Konsument-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsument-pojęcie - strona 1 Konsument-pojęcie - strona 2

Fragment notatki:

Konsument wg definicji znajdującej się w Kodeksie Cywilnym, art. 221, to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 8. Podstawowe funkcje instytucji chroniących prawa konsumenta w Polsce
(Miejski Rzecznik Konsumentów, Federacja Konsumentów, Inspekcja
Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W jaki sposób
instytucje te są w stanie pomóc konsumentom?
UOKiK: - prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
- prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - służących ochronie zdrowia i życia konsumentów.
- monitorowanie systemu nadzoru rynku, który służy zapewnieniu, że w obrocie znajdują się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające zasadnicze wymagania - określone w aktach prawnych wprowadzających do prawa polskiego tzw. dyrektywy nowego podejścia
- zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych - prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję  - prawo kontroli koncentracji, w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku.
Inspekcja Handlowa:
Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji handlu i usług,
Kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
Kontrola produktów znajdujących się lub przeznaczonych do obrotu handlowego m.in. w zakresie oznakowań i zafałszowań oraz kontrola usług,
Podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
Organizowanie i prowadzenie stałych, polubownych sądów konsumenckich,
Prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
Miejski Rzecznik Konsumentów:
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
prowadzenie edukacji konsumenckiej,
współdziałanie z właściwymi delegaturami, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
Federację Konsumentów - podobnie jak Inspekcja Handlowa, zajmuje się rozwiązywaniem problemów indywidualnych konsumentów na terenie całej Polski, ma prawo do wnoszenia pozwów w imieniu klienta, a także prowadzi działania z zakresu edukacji konsumenckiej,

(…)

… - idziemy do Miejskiego Rzecznika we Wrocławiu ale jeśli np. jesteśmy z Oławy (lub okolic) - udajemy się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Obcokrajowcy lub osoby, które przebywają daleko od miejsca zameldowania mogą udać się do Federacji Konsumentów. 9. Znaczenie polubownych sądów konsumenckich w rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami a sprzedawcami
SĄD POLUBOWNY PRZY RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz