Krótka sprzedaż akcji-wady i zalety

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krótka sprzedaż akcji-wady i zalety - strona 1 Krótka sprzedaż akcji-wady i zalety - strona 2 Krótka sprzedaż akcji-wady i zalety - strona 3

Fragment notatki:

    88    Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 2  www.e-finanse.com  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  Ul. Sucharskiego 2  35-225 Rzeszów  dr Paweł Kłosiewicz 1   Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie    mgr Rafał Sieradzki 2   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Krótka sprzedaż akcji. Wady i zalety oraz wykorzystanie tej  techniki inwestycyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych   w Warszawie 3   Co to jest krótka sprzedaż?  Krótka sprzedaż (ang.  short selling ) jest techniką inwestycyjną4, która zakłada osiągnięcie zy- sków  ze  spadku  cen  papierów  wartościowych.  W  wielu  opracowaniach  krótka  sprzedaż  określana  jest mianem strategii inwestycyjnej, a czasem instrumentu finansowego., Określenia te nie są jednak  poprawne.  Strategia  inwestycyjna  wyraża  długoterminowe  cele  inwestora  odpowiadające  general- nym kierunkom jego działania, a także przedstawia alokację środków, jakie są niezbędne do realiza- cji przyjętych celów5. Strategią można także określić wzór powtarzających się zachowań przy po- dejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku (dotyczących kupna i sprzedaży instrumentów finan- sowych).  Natomiast  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  ustawie  o  rachunkowości6  do  instrumentów  fi- nansowych nie zalicza się umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomię- dzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w for- mie zapisu na rachunku papierów wartościowych.   W praktyce krótka sprzedaż jest stosowana głównie na rynku akcji. Wyróżnia się dwa rodzaje  krótkiej sprzedaży: z pokryciem (ang.  conventional   short selling ,  covered short selling ) i bez pokry- cia (ang.  naked short selling ). Transakcja krótkiej sprzedaży z pokryciem składa się z kilku etapów.  Na początku inwestor pożycza od innego uczestnika rynku akcje spółki, których ceny, w jego opinii,  spadną. W drugiej fazie transakcji krótkiej sprzedaży inwestor sprzedaje pożyczone akcje na rynku.  Aby  zamknąć  transakcję,  odkupuje  on  na  rynku  akcje  spółki,  które  wcześniej  sprzedał  i  oddaje  je  pożyczkodawcy (rys. 1). Jeśli przewidywania inwestora okazały się trafne, czyli ceny akcji spadły,  realizuje on zysk będący różnicą między ceną sprzedaży papierów wartościowych i ceną ich zakupu.  Inwestor ponosi koszty prowizji maklerskich od kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Dodat-                                                            

(…)

…” przez inwestorów np. odpowiednimi strategiami opcyjnymi lub transakcjami kontraktami futures. Inwestorzy mogą np. zastosować technikę polegającą na jednoczesnym
kupnie europejskiej opcji sprzedaży akcji danej spółki, wystawieniu (sprzedaży) europejskiej opcji
kupna akcji tej spółki i pożyczeniu środków pieniężnych13. Dodatkowo, inwestorzy mogą zawierać
11
Szczegółowy opis znajduje się w: S. Gruenenwald, A.F…
… w transakcjach krótkiej sprzedaży jest relatywnie duża w stosunku do obrotów
tymi akcjami (duża liczba akcji sprzedanych na krótko w stosunku do średniego dziennego wolumenu obrotów). Inwestorzy ci wstrzymują się ze sprzedażą posiadanych akcji, co przyczynia się do
spadku płynności rynku (zmniejszenie liczby akcji w ofertach sprzedaży). Przy niezmienionym popycie prowadzi to do powstania nadwyżki popytu…
… stosujących technikę krótkiej sprzedaży doprowadziło do ponadczterokrotnego wzrostu ceny
akcji tej spółki zaledwie w ciągu dwóch sesji giełdowych, z 210,85 euro do 945 euro (rys. 3.). Sytuacja ta pokazuje, jak duży wpływ na rynek może mieć powszechne stosowanie transakcji krótkiej
sprzedaży. Warto podkreślić, że ryzyko squeezu wzrasta wraz ze zwiększeniem skali transakcji krótkiej sprzedaży akcji danego…
… 2-2 9
-0 00
04 1-2 9
-0 01
3- 0
20
10
600
Wolumen obrotów
Cena akcji
Uwaga: maksymalną cenę (945 euro) akcje spółki Volkswagen AG osiągnęły na sesji 28 października 2008 r.
Źródło: Bloomberg.
wynika z czynników czysto psychologicznych, tj. słaba kondycja finansowa jednej ze spółek z danego sektora rodzi obawy
o kondycję innych spółek z tego sektora i przyczynia się do masowej wyprzedaży ich akcji…
….).
15
Zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2007 r., nr 68, poz. 450 z późn.
zm.) podatkowi podlegały umowy pożyczki (zdefiniowane w art. 720 k.c.).
16
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków
pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz