Krajowa Rada Narodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Narodowa  - strona 1 Krajowa Rada Narodowa  - strona 2 Krajowa Rada Narodowa  - strona 3

Fragment notatki:

6. Krajowa Rada Narodowa i jej organy KRN - ( 1 stycznia 1944 - 17 stycznia 1947 ) KRN powstała w konspiracji w noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku z inicjatywy komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej w lokalu przy ul. Twardej w Warszawie - w zebraniu za łożycielskim wzięli udział w większości członkowie PPR , zdołano pozyskać tylko dwóch działaczy socjalistycznych ( Edward Osóbka-Morawski i Jan H aneman ). W charakterze gości i obserwatorów zaproszono dwóch innych działaczy ( Franciszek Litwin i Antoni Korzycki ), którzy zaczęli występować jako reprezentanci ruchów ludowych dopiero na przełomie lutego i marca 1944, po przejęciu przez PPR jednego z mniejszych ugrupowań o tym charakterze. KRN miała być "szeroką reprezentacją antyfaszystowskich nurtów demokratycznych" polskiego społeczeństwa w praktyce zaś była forum zdominowanym przez prosowiecko- i prokomunistycznie nastawioną część działaczy różnych partii (przed wojną - wyłączając PPR - o proweniencji zdecydowanie antykomunistycznej). Oprócz komunistów zasiadali w niej członkowie PPS , PSL , SL , SD , SP, działacze niezależni oraz niewielka grupa posłów żydowskich. Funkcje: Bolesław Bierut (PPR) - przewodniczący, Stanisław Grabski (bezpartyjny) - zastępca przewodniczącego Stanisław Szwalbe - zastępca przewodniczącego Delegacja KRN wraz z działaczami ZPP utworzyła 21 lipca 1944 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w którym za siadali przedstawiciele tych samych stronnictw co w KRN, 31 grudnia 1944 powołała zaś Tymczasowy Rząd RP pod przywództwem Edwarda Osóbki-Morawskiego . W dokumencie założycielskim KRN m.in. odmówiono Rządowi RP na uchodźstwie legitymizacji do reprezentowania narodu polskiego i zrzeczono się także praw do większości wschodnich terenów II Rzeczypospolitej , zagrabionych przez ZSRR w 1939 na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow deklarując oparcie nowej granicy wschodniej Polski na zasadzie etnicznej, chcąc w ten sposób propagandowo uzasadnić zagarnięcie terytoriów polskich przez ZSRR - deklaracje te związane były m.in. z faktem, iż po 1939 ZSRR dążył do powiększenia dysproporcji pomiędzy mniejszościami etnicznymi, nadało im przymusowo obywatelstwo ZSRR bądź wcieliło siłą d o Armii Czerwonej. Po wojnie na skutek ustaleń pomiędzy Stalinem a PKWN wysiedlono z ziem wcielonych do ZSRR na wschód od linii Curzona większość pozostających tam Polaków,a w stosunku do pozostałych w granicach ZSRR narodów NKWD stosowała masowe represje - dokonywano deportacji całych sektorów ludności, oraz fizycznej likwidacji większości ukraińskich, białoruskich i litewskich działaczy narodowych. Nieprzestrzeganie praw człowieka i policyjny terror na obszarach nowo wcielonych do ZSRR, były kolejnymi dalekimi konsekwencjami akceptacji bez zastrzeżeń przez KRN Linii Curzona jako nowej granicy Polski - obiecywana mniejszościom etnicznym wolność stała się daleka od oczekiwań, jej rzeczywisty zasięg ograniczał się do kontroli nad językiem, kulturą i terytorium ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz