Kto podlega KS mówi art

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kto podlega KS mówi art - strona 1 Kto podlega KS mówi art - strona 2

Fragment notatki:

Kto podlega KS mówi art.4:( zakres podmiotowy)
Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegają:
  1)  zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych;( wszyscy podatnicy)
  2)  wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4;( ci którzy dysponują środkami publicznymi i z UE)
  3)  zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5;( ci którzy otrzymują środki pomocy zgodnie z określonymi warunkami)
  4)  władający i zarządzający mieniem państwowym;
  5)  jednostki wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa;( środki te otrzymują głównie samorządy terytorialne na wykonanie zadań zleconych z budżetu państwa )
  6)  beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował;
  7)  osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra, zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym;
  8)  jednostki organizacyjne administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urząd obsługujący tego ministra.
2. Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i inkasenci podatków i innych należności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1.
 Art.2 pkt 15)
  Kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra;
Ks. dostała uprawnienia przeprowadzania kontroli wszystkich jednostek podległych min. wła. ds fin. publ. czyli jednostek adm. celnej (Urzędy celne, izby celne), adm. podatkowej (Urzędy skarbowe, izby skarbowe), kontroli skarbowej (urzędy KS i Urząd obsługujący min. właś. ds fin. publ.)
Kontroli resortowej nie musi prowadzić Inspektor KS - wyjątek! Czynności kontrolne w ramach prowadzonej kontroli resortowej może wykonywać każdy upoważniony pracownik w pojedynkę bez udziału Inspektora KS.
Ustawa pozwala na przeprowadzanie KS u płatników i inkasentów.
Podatnik - osoba zobowiązana do zapłacenia podatku we właściwym US
Płatnik - może być równocześnie podatnikiem np. pracodawca jest podatnikiem jeśli chodzi o podatek, który płaci od swoich dochodów, natomiast płatnikiem jest wówczas gdy nalicza podatek od wynagrodzeń swoich pracowników; nalicza podatek od cudzego dochodu, pobiera go i odprowadza do urzędu skarbowego


(…)

… skarbowej celowość i sposób wykorzystywania środków budżetowych oraz mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.2. Rada Ministrów…
… odpowiedzialnymi za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także z organizacjami międzynarodowymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych.
Art. 7b. Organy kontroli skarbowej mogą zbierać i wykorzystywać w celu realizacji ustawowych zadań informacje, w tym dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane…
…, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu karnego skarbowego, w sprawach z zakresu kontroli skarbowej.
2a. (uchylony).
3. Przepisy dotyczące kontroli skarbowej nie naruszają przewidzianych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych uprawnień do kontroli w zakresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz