Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności po nowelizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności po nowelizacji - strona 1 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności po nowelizacji - strona 2 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności po nowelizacji - strona 3

Fragment notatki:

Polish version/Version polonaise Tłumaczenie Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 z Protokołem dodatkowym oraz Protokołami nr 4, 6 i 7 Niniejszy tekst jednolity Konwencji został opracowany z uwzględnieniem Protokołu Nr 3 do Konwencji (STE nr 45), który wszedł w ycie 21 września 1970, i Protokołu nr 5 (STE nr 55), który wszedł w ycie 20 grudnia 1971. W tekście zostały tak e uwzględnione zmiany w tekście Konwencji wprowadzone Protokołem nr 8 (STE nr 118). Protokół Nr 8 wszedł w ycie 1 stycznia 1990 i zawierał, między innymi, zmiany wprowadzone poprzednio w tekście Konwencji na mocy Protokołu Nr 2 (STE nr 44), który stanowił, zgodnie z jego art. 5 par. 3, integralną część Konwencji od dnia jego wejścia w ycie 21 września 1970. Wszystkie postanowienia Konwencji, które zostały zmienione lub dodane przez te Protokoły, zostały zastąpione przez postanowienia Protokołu Nr 11 (STE nr 155), który wszedł w ycie 1 listopada 1998. Z dniem wejścia w ycie Protokołu Nr 11, postanowienia Protokołu Nr 9 (STE nr 140), który wszedł w ycie 1 października 1994, tracą moc obowiązującą. Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wrzesień 2003 2 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rzym, 4 listopada 1950 Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka uchwaloną 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; Zwa ywszy, e owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw; Zwa ywszy, e celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i e jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności; Potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, z drugiej na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują; Zdecydowane jako Rządy Państw europejskich działających w tym samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji, Uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 – Obowiązek przestrzegania praw człowieka

(…)

… na uchylić zobowiązań
wynikających z Artykułu 2, z wyjątkiem przypadków śmierci będących
wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych oraz zobowiązań
zawartych w Artykułach 3, 4 (ustęp 1) i 7.
3 Ka da z Wysokich Układających się Stron korzystając z prawa
do uchylenia zobowiązań poinformuje wyczerpująco Sekretarza
Generalnego Rady Europy o środkach, które podjęła oraz powodach ich
zastosowania. Informować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz