Konspekt - Zasady opracowywania kwestionariusza ankietowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt - Zasady opracowywania kwestionariusza ankietowego - strona 1 Konspekt - Zasady opracowywania kwestionariusza ankietowego - strona 2 Konspekt - Zasady opracowywania kwestionariusza ankietowego - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY OPRACOWYWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETOWANEGO
Rodzaje kwestionariuszy ankietowych - zalety i wady
Kwestionariusz jest to lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytorycznie i graficznie, które należy zadać respondentowi. Spełnia ona następujące funkcje:
ułatwia prowadzenie badań, a tym samym pracę ankietera;
sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta;
zmusza do utrzymania dyscypliny, czyli zadania wszystkich pytań i we właściwej kolejności;
wspomaga pamięć;
upraszcza zapisywanie danych.
Wyróżniamy następujące rodzaje kwestionariusze ankietowe:
ankiety ustrukturowane,
ankiety częściowo ustrukturowane,
ankiety nieustrukturowane.
Ankiety ustrukturowane to takie ankiety, które nie pozostawiają ankieterowi żadnej swobody co do sposobu czy kolejności zadawania pytań. Są one używane w badaniach, w których trzeba przeprowadzić bardzo dużą liczbę wywiadów. Ustalenie porządku pytań i sposobu ich zadawania nadają ankiecie sztywną strukturę. Ankiety ustrukturowane składają się najczęściej z pytań zamkniętych. Umożliwia to ich szerokie zastosowanie w badaniach rynków konsumpcyjnych, a także w większych badaniach rynków przemysłowych. Ustrukturowanej ankiecie brak elastyczności, co ogranicza obie strony - ankietera i respondenta.
Ankiety częściowo ustrukturowane są bardziej elastyczne. Pytania są ułożone tak, jak w ustrukturowanej ankiecie, ale ankieter ma prawo rozpocząć wywiad od dowolnego pytania. Może też pomijać niektóre z nich i wracać do nich później; może też je przeformułować jeśli respondent ich nie rozumie. Jednak występuje tu niebezpieczeństwo, że ankieterzy będą w różny sposób interpretować pytania i odpowiedzi. Taką formą powinien posługiwać się doświadczony ankieter, który wie jak najlepiej można wykorzystać jej zalety.
Ankiety nieustrukturowane. Stosowane są w wywiadach nieustrukturowanych, w których informacje otrzymuje się raczej w wyniku dyskusji niż sformalizowanego wywiadu. Ma ona podpowiadać pytania, które trzeba zadać, ale nie formułuje tych pytań bezpośrednio. Może wystąpić tu jednak utrata kontroli nad przebiegiem rozmowy tak jak w ankiecie częściowo ustrukturowanej.
W odniesieniu do budowy kwestionariusza nie ma ścisłych reguł naukowych, ale są zasady. Logiczne następstwo pytań. Kolejne pytania muszą być ze sobą powiązane. Na początku podaje się pytania ogólne, a potem przechodzi się do zagadnień szczegółowych. Tak samo pytania łatwe powinny poprzedzać trudniejsze jak i należy grupować pytania dotyczące podobnych zagadnień.
Jasny i atrakcyjny układ ankiety. Ważna jest odpowiednia ilość miejsca. Pytania i odpowiedzi powinny być tak zapisane, aby łatwo można je odczytać. Instrukcje dla ankietera powinny być wyraźnie zaznaczone np. nawiasami.


(…)

… dodatkowych kosztów jak i straty czasu.
6) analiza wyników pilotażu,
7) opracowanie ostatecznej wersji kwestionariusza.
Budowa kwestionariusza
Kwestionariusz ma określoną strukturę, która zależy od wybranej techniki badania. Podstawowym elementem kwestionariusza są pytania, nazywane pytaniami kwestionariuszowymi lub też niekiedy pytaniami ankietowymi. W kwestionariuszu stosuje się pytania otwarte, zamknięte i tzw. półotwarte.
Pytania otwarte umożliwiają respondentowi samodzielne sformułowanie odpowiedzi, ponieważ nie narzucają z góry żadnego możliwego wariantu.
Przykład
• Proszę wskazać przyczyny, które wpłynęły na Pana(-i) decyzję zakupu samochodu marki Fiat Bravo:
• W którym roku kupił(-a) Pan(-i) obecnie używany telewizor:
Pytania zamknięte to pytania z wyznaczonymi z góry możliwymi (dopuszczalnymi…
… oszczędności
b) zaciągając pożyczki od krewnych i znajomych
c) zaciągając kredyt w banku
d) inaczej (jak?) ..................................
• Pytania specjalne
W kwestionariuszu stosuje się także trzy rodzaje pytań specjalnych. Należą do nich tzw. pytania filtrujące, pytania kontrolne oraz pytania metryczkowe.
Pytania filtrujące są to pytania, za których pomocą zostaje wydzielona podgrupa respondentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz