czasu koniecznego do pełnego wdrożenia systemu. W trakcie procesu oceny powstają: mapa zależności pomiędzy centrami kosztów produkcji podstawowej, pomocniczej oraz sprzedaży, marketingu i ogólnego zarządzania, lista centrów odpowiedzialności za koszty, lista produktów i usług, ocena dostępnych danych i informacji niezbędnych do wdrożenia systemu, ocena istniejących systemów oraz możliwości ich zintegrowania z systemem rachunkowości zarządczej, wskazanie podstawowych zastosowań systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, ocena dostępnych zasobów oraz potrzeb związanych z wdrożeniem, zalecenia dotyczące wdrożenia systemu, opis prac, które należy podjąć oraz określenie ram czasowych wdrożenia. Dzięki ocenie przedsiębiorstwo może lepiej…
… polityka konkurencji, której elementem jest prawo antymonopolowe. Istotą konkurencji jest to, że trzyma ona ceny w ryzach, przez co wzrost cen w sektorach konkurencyjnych jest mniejszy niż w sektorach niekonkurencyjnych. Dla wzrostu cen decydujące znaczenie ma niska indywidualna cenowa elastyczność popytu na dane produkty. A jest ona odwrotnie proporcjonalna do udziału w rynku przedsiębiorstwa. Im przedsiębiorstwo ma większy udział w rynku tym niższa cenowa elastyczność popytu na jego produkt. Stąd łatwość z jaką podnoszą swoje ceny wszystkie przedsiębiorstwa o dużym udziale w rynku, przedsiębiorstwa dominujące, a już w szczególnie komfortowej sytuacji znajdują się tu przedsiębiorstwa monopolistyczne, kryjąc często wzrostem cen swoją nieefektywność ekonomiczną i zarządzania oraz znajdując łatwe źródło…
… danego składnika majątkowego) wskaźniki zaangażowania - będące odwrotnością wskaźników obrotowości, w których licznik wyraża wielkość majątku, a mianownik przychody ze sprzedaży wskaźniki rotacji elementów majątkowych - najczęściej stosowane i powszechnie używane w analizie fundamentalnej, wyrażające szybkość obrotu poszczególnych składników majątkowych.
Gospodarka intensywna czy ekstensywna? Istnieją…
…, które jest stosunkowo drogie, przy czym w przypadku przejściowych kłopotów mogą wystąpić problemy z terminową spłatą, co znacznie podwyższa koszt kapitału (konieczność zapłacenia karnych odsetek). Poza kredytem istnieje kilka innych źródeł finansowania. Pierwsze z nich to emisja akcji - forma szczególnie dogodna w przypadku spółek publicznych. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na skomplikowaną procedurę organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz