Kontrakty futures - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakty futures - wykład - strona 1 Kontrakty futures - wykład - strona 2 Kontrakty futures - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KONTRAKTY FUTURES JAKO NARZĘDZIE ZABEZPIECZENIA PORTFELA AKCJI W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Spis treści
Wprowadzenie
Celem niniejszej pracy jest dowiedzenie hipotezy, iż zastosowanie kontraktów futures w zabezpieczeniu portfela akcji pozwala na redukcję ryzyka systematycznego, a tym samym prowadzi do ograniczenia strat funduszy inwestycyjnych w okresach bessy. Dostępna wiedza teoretyczna wskazuje, iż przy odpowiednio skonstruowanej strategii zabezpieczającej, zyski z krótkiej pozycji na rynku terminowym powinny skompensować straty z portfela akcji. W celu zweryfikowania hipotezy głównej stworzono system transakcyjny służący zabezpieczeniu portfela funduszy inwestycyjnych akcji. System transakcyjny oparto na okresowym zabezpieczeniu portfela za pomocą kontraktów futures na indeks WIG20, gdzie sygnały zajęcia pozycji zabezpieczającej generowane były przez określone wskaźniki techniczne. Następnie sprawdzono jak zastosowanie systemu w praktyce, wpłynęło na charakterystyki ryzyka i stóp zwrotu z portfeli funduszy inwestycyjnych akcji w okresie 04.01.1999 - 28.06.2002. Zakres przedmiotowy badania ograniczono do portfeli polskich funduszy inwestycyjnych akcji, jednakże przedstawiony system transakcyjny może znaleźć zastosowanie również w innych instytucjach finansowych zarządzających portfelami papierów wartościowych.
Przesłanki zabezpieczenia portfela akcji funduszy inwestycyjnych
Istotą funduszy inwestycyjnych jest połączenie środków finansowych zebranych od inwestorów indywidualnych w celu ich wspólnego inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne angażują się w akcje długoterminowo, w przeświadczeniu, iż portfele o określonej strategicznej alokacji aktywów, będą charakteryzowały się w długim okresie ponadprzeciętną stopą zwrotu. Poprzez dywersyfikację portfela zarządzający funduszami są w stanie prawie w całości wyeliminować ryzyko niesystematyczne, związane z poszczególnymi emitentami papierów wartościowych. Jednakże nawet w przypadku pełnej dywersyfikacji portfeli funduszy inwestycyjnych, pozostaje nie wyeliminowany komponent ryzyka systematycznego, który określa wrażliwość stóp zwrotu z portfeli akcji na zmiany wartości całego rynku akcji..


(…)

… przygotowaniem transakcji hedgingowej. Wskazuje się tutaj przede wszystkim konieczność przeprowadzenia dogłębnej analizy technicznej i fundamentalnej zarówno rynku kasowego jak i rynku futures. Istotna jest również identyfikacja zabezpieczanej pozycji kasowej i związanego z nią ryzyka. Nie należy także zapominać o doborze właściwego kontraktu futures, ustaleniu liczby kontraktów niezbędnych do asekuracji pozycji kasowej oraz wyborze właściwego terminu zapadalności kontraktów. Należy podkreślić, iż hedging z wykorzystaniem kontraktów futures niekoniecznie prowadzi do poprawy całkowitego wyniku z tytułu dokonanej inwestycji. Po pierwsze, pamiętając, iż transakcje na rynku terminowym mają przeciwstawny charakter w stosunku do transakcji zawieranych na rynku kasowym, niekoniecznie zyski na jednych…
… rzeczywiście istniejącej lub antycypowanej pozycji na rynku kasowym. W takiej sytuacji transakcja na rynku terminowym ma charakter przeciwstawny do transakcji na rynku kasowym, stąd strata z jednej operacji powinna być kompensowana zyskiem z drugiej.
W praktyce na rynku finansowych kontraktów futures wyróżnia się dwa rodzaje hedgingu - sprzedażowy (short hedge) oraz zakupowy (long hedge). Hedging sprzedażowy…
… finansowych kontraktów futures.
Z kolei fundusze, które planują zakup określonych aktywów w przyszłości, w celu zagwarantowania sobie ceny ich zakupu, powinny zająć długą pozycję na rynku terminowym, czyli kupować kontrakty futures opiewające na pożądane aktywa. Taka strategia określana jest jako hedging zakupowy. Jeżeli okaże się, iż ceny na rynku kasowym wzrosły, wówczas fundusz poniesie stratę w związku…
… poprzez sprzedaż lub zakup akcji o odpowiednich wartościach beta, jednakże rozwiązanie to pociąga za sobą szereg negatywnych skutków. Po pierwsze wiąże się z modyfikacją założonej struktury portfela akcji. Po drugie prowadzi do powstania dodatkowych kosztów transakcyjnych. Wreszcie, w związku z niedostateczną płynnością rynku, fundusz posiadając w swoim portfelu relatywnie wysoką liczbę akcji pojedynczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz