Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - Strategia firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - Strategia firmy - strona 1 Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - Strategia firmy - strona 2 Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - Strategia firmy - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład VII – Konkurencyjność międzynarodowa
Konkurencja - rywalizacja między określonymi podmiotami w dążeniu do analogicznych celów. Proces podejmowania działań
dla osiągnięcia tych celów nasi nazwę konkurowania, przy czym konkurujące podmioty mogą sobie wzajemnie utrudniać, a
nawet uniemożliwić realizację celów. Aby skutecznie konkurować, tzn. mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów,
osiągać swoje cele, trzeba być konkurencyjnym.
Konkurencyjność - zdolność podmiotu do realizowania swoich celów w konkurencyjnym otoczeniu. W rezultacie zdolności
konkurencyjnej dany podmiot osiąga w danym czasie określoną pozycję konkurencyjną, tj. miejsce w otoczeniu.
Konkurencyjność ma charakter wielopoziomowy, tzn. można ją odnosić do podmiotów znajdujących się na różnych szczeblach
analizy ekonomicznej. Wyodrębniamy zatem:
Mikrokonkurencyjność - na poziomie przedsiębiorstw
Mezokonkurencyjność - na poziomie branż, gałęzi czy sektorów gospodarki krajowej oraz regionów kraju
Makrokonkurencyjność - na poziomie gospodarki krajowej
Mega konkurencyjność - na poziomie grup krajów lub regionów świata
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek (makrokonkurencyjność):
Konkurencyjność gospodarek zdeterminowana jest przez cztery grupy współzależnych zmiennych (wg. Modelu Portera):
Czynniki produkcji - ich znaczenie sprowadza się nie do ilości, ale do jakości, efektywności i stopnia specjalizowania.
Im bardziej dany czynnik jest wyspecjalizowany, tym trudniej go imitować, i tym trwalsza przewaga konkurencyjna
Czynniki popytowe - nie tyle wielkość popytu, ale jego charakter i struktura. Presja ze strony wymagających
nabywców krajowych motywuje przemysł do ciągłego udoskonalania oferty
Otoczenie (klastry) – znaczenie istnienia w gospodarce nieformalnie powiązanych, wspierających się i jednocześnie
konkurujących ze sobą pokrewnych przemysłów (presja konkurencyjna ze strony kooperantów, szybsze i tańsze
dostawy, dyfuzja innowacji)
Strategia firm ich struktura i rywalizacja między nimi - znaczenie wpływu otoczenia (przede wszystkim państwa)
na to, jak przedsiębiorstwa są tworzone, organizowanie i zarządzane
Wymienione zmienne tworzą pewien system, którego sprawne działanie stwarza dobre środowiska dla rozwoju
konkurencyjnych gałęzi przemysłu a tym samym- konkurencyjnej gospodarki. Katalizatorem działania tego systemu powinno
być państwo.
Charakter międzynarodowej konkurencyjności na szczeblu makro zależy od poziomu rozwoju gospodarki. W zależności od
fazy rozwoju gospodarki, zmieniają się źródła konkurencyjności (wg. Portera):
Faza I. Gospodarka oparta na podstawowych czynnikach produkcji (np. Chiny)
dostępność podstawowych czynników produkcji wyłączną podstawą budowania konkurencyjności
konkurencyjność o charakterze wyłącznie cenowym
niewielka liczna konkurencyjnych branż
gospodarka bardzo wrażliwa na oddziaływanie cykli koniunkturalnych oraz zmiany kursów walutowych
Faza II. Gospodarka napędzana inwestycjami (obecnie polska gospodarka)
podstawą konkurencyjności jest gotowość i zdolność krajowych podmiotów gospodarczych do inwestowania
samodzielne ulepszanie nabytych technologii
wzrost współzawodnictwa między krajowymi firmami
wzrost odporności gospodarczej na światowe cykle koniunkturalne oraz wahana kursów walutowych
Faza III. Gospodarka napędzana innowacjami (Polska zmierza w tym kierunku)
zdolność do samodzielnego tworzenia technologii (w skutek oddziaływania wszystkich czterech zmiennych Portera)
konkurencyjność międzynarodowa w wielu, różnych branżach
konkurencyjność zarówno cenowa jak i jakościowa
odporność na zmiany cen oraz wahania kursów walutowych
Faza IV. Gospodarka oparta na bogactwie


zasoby zgromadzone we wcześniejszych okresach osłabiają motywację gospodarki do konkurowania
spadek skłonności przedsiębiorstw do inwestowania i podejmowania ryzyka
Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład VII – Konkurencyjność międzynarodowa
Próby pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w skali makro:
 Pomiar kompleksowy na podstawie danych ilościowych i jakościowych. – przykład rankingu IMD, publikowanego
w raporcie World Competitiveness Yearbook. Raport wykorzystuje ok. 300 kryteriów cząstkowych, zebranych w
czterech grupach, nazywanych czynnikami konkurencyjności:
 osiągnięcia gospodarcze - makroekonomiczna ocena danej gospodarki narodowej
 efektywność rządu - ocena polityki rządu danego kraju pod kątem sprzyjania konkurencyjności
 efektywność biznesu - ocena przedsiębiorstw działających w danym kraju
 infrastruktura - ocena poziomy infrastruktury

Pomiar kosztowo -cenowy na podstawie:
a) realnego efektywnego kursu walutowego - o cenowej konkurencyjności produkcji danego kraju na
rynkach zagranicznych decyduje wypadkowa 2 czynników:
 zmiany nominalnego kursu waluty krajowej. Spadek tego kursu poprawia konkurencyjność
produkcji krajowej na rynkach zagranicznych, a wzrost kursu ją pogarsza
 zmiany poziomu cen krajowych w stosunku do poziomu cen zagranicą. Relatywnie szybki wzrost
cen krajowych pogarsza międzynarodową konkurencyjność produkcji krajowej, relatywnie
wolny
wzrost
poprawią

Kurs realny (RER) jest kursem nominalnym pomnożonym przez relację poziomu cen krajowych do
poziomu cen zagranicznych według poniższej formuły:


(…)

… walut
zagranicznych, przy czym wagami mogą być udziały poszczególnych krajów w handlu zagranicznym danego
kraju:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz