Konflikty ideowe wieku XVII

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty ideowe wieku XVII - strona 1 Konflikty ideowe wieku XVII - strona 2 Konflikty ideowe wieku XVII - strona 3

Fragment notatki:

KONFLIKTY IDEOWE WIEKU XVII - mieszczaństwo stało się nowym czynnikiem sił społecznych, dążące do istotnych zmian w relacjach społeczno-gospodarczych
- myśl antyfeudalna zyskała szerokie zaplecze społeczne (inaczej niż w „elitarnym” odrodzeniu)
- zaczynają się rozwijać w gwałtownym tempie wszystkie dziedziny ludzkiego życia
- kultura
- gospodarka - rozwój form wczesnokapitalistycznych
- szerszy zasięg produkcji przemysłowej, wzrost wymiany towarowo-pieniężnej
- myśl polityczna
- nauka - rozwój matematyki, fizyki, ekonomii, nauk przyrodniczych
- racjonalizm i empiryzm to podstawowe „narzędzia” badawcze
- myśl prawna
- pojawienie się wielkich systemów prawa natury, rozwój nauk wspierających prawo - logika, prawoznawstwo
- czas umacniania „starych” ustrojów społeczno-gospodarczych
- na terenach na wschód od Łaby - zahamowanie postępu gospodarczo-społecznego, pojawienie się stagnacji i regresu,
umocnienie „ciemnoty” naukowej - odwrót od tradycji odrodzenia, umocnienie kontrreformacji, wprowadzającej
dezorientację w społeczeństwie
- usankcjonowano rozbicie dawnej jedności politycznej Europy (kryzys papiestwa i cesarstwa)
- pogłębiły się różnice w formie rządów
- absolutyzm, monarchie konstytucyjne, rządy oligarchii, formy republikańskie, demokracje szlacheckie (faktycznie rządy
arystokracji ziemiańskiej)
Główne tematy siedemnastowiecznej dyskusji politycznej
- absolutyzm władzy państwowej
- prawo natury
- racja stanu
- suwerenność parlamentu (funkcje państwa)
- istota tolerancji religijnej
- walka z radykalizmem społecznym Kontrreformacja - Reformacja, humanizm i antropocentryzm wprowadziły ogromne zamieszanie w Kościele katolickim - zmuszony do wewnętrznej
reformy i przywrócenia jedności religijnej
- próba odzyskania utraconego status quo
- w 1540 roku papież Paweł III powołał nowy zakon - Towarzystwo Jezusowe, założone przez Ignacego Loyolę
- Jezuici ślubowali, obok zwykłych cnót zakonnych, bezwzględne posłuszeństwo papieżowi
- głównym ich zadaniem było zwalczanie reformacji w państwach Europy
- tworzenie sieci szkół parafialnych, wychowanie młodzieży arystokratycznej, uczestniczenie w życiu politycznym
- w 1542 roku utworzono przy papieżu Centralny Trybunał Inkwizycyjny rozstrzygający sprawy o herezję.
Sobór trydencki (1545-1563) - program kontrreformacji
- wykładania Pisma Św. należy wyłącznie do Kościoła
- nauka teologów katolickich ma być traktowana na równi z Biblią
- podtrzymywano warunek zbawienia jakim były: podległość wierze i wykonywanie dobrych uczynków


(…)

…)
- w społeczeństwach feudalnych, głosili sojusz kościoła ze szlachtą
- ogromna elastyczność polityki kościelnej
- Suarez, określając stosunki kościoła do władzy państwowej, sięgnął do teorii ideowo wspierającej we Francji kalwińskich
monarchomachów
- człowiek jest naturalnie wolny, to lud ustanawia konkretną władzę państwową - suwerenność ludu
- dopuszczalny jest każdy ustrój, byle legalny
- wyższa jest jedynie…
… byli współpracownicy monarchy (Richelieu, Bosseut), jak i sami królowie (Ludwik XIV)
- doktryna klasycznego absolutyzmu nawiązywała do tradycji Bizancjum
- niczym nieograniczona władza dla monarchy
- zwalczanie zgromadzeń przedstawicielskich
- nowożytny ideał despoty
- inaczej niż w odrodzeniu uzasadniali doktrynalne podstawy absolutyzmu
- obok argumentów religijnych pojawiły się również treści racjonalistyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz