Kontrola skarbowa - organy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola skarbowa - organy - strona 1 Kontrola skarbowa - organy - strona 2 Kontrola skarbowa - organy - strona 3

Fragment notatki:

1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:
1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych
funduszy celowych;
2) ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
3) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi
oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych
instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania
środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej
jednostki samorządu terytorialnego;
5) kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków,
o których mowa w pkt 4;
6) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii
Europejskiej;
7) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych,
w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej „audytem”;
8) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem
wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności
ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji
zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu
Państwa;
10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych
przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub
gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;
12) zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie
naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie
nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i
towarów oraz dostawy kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej
na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej
pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej
w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);
13) (uchylony);
14) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich


(…)

… publicznych;
15) (uchylony);
16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i
obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków
udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków
wykonywania działalności kantorowej;
17) (uchylony);
18) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych,
o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.
1. Organami kontroli skarbowej są:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli
skarbowej;
2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad
dyrektorami urzędów kontroli skarbowej;
3) dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz