Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2 - strona 1 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2 - strona 2 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2 - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie jednolitego tekstu w języku polskim przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego na  podstawie "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by  Protocol No. 11", Council of Europe, H/INF(97) 6 (rev.) z uwzględnieniem tekstu Konwencji  opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 1993 r., Nr 61, poz. 284 oraz tekstu Protokołu nr 11  opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 1998 r. nr 147, poz. 962.     KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA  I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI     Sporządzana w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Protokół nr 11, który  wszedł w życie 1 listopada 1998 r.  Z tym dniem przestał obowiązywać Protokół nr 9.     Tekst ujednolicony    Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy,  zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 roku przez  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;  zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego  stosowania zawartych w niej praw;  zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że jednym ze  sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;  potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem  sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na  rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej na jednolitym pojmowaniu i wspólnym  poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują;  zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i  posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów  prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w  Powszechnej Deklaracji,   uzgodniły, co następuje:    Artykuł 1  Obowiązek przestrzegania praw człowieka  Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i  wolności określone w rozdziale I niniejszej Konwencji.    ROZDZIAŁ I  Prawa i wolności     Artykuł 2  Prawo do życia  1.   Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie  pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo,  za które ustawa przewiduje taką karę.  2.   Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli nastąpi w wyniku  bezwzględnie koniecznego użycia siły:  a)   w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą;  b)   w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie, 

(…)

… wojennych oraz
zobowiązań zawartych w artykułach 3, 4 (ustęp 1) i 7.
3. Każda z Wysokich Układających się Stron, korzystając z prawa do uchylenia zobowiązań,
poinformuje wyczerpująco Sekretarza Generalnego Rady Europy o środkach, które podjęła, oraz
powodach ich zastosowania. Informować będzie również Sekretarza Generalnego Rady Europy,
kiedy podjęte środki przestaną działać, a przepisy Konwencji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz