KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW - strona 1 KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW - strona 2

Fragment notatki:

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW, SYS. INTYSTUCJO., ODWOŁANIE, NOWA USTAWA O FINANS. PUBL. Porozumienie pomiędzy RM a zarządem województwa - określa zasady wsparcia dla poszczególnych województw
Programy Operacyjne: *Program Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS *Program Innowacyjna Gospodarka - EFRR *Program Kapitał Ludzki - EFS *16 programów regionalnych - EFRR *Program Rozwój Polski Wschodniej - EFRR *Program Pomoc Techniczna - EFRR *Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej EFRR
TRYB WYBORU PROJEKTÓW:
System instytucjonalny wyznaczony został przez UE.
Do państwa członkowskiego należało określić organy, które będą to realizować.
SYSTEM INTYSTUCJONALNY ZAWIERA:
Instytucje zarządzające (krajowe programy to MRR lub inny minister, regionalne to zarząd województwa).
ZADANIA
* określenie i opis priorytetów w ramach P.O. i kryteriów wyboru projektów;
- wybór projektów do dofinansowania;
- zawiera umowy o dofinansowanie projektu;
- bieżąca kontrola i monitoring realizacji P.O.
- określenie jakie wydatki maja status kwalifikowanych;
- operacje bieżące (np. wystąpienia o zwrot kosztów);
* instytucje pośredniczące (zadania powierzone przez instytucję zarządzająca) Np. zawieranie umów z beneficjentami. - odpowiada dalej instytucja zarządzająca.
ODWOŁANIE BENEFICJENTA:
Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć pisemny protest (krajowe - rozpatrywane przez instytucję zarządzającą lub pośredniczącą; regionalne - przez wojewodę) lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (krajowe - do instytucji zarządzającej; regionalne - do MRR). Protest i wniosek muszą być rozpatrzone w terminie 1 miesiąca. Może być złożenie odwołania do WSA. Procedury te nie wstrzymują wydatkowania środków (rozpatrywania wniosków). NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (wejście w życie 1 stycznia 2010)
„Zmiana ta ma służyć racjonalizacji i przejrzystości finansów publicznych”.
GŁÓWNA ZAŁOŻENIA USTAWY: * Gruntowne zmiany w organizacji sektora finansów publ oraz wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych; * ograniczenie form organizacyjno- prawnych jednostek sektora finansów publicznych;
* wzmocnienie oraz poprawa przejrzystości finansów pub
NOWE ROZWIAZANIA:
* wprowadzenie WPF
* wprowadzenie rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego (możliwość udzielania ulg w spłacie określonych w ustawie niepodatkowych należności budżetowych)
* uzupełnienie przepisów regulujących zasady gospodarowania środkami publicznymi

(…)

… oraz wzmacnianie systemu audytu wewnętrznego
DALSZE ZMIANY W NOWEJ USTAWIE * Likwidacja gospodarstw pomocniczych i zakładów budżet. * likwidacja rachunków funduszy motywacyjnych oraz instytucji rachunków dochodów własnych;
* Likwidacja samorządowych funduszy celowych (nie posiada osobowości prawnej i stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz…
… przez Ministra Finansów, z wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów pomocy technicznej.
ZWIĘKSZENIE KONTROLI WYDATKÓW PUBL.
* Wprowadzenie kontroli zarządczej oraz nowych regulacji dotyczących audytu wewnętrznego -łatwiejszy dostęp do zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych -wprowadza instytucję komitetu audytu jako niezależnego zespołu konsultacyjno-doradczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz