Tabela z opisanymi wskaźnikami

Nasza ocena:

4
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tabela z opisanymi wskaźnikami - strona 1

Fragment notatki:
...Rentowność sprzedaży (mierzona zyskiem netto)- Informuje o tym ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że firma musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku.

Rentowność majątku ogółem- Informuje o efektywności wykorzystania majątku (całości zasobów firmy), czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku.

Rentowność kapitału własnego- Określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych. Wskaźnik ten powinien przyjąć poziom co najmniej równy stopie inflacji (w takim przypadku mówi się o utrzymaniu realnej wartości kapitałów własnych na tym samym poziomie)....


...Cykl rotacji zobowiązań w dniach- Informuje przez ile średnio dni kredytują firmę jej dostawcy. Zwiększanie się tego wsk. może sygnalizować powstające napięcia płatnicze. Wyższy wsk. rotacji zobow. od wsk. rotacji należn. świadczy o korzystniejszych warunkach zakupu od warunków sprzedaży.

Wskaźnik sfinansowania majątku kap.własnym- Informuje o stopniu pokrycia majątku firmy kapitałem własnym. Im wskaźnik bardziej zbliża się do jedności tym podstawy finansowe działalności są stabilniejsze. Wskaźnik należy rozpatrywać z innymi wsk.struktury finansowania.

Wskaźnik zysku przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten jest relacją zysku netto do ilości wyemitowanych akcji. Jest informacją dla akcjonariuszy, jaką część zysku wypracowały ich akcje. Wzrost tego wskaźnika zawsze należy odczytywać pozytywnie.

Wskaźnik ceny rynkowej do zysku na akcję pozwala porównać opłacalność inwestycji w akcje różnych przedsiębiorstw. Jest on relacją ceny rynkowej jednej akcji do zysku netto przypadającą na jedną akcję. Wskaźnik ten wyraża ile złotych...

(…)

… w firmie kapitałów własnych. Wskaźnik ten powinien przyjąć poziom co najmniej równy stopie inflacji (w takim przypadku mówi się o utrzymaniu realnej wartości kapitałów własnych na tym samym poziomie)
6
Dźwignia finansowa
Rentowność kapit. własnego [5] - Skorygowana rentowność majątku [4]
Informuje o efektywności wykorzystania kapitałów obcych. Jeżeli dźwignia finansowa jest dodatnia oznacza to, że firma zarabia na zaciąganiu kredytów i zobowiązań. Jeśli dźwignia jest ujemna - zaciąganie kredytów przynosi firmie stratę.
 
Wskaźniki płynności finansowej 
Lp
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia (przyjęty wzór)
Interpretacja wskaźnika (treść wskaźnika)
7
Wskaźnik ogólnej płynności
aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
Informuje o zdolności firmy do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących przy pomocy upłynnienia środków obrotowych. Optymalny poziom wskaźnika - przedział od 1,5 do 2,5.
8
Wskaźnik szybkiej płynności I
płynne aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące
Określa zdolność do szybkiego uregulowania wymagalnych zobowiązań (pokrycie płynnymi środkami obrotowymi). Wskaźnik nie powinien być mniejszy od 1
9
Wskaźnik szybkiej płynności II
inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania bieżące
Określa zdolność…
… zarabia na zaciąganiu kredytów i zobowiązań. Jeśli dźwignia jest ujemna - zaciąganie kredytów przynosi firmie stratę.
 
Wskaźniki płynności finansowej 
Lp
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia (przyjęty wzór)
Interpretacja wskaźnika (treść wskaźnika)
7
Wskaźnik ogólnej płynności
aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
Informuje o zdolności firmy do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących przy pomocy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz