Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - strona 1 Konkurencyjność przedsiębiorstwa - strona 2 Konkurencyjność przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


M.Stankiewicz - Konkurencyjność przedsiębiorstwa Rozdział I Konkurencja - uczestnicy rywalizujący ze sobą w dążeniach do analogicznych celów; działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych celów, utrudniają to innym.
Kryteria konkurencji:
Arena konkurencji - konkurencja rynkowa (między uczestnikami rynku po stronie popytu i po stronie podaży, ale nie na linii popyt-podaż) lub pozarynkowa (decyzje państwa, które daje przywileje jakiejś grupie). Arena rynkowa może być rozpatrywana na 3 poziomach: konkretny rynek, sektor rynku, grupa strategiczna.
Podmioty konkurencji:
Konkurencja może być między: blokami państw (UE, OPEC, tzw.”Yen Block”; aby wzmocnić swoją siłę w konkurowaniu z innymi państwami), gospodarkami narodowymi (rywalizacja o rynki zbytu lub o lokowanie w naszych krajach inwestycji zagranicznych), firmami (od zachowań przedsiębiorstw zależy stan, kierunki i tempo rozwoju gosp narodowej; innowacje, doskonałość realizacji zadań), jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firm, poszczególnymi osobami w firmie (kooperacja/konflikt).
Przedmiot konkurencji:
Konkurencja na „wejściach” i „wyjściach” konkurujących podmiotów. Na wejściach: toczy się na wielu rynkach (finansowy, produktów, informacji), a jej przedmiotem są zasoby (informacje, know-how, środki produkcji, materiały, usługi, ludzie), które muszą mieć charakter dóbr rzadkich (ilościowo i jakościowo - to zazwyczaj ważniejsze). Szczególny przypadek konkurencji na wejściach jest kupowanie całych przedsiębiorstw.
Na wyjściach: konkurencja o rynkową akceptację oferty (produktu/usługi) przez odbiorców. Aby oferty wywołały konkurencję: muszą być względem siebie substytucyjne, rynek danego dobra musi być rynkiem nabywcy. Szczególny przypadek: firmy, które chcą się włączyć `pod' inną firmę.
4 odmiany konkurencji na wyjściach: konkurencja oparta o produkty homogeniczne (różnica tylko w marce), oparta o produkty tego samego przeznaczenia (inne: marka, cena, jakość), oparta o produkty heterogeniczne (inne przezn, marka, cena, jakość, ale spełniają podobne potrzeby odbiorców), o produkty całkowicie heterogeniczne (różnią się wszystkim, ale substytucyjne względem kwot jakie mogą przeznaczyć odbiorcy na zakup).
Zakres konkurencji:
Gałęziowy (czy podmiot działa w określonej gałęzi), asortymentowy, zakres segmentu rynku (typ odbiorców, zamożność), zakres pionowy (ile ogniw łańcucha kooperacji obejmuje podmiot; np. wydobycie surowca, przetwarzanie, sprzedaż itd.), zakres geograficzny (rynek lokalny/regionalny/ krajowy/wielonarodowy/światowy), zakres kompetencji (dziedziny szczególnych umiejętności firmy, które wykorzystuje w tworzeniu oferty rynkowej).


(…)

…):
upowszechnienie się gospodarki rynkowej, jej postępująca deregulacja, otwarcie na rynki światowe, rosnący przepływ kapitału, zachęty dla inwestorów zagranicznych, ujednolicenie wzorców konsumpcji i stylów życia (…) → „uwolnienie rynku ponad granicami”
konsekwencje:
zmniejszenie kosztów transakcyjnych (rozwój technologii skraca czas)
wzrost kar za błędy i brak zdecydowania w działaniach (efekty mnożnikowe…
… są wszystkie zdarzenia, obiekty, sytuacje, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa, a nie są jego elementami składowymi. Rozróżnienie między otoczeniem ogólnym (warunki demograficzne, kulturowe, zasoby, prawo...) a otoczeniem konkurencyjnym (dostawcy, substytuty...)
Rozdział II
Koncepcja łańcucha wartości:
- wartość tworzona przez sześć różnych powiązanych w łańcuch grup działań:
rozwój techniczny->projekt produktu->wytwarzanie->marketing->dystrybucja->serwis
M. Porter rozwija koncepcję nadając jej charakter uniwersalny: łańcuch wartości przedsiębiorstwa jest częścią systemu wartości sektora przemysłu, w którym powstaje dany produkt.
Wartość wytwarzana w przedsiębiorstwie pojawia się na skutek:
a) działań podstawowych: logistyka wewnętrzna, operacje wytwórcze, logistyka zewnętrzna, marketing, sprzedaż…
… do maksymalizacji wartości w stosunku do ceny. Instrumenty : jakość produktu, nowoczesność, szerokość asortymentu, zapewnienie części zamiennych, terminowość dostaw, dogodne miejsce nabycia produktu... c) swoistego rynku przedsiębiorstw - przedsiębiorstwa same stanowią przedmiot oferty (zyskiwanie inwestorów strategicznych, pozyskanie partnera do aliansu...)
cel: informowanie i podkreślanie walorów zasobów…
… tego, co już osiągnięto; dążenie do maksymalizacji udziału w przyszłych zyskach
Definiując sektor, należy uświadomić sobie jakie zmiany będą w nim prawdopodobnie zachodziły: długookresowa stopa wzrostu, innowacje produktowe, zmiany kosztów i efektywności, innowacje w technologiach...
Określając sektor działania, nie można rozpatrywać go wyłącznie w optyce lokalnej - poszukiwanie także szans na rynkach globalnych.
Znając…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz