Krótkoterminowe źródła finansowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krótkoterminowe źródła finansowania - strona 1 Krótkoterminowe źródła finansowania - strona 2 Krótkoterminowe źródła finansowania - strona 3

Fragment notatki:


KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Kredyty handlowe (kupieckie) - zobowiązania wobec dostawców powstające spontanicznie w toku działalności operacyjnej
Krótkoterminowe kredyty bankowe (kredyty obrotowe)
kredyt w rachunku bieżącym - trzeba posiadać rachunek bieżący w danym banku; polega na umożliwieniu kredytobiorcy zadłużania się w rachunku bieżącym do wysokości limitu przyznanego kredytu, sald rachunku może być pasywne i aktywne; wyróżnia się dwa rodzaje:
Kredyt otwarty (In blanco) - bank daje kredytobiorcy upoważnienie do spowodowania salda debetowego na jego rachunku bankowym. Przyjmuje on na siebie zobowiązanie do zapłaty wszystkich czeków zwykłych i potwierdzonych, poleceń przelewu i innych dokumentów płatniczych w ramach przyznanego limitu kredytowego, pobierając przy tym określone odsetki; jest to kredyt odnawialny
Kredyt kasowy (płatniczy) - związany z chwilowym brakiem gotówki, udzielany na kilka lub kilkanaście dni i ulega spłacie z najbliższych wpływów na ten rachunek; bank sprawdza kondycję finansową.
Kredyty w rachunku kredytowym - po przyznaniu kredytu otwiera się specjalny rachunek, na którym ewidencjonuje się każdą wpłatę i spłatę kredytu; może zostać udzielony jako:
Celowy - przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji, jednego cyklu produkcyjnego czy też zakupu środka trwałego; nieodnawialny
Sezonowy - wykorzystywany do finansowania niektórych rodzajów produkcji mających charakter sezonowy, np. kredyty na skup surowców rolnych; nieodnawialny
Na pokrycie wymagalnych zobowiązań - nieodnawialny; kilkumiesięczny udzielany w związku z trudnościami płatniczymi
Kasowy (płatniczy) - chwilowy brak gotówki; nieodnawialny
W formie linii kredytowej (kredyt ogólno obrotowy) - wykorzystywany do sfinansowania wielu powtarzalnych transakcji czy też określonych rodzajów produkcji wymagających sukcesywnych wydatków; odnawialny lub nie
Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych - wystawiane są na okaziciela i świadczą o udzieleniu pożyczki dla emitującego papier w określonej wysokości na dany czas i przyjętą stopę procentową; oprocentowanie papierów jest z reguły wg stałej stopy procentowej
Proces emisji:
Emitent (firma, która potrzebuje gotówki)
Gwarant Agentem emisji jest najczęściej biuro maklerskie banku. Przygotowują memorandum, informacje dla inwestorów, sprzedają papiery, przechowują je, prowadzą rejestr, wykup papierów


(…)

… terminach zapadalności, co pozwala na stworzenie pakietu papierów dostosowanego do posiadanych przez inwestora nadwyżek środków pieniężnych
Odzyskanie gotówki przed terminem wykupu papierów dłużnych w miarę potrzeb na rynku wtórnym, na którym zachowana jest pełna płynność tych papierów
Sekurytyzacja - emisja papierów zabezpieczonych - zastąpienie bezpośredniego udzielania kredytu przez bank emisją papierów…
… inwestycyjno-komercyjne)
Podstawy prawne dotyczące emisji papierów wartościowych:
90 kilka procent papierów to prawo wekslowe
Kodeks cywilny
Obligacje
Korzyści z emisji dla emitenta
Obniżenie kosztu pozyskania kapitału w porównaniu do innych form takich jak kredyt
Dostosowanie dopływu środków do swoich potrzeb poprzez elastyczne kształtowanie kolejnych emisji
Możliwość wcześniejszego odkupienia papierów…
… pożyczki lub emisji papierów wartościowych; działa non-profit
Jeśli pożyczka - spółka celowa finansuje zakup portfela wierzytelności kredytem zaciągniętym u inwestorów
Jeśli papiery wartościowe - to powinna być to emisja papierów wartościowych zabezpieczonych na wierzytelnościach; często emisja certyfikatów przez spółkę
Pozyskiwane z emisji lub pożyczki przychody przekazywane są sprzedawcy wierzytelności…
…, będącemu stuprocentowym właścicielem spółki
Spółka dokonuje obsługi swych zobowiązań wobec inwestorów ze środków wpływających od dłużników sprzedawcy aktywów
Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają zobowiązania spółki celowej wobec inwestorów, a agencje ratingowe dokonują oceny jakości emitentów i wprowadzanych przez ni9ch do obrotu papierów, ułatwiają inwestorom podejmowanie decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz