Korzyści z planowania marketingowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści z planowania marketingowego - omówienie - strona 1 Korzyści z planowania marketingowego - omówienie - strona 2 Korzyści z planowania marketingowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Korzyści z planowania marketingowego
Sporządzenie planu marketingowego i jego realizacja pozwolą przedsiębior­stwu uniknąć wielu problemów, które mogą powstać w sytuacji, gdy nie ma takie­go planu. Wynika to zapewne z wielorakich funkcji, jakie pełni plan marketingo­wy. W literaturze wspomina się najczęściej o pięciu zasadniczych funkcjach dobrze skonstruowanego planu marketingowego
.
l. Funkcja strategiczna - polega ona zasadniczo na wskazaniu najistotniejszych działań danego przedsiębiorstwa, które w efekcie przyczyniają się do zrealizo­wania wyznaczonych przez firmę celów.
2. Funkcja informacyjna - plan marketingowy stanowi bardzo ważne źródło in­formacji dla:
instytucji udzielających kredytów, dotacji itp.,
podmiotów decyzyjnych w przedsiębiorstwie,
wykonawców decyzji marketingowych.
3. Funkcja motywacyjna - plan marketingowy motywuje pracowników przedsiębiorstwa do zgłaszania własnych pomysłów, inicjatyw z działaniami w pozo­stałych sferach funkcjonowania firmy.
4. Funkcja koordynacyjna - plan marketingowy ma za zadanie także koordyno­wanie elementów aktywności marketingowej z działaniami w pozostałych sfe­rach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
5. Funkcja kontrolna - plan marketingowy realizuje ją dzięki określeniu mierni­ków efektywności i skuteczności realizacji programów marketingowych oraz sposobu dokonywania korekt.
Z powyższych funkcji wynikają korzyści jakie przynosi przedsiębiorstwie plan
marketingowy:
l) ułatwia on uzgodnienie strategii marketingowych z ogólną strategią,
2) pomaga on we właściwej alokacji środków finansowych w obrębie firmy,
3) ułatwia on „komunikowanie się” firmy .
4) pozwala właściwie ocenić bieżącą sytuację w przedsiębiorstwie i na rynku
i podjąć racjonalne decyzje bieżące,
5) planowanie z uwzględnieniem zmian w warunkach działania stwarza okazje
do zdobycia przewagi konkurencyjnej,
6) planowanie obejmuje zarazem ocenę możliwości i ograniczenia ich zakresu, co zwiększa szansę na sukces i zapewnia najmniejsze prawdopodobieństwo błędów,
7) plan może też wykazać, jaka działalność firmy jest potencjalnie najbardziej
dochodowa i której należy poświęcić najwięcej uwagi, 8) pomaga ustalić, czy poszczególne przedsięwzięcia firmy są spójne, 9) w przypadku niepowodzeń, z planu często wynika tego przyczyna, 10) wreszcie samo przygotowywanie planu jest bodźcem, by poświęcić trochę czasu na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz