Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa - strona 1 Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa - strona 2 Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa - strona 3

Fragment notatki:

KREDYT: termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „credo”, co oznacza wierzę, ufam. W sensie ekonomicznych kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie równowartości, łącznie z wynagrodzeniem za jej udzielenie, czyli odsetkami. We współczesnej gospodarce kredyty są ważnym źródłem finansowania działalności gospodarczej. W ustabilizowanej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje sprawny system oceny, ryzyka związanego z planowanym przez firmę przedsięwzięciem, pożyczkobiorcy mogą liczyć na otrzymanie około połowy środków finansowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Udzielanie kredytów i pożyczek to postawa działalności banków, bez których nie mogą one egzystować i zarabiać. Z ekonomicznego punktu widzenia kredyt i pożyczka są tym samym. Pod względem prawnym obie instytucje jednak się różnią. Umowa pożyczki uregulowana jest w kodeksie cywilnym (art. 720-724). Umowa kredytowa jest umową nie nazwaną (nie uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego). Umowę kredytową wyróżniają trzy cechy charakterystyczne. Jest ona umową: konsensualną - co oznacza że dochodzi do skutku już w chwili podpisania przez strony, a nie dopiero w momencie wydania środków pieniężnych.
dwustronnie zobowiązująca - bank zobowiązuje się oddać określoną kwotę środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy, kredytobiorca zaś - zwróci tę kwotę. odpłatną - ponieważ bank pobiera od kredytu prowizję, a od kredytu wykorzystanego - również odsetki. Prawne postawy umowy kredytowej określono w 2 rozdziale Prawa Bankowego. Na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy, kredytobiorca zaś może jedynie dysponować w sposób określony umową określającą sumę pieniądza bezgotówkowego. Kredyt jest zawsze odpłatny, pożyczka natomiast może być nieodpłatna. Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach zawartych w umowie, do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od kredytu. Kredyt pełni trzy podstawowe funkcje: emisyjną dochodową
stymulacyjną
W odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy kredyt pełni funkcje dochodową i rozliczeniową. Powiększa on siłę nabywczą kredytobiorcy, co stwarza dla niego nowe możliwości nabywcze, a więc zwiększa jego udział w produkcie narodowym. Dla całej gospodarki podkreśla się funkcję emisyjną i dochodową kredytu . Funkcja redystrybucyjna kredytu powoduje czasowe przesunięci siły nabywczej pieniądza. Oznacza to przemieszczanie i możliwości nabycia odpowiedniej części produktu społecznego przez podmiot kredytowany.

(…)

… dokumentów i samego klienta- Dokumenty dostarczone przez klienta badane są pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym. Wiarygodność klienta jest sprawdzana również w różnych bazach danych i rejestrach (np. rejestrze zastawów bankowych, bazy Związku Banków Polskich). Sprawdza się, czy klient nie zaciągnął już kredytu w innym banku i zataił ten fakt. Banki wymieniają się informacjami o wierzytelnościach…
… zdolności kredytowej mogą być wykorzystane renty, emerytury przyznane na czas określony dłuższy niż okres kredytowania oraz inne regularne dochody, ale odpowiednio udokumentowane. Mogą być to dochody z umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, umowy agencyjnej, ale będzie brana pod uwagę średnia dochodów z pewnego okresu (w zależności od banku przynajmniej 6 m-cy). Do obliczania zdolności kredytowej…
… KONSUMPCYJNY Cechą odróżniającą kredyty konsumpcyjne od innych rodzajów kredytów jest ich konsumpcyjny charakter i osoba kredytobiorcy. Kredyty konsumpcyjne są przeznaczone dla osób fizycznych na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym. Kredyty udzielane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Bank analizuje stan…
…- i średnioterminowych kredytów konsumpcyjnych:
gotówkowych- gdy kredytobiorca otrzymuje gotówkę bezpośrednio lub za pośrednictwem swego rachunku bankowego
bezgotówkowych- które są przekazywane określonemu sprzedawcy na opłacenia zakupywanych przez kredytobiorcę towarów.
Ze względu na warunki spłaty rozróżnia się: kredyty spłacane jednorazowo
kredyty spłacane ratami
Kredyty gotówkowe są zazwyczaj wyżej oprocentowane…
… sprzedaży ratalnej artykułów trwałego użytku. Kredyty ratalne są udzielane na sfinansowanie zakupu towarów u tych sprzedawców, z którymi bank zawarł odpowiednią umowę. Zabezpieczeniem zwrotności kredytu może być przewłaszczenie przedmiotu, na który udziela się kredytu. Szczególnym rodzajem kredytów konsumpcyjnych są kredyty i pożyczki studenckie. Mogą z nich korzystać osoby które rozpoczęły studia…
… jest udzielany na okres 1-1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w ramach gotówki, czeków gotówkowych zwykłych, potwierdzonych, poleceń przelewu, akredytyw, w których bank jest wskazany do domicyliat, czyli osoba, u której dokument ma być płatny. W ramach kredytu otwartego, jeżeli jest to określone w umowie, banki mogą wykupywać również weksle trasowane, jeżeli bank jest wskazany…
… wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produktu lub świadczonych usług, np. kredyt na skup płodów rolnych, udzielany na okres do dwóch lat i nieodnawialny
linie kredytowe - stanowiące kredyt finansujący wiele transakcji, których przedmiotem są sukcesywne i powtarzalne dostawy towarów czy świadczone na rzecz kredytobiorcy usługi, do wysokości określonego w umowie limitu kredytowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz