Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie - strona 1 Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie - strona 2 Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KRÓLESTWO POLSKIE (KONGRESÓWKA). Była to monarchia połączona unią personalną z Rosją (pierwszym królem był car Aleksander I).
Lesistość Królestwa Polskiego w początkowym okresie wynosiła około 30% - powierzchnia lasów według danych zaczerpniętych z wykazów statystycznych znajdujących się w rękopisach biblioteki Zamoyskich - w latach 1816-1820 wynosiła 3,74 mln. ha , a (według danych zamieszczonych w Sylwanie) w 1827 roku już tylko 3,59 mln. ha , a więc spadła o 150 tys. ha. Jednak trzeba pamiętać, ż statystyka ówczesna dotycząca lasów nie była ścisła, a cyfry wyjściowe były prawdopodobnie zbyt niskie.
Według niezupełnie dokładnej statystyki lasy prywatne wynosiły w 1827 roku prawie 2,58 mln. ha lasy korporacyjne trochę ponad 0,10 mln. ha (w tym 3/5 lasy kościelne i 2/5 lasy gminne), wreszcie 0,91 mln. ha - lasy państwowe (w tym około 0,13 mln. ha lasy koronne, reszta - narodowe). Ale należy pamiętać, że polityka finansowa Lubeckiego przewidywała sprzedaż znacznej części dóbr narodowych i postawiła na porządku dziennym (ukaz z 31. VIII. 1828 roku) również sprawę sprzedaży 0;4 mln. ha lasów narodowych (ok. 43%). Od sprzedaży były wyłączone lasy górnicze, kościelne, las; nad spławnymi rzekami oraz inne o dużym znaczeniu gospodarczym dla kraju. Wybuch powstania. listopadowego spowodował wstrzymanie tych sprzedaży. Jednak około 1/3 ogólnego obszaru wystawionego do sprzedaży przeszła w ręce prywatne.
Po powstaniu, ukazem z 1832 roku sprzedaże te zostały wstrzymane, jednak akcja ta, która ostatecznie zamarła w 1834 roku, spowodowała zmniejszenie się powierzchni lasów państwowych o 0,16 mln, ha , przy czym sprzedaż odbywała się po niskich cenach - 18 zł p. za 1 ha. Lasy prywatne były prawie wyłącznie w ręku szlachty. Według ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego właściciele prywatni mieli nieograniczoną swobodę dysponowania lasami , a więc prawo nie stawiało tamy karczunkom oraz niszczeniu drzewostanów (chyba, że w obronie wierzyciela). Lasy kościelne były częściowo w administracji odpowiedniej komisji rządowej , częściowo zaś były wypuszczane w dzierżawę wie czystą (pojezuickie). Lasami gminnymi miejskimi i wiejskimi opiekowała się KOMISJA RZĄDOWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICJI . Lasy narodowe i koronne były pod jedną administracją, podległą KOMISJI RZĄDOWEJ PRZYCHODÓW I SKARBU. W ramach KOMISJI RZĄDOWEJ PRZYCHODÓW I SKARBU powstała po pierwszym okresie przeobrażeń organizacyjnych (7. IV. 1818 r.) DYREKCJA GENERALNA DÓBR I LASÓW RZĄDOWYCH , która zgodnie z postanowieniem namiestnika z dnia 25. VI. 1818 roku posiadała WYDZLAŁ LASÓW Z NACZELNYM NADLEŚNYM na czele. Pierwszym DYREKTOREM GENERALNYM , powołanym w 1816 roku był Ludwik Plater. Pośredni zarząd nad lasami narodowymi w województwach sprawowały

(…)

…. W latach 180-1880 ubyło aż około 1 mln. ha lasów, część pozostałych uległa znacznemu zdewastowaniu.
Po powstaniu styczniowym nadal były prowadzone akcje konfiskowania dóbr prywatnych i rozdawnictwo oraz rozprzedaże dóbr państwowych.
Prawie cała działalność administracji leśnej sprowadzała się do prac przygotowawczych przy szacowaniu wartości przewidzianych do sprzedaży majątków.
Ogółem straty w państwowej…
… nowo powołanej głównej dyrekcji górniczej w Kielcach (1816) na potrzeby rządowego górnictwa i hutnictwa. Po powstaniu styczniowym zniesiona została administracja polska, a państwowe dobra i lasy został przekazane pod zarząd powołanego wydziały finansowego przy ministrze finansów w Petersburgu.
Administracja lasami państwowymi ulega dużemu zbiurokratyzowaniu. W 1867 roku została zniesio­na KOMISJA RZP…
… SEKCJE DÓBR i LASÓW pyry rządach gubernialnych, a na ich miejsce utworzono w 1869 roku WYDZIAŁY DÓBR I LASÓW RZĄDOWYCH przy IZBACH SKARBOWYCH w nowo powstałych 10 guberniach Królestwa Polskiego. Organizacja najniższych ogniw zarządu - leśnictw, nie zmieniła się, ale wprowadzono język rosyjski jako obowiązujący we wszystkich kontaktach służ­bowych i korespondencji.. Po tej zmianie do aparatu…
… należy dodać, że ochrona nie dotyczyła lasów obciążonych serwitutami oraz lasów chłopskich. W rezultacie lesistość Królestwa wynosiła według ówczesnych statystyk w latach:
1850-1858 30,4%
1878-1880 22,3%
1890-1900 20,6%
1909-1913 19,2%
Wraz z dewastacyjnymi wyrębami lasów rosła powierzchnia nieużytków, która wahała się (1897 rok) między 6% a 7,5% powierzchni poszczególnych guberni (w tym okresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz