Konstrukcje betonowe - elementy i hale

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 7665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje betonowe - elementy i hale - strona 1 Konstrukcje betonowe - elementy i hale - strona 2 Konstrukcje betonowe - elementy i hale - strona 3

Fragment notatki:

in. porusza zagadnienia takie jak: przekrój zginany, zasię sfery ściskanej, stan graniczny ugięcia, wytrzymałość betonu, plastyczność, nominalna średnica pręta, sens fizyczny. W notatce znaleźć można informacje takie jak: zbrojenie podłużne, miara pełzania, różnice pomiędzy skurczem a pełzaniem, szerokośd rozwarcia rysy. Pytania dotyczą wymiarowania elementów żelbetowych, oznaczeń i obliczeń prowadzonych za pomocą Eurocodu 2.

1.  Co to jest fck, na jakich elementach się ją wyznacza i dlaczego? 
Jest to wartośd charakterystyczna betonu na ściskanie. Sprawdza się ją na normowych próbkach wysokich walcowanych, które są ściskane jednoosiowo 
2.  Co to jest przekrój zginany podwójnie zbrojony, kiedy musimy taki stosowad? 
Jest to przekrój zbrojony zarówno w strefie rozciąganej jak i ściskanej. Stosujemy gdy przekój jest za mały aby przenieśd duże momenty. Sprawdza się to  eff>  eff,lim 
3.  Co to jest  eff, lim, od czego zależy? 
Jest to graniczny względny zasięg strefy ściskanej, zależny od granicy plastyczności stali 
4.  Jak sprawdzid przy wymiarowaniu, czy przekrój jest prawdziwie czy pozornie teowy? 
  
 
               
     
       
 
 
5.  Jak sprawdzid przy określaniu nośności, czy przekrój jest prawdziwie czy pozornie 
teowy? Sprawdzamy nośnośd betonu na ściskanie w obrębie półki i porównujemy moment i nośnośd betonu w obrębie póki. Jeżeli nośnośd jest wieksza to xeff<Hf, gdy nośnośd jest mniejsza od przyłożonego momentu to znaczy że zasięg strefy ściskanej jest wiekszy od wysokości póki.  
6.  Kiedy w obliczeniach należy sprawdzid czy        , co oznacza nie spełnienie tego 
warunku? Podczas obliczania teff przy wymiarowaniu. Jeżeli warunek jest nie spełniony to oznacza że ilośd stali w strefie ściskanej jest zbyt duża. Ani beton ani stal nie są w pełni wykorzystane 
7.  Co to jest     , jak można zwiększyd jej wartośd? 8.  Dlaczego przy przyjmowaniu rozstawu strzemion, otrzymana wartośd zaokrągla się w 
cm w dół? 
9.  Co to jest     , z jakich może składad się składników 10. Co to jest     , co zrobid gdy            11. Co to jest mimośród niezamierzony? 12. Od czego zalezy wartośd mimośrodu konstrukcyjnego (statycznego) 13. Co to jest     kiedy trzeba je liczyd? 14. Dlaczego obliczamy nośnośd     
 Pytania teoretyczne: 
1.  Jaka jest podstawowa wielkośd która określa wytrzymałośd betonu? Jak można ją 
doświadczalnie wyznaczyd? Podstawową wartością jest wytrzymałośd betonu na jednoosiowe ściskanie wykonywana na próbkach walcowych o promieniu 150mm i wys 300mm. Oznacza się ją 
ze wzoru        i oznacza jako średnia dla całej populacji fck. Przyjmuje się że 
 wytrzymałośd jest zmienna losowa o rozkładzie normalnym i fck jest 5% kwantylem tego rozkładu.  
2.  Co oznacza liczba w symbolu C30/37 
C30/37oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie  oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 30 MPa (próbka walcowa o wymiarach: 

(…)

… jego wytrzymałośd?
5. Jaka jest metoda postępowania, gdy beton pracuje w złożonym stanie napręzeo? Na
czym ogólnie ona polega?
6. Na czym polega podział stali na posiadające rzeczywistą oraz umowną granicę
plastyczności (wykresy). W jakich konstrukcjach użyje się stali o umownej granicy
plastyczności? W konstrukcjach sprężonych uzywa się stali o umownej granicy
plastyczności co oznacza że pręt prędzej pęknie…
… polegający na wzroście odkształceo przy niezmiennym, stałym
naprężeniu
Pełzanie zależy od miarodajnego wymiaru elementu h0, wilgotności względnej RH, klasy
betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, od rodzaju cementu i temperatury
23. Jakie są dwie podstawowe różnice pomiędzy skurczem a pełzaniem i gdzie razem
występują?
Skurcz to zmniejszenie się objętości betonu bez udziału sił zewnętrznych , z powodu…
… skurcz powoduje rysy!
Pełzanie zależy od miarodajnego wymiaru elementu h0, wilgotności względnej RH, klasy
betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, od rodzaju cementu i temperatury
25. Kiedy i dlaczego skurcz może odgrywad w konstrukcji ważną rolę, jak praktycznie można
go ograniczyd?
Przy projektowaniu zbiorników-> skurcz powoduje zarysowanie. Przy elementach o
dużych powierzchniach bez dylatacji…
… po zespoleniu
(uzyskujemy nowy przekrój np. teowy)
47. Dlaczego konstrukcja sprężona w porównaniu do żelbetowej jest bardziej odporna na
a)powstanie rys ukośnych- zmniejszenie wpływu sił ścinających ściśnięciem betonu
b)rys prostopadłych- zmniejszenie ugięcia poprzez przyłożenie siły ściskającej
mimośrodowo i nadanie przekroju strzałki odwrtonej, co niweluje wpływ obciążeo i
minimalizuje ugięcia
48…

charakterystycznej oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 37 MPa (próbka
sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm
3. Jak wygląda wytrzymałośd betonu w złożonym stanie naprężeo (rys+opis)
Zwykle płaski stan napręzeo, np. przy wymiarowaniu belek skręcanych lub sprawdzaniu
ścinania przy podporach. Jak na rys, jeżeli punkt znajduje się w obszarze
zakreskowanym to wytrzymałośd nie jest przekroczona. Punkt A odpowiada…
… je w regionach D czyli takich gdzie nie Obowiązuje prawo płaskich
przekrojów, ze względu na kształt elementu lub siły skupione.
Stosuje się ją w krótkich wspornikach, węzłach konstrukcji ramowych, w podcięciach
belek, strefy skoncentrowanego docisku, okolice otworów
35. Kiedy konstrukcja poddana jest skręcaniu (przykłady) i komentarz
36. Skręcanie- jak zbroimy konstrukcję ze względu na skręcanie (widok i ogólne…

43. Docisk należy sprawdzid w przypadku, ……………….zbrojenie ma postad………………,
gdyż…………
44. Co to jest konstrukcja zespolona, po co stosuje się takie rozwiązania
Jest to konstrukcja łączące w sobie dwa materiały np. elementy prefabrykowane i
betonowe. Stosuje się je aby uzyskad: większą sztywnośd konstrukcji, większą nośnośd
na zginanie, szybszy czas wykonania (prefabrykaty są lepiej wypielęgnowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz