Pytania - kontrola skrabowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania - kontrola skrabowa - strona 1 Pytania - kontrola skrabowa - strona 2

Fragment notatki:

Pytania:
1. Inspektor KS może powierzyć upoważnionym pracownikom przeprowadzenie czynności kontrolnych polegających na:
a) przesłuchaniu strony
b) przesłuchaniu świadka
c) dokonaniu oględzin 2. W przypadku, gdy strona ustanowiła pełnomocnika decyzję uważa się za doręczoną, jeżeli została doręczona:
a) stronie w miejscu zamieszkania
b) stronie w siedzibie kontrolowanego
c) pełnomocnikowi strony
3. Organem KS jest:
a) Inspektor KS
b) Dyrektor Izby Skarbowej
c) Dyrektor Urzędu KS
Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:
  1)  kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
  2)  ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
  3)  kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
  4)  kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;
  5)  kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w pakt 4;
  6)  (1) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;
  7)  certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
  8)  badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
  9)  badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;
  10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
  11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;
  12) kontrola zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub mających inne przeznaczenie celne oraz wywozu towarów za granicę, a także kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny;

(…)

… w kodeksie karnym skarbowym. Kodeks karny skarbowy w części ogólnej upoważnia do prowadzenia postępowań karnych przygotowawczych, czyli dochodzeń. Do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa karne lub karno skarbowe ujawnione przez KS kks upoważnia Inspektorów KS. Przygotowania te prowadzone są w oparciu o przepisy kks oraz przepisy kpk. Kończą się sporządzeniem aktu oskarżenia i wniesieniem…
… publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra;
  16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń, zezwoleń dewizowych i zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej;
  17) prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk…
… i wykroczeń związanych z obrotem z zagranicą towarami i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, wprowadzania na polski obszar celny i wyprowadzania z tego obszaru środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych;
  5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz