Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa - strona 1 Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa - strona 2 Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa - strona 3

Fragment notatki:

Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Następował stopniowy rozwój społeczności narodowo-plemiennej. Zaczęły się podziały ludzi pod względem wykonywanych przez nich prac, które i tak istniały ze względu na płeć a teraz doszły do nich podziały ze względu na wykształcenie, pozycję. Rządzenie nadal oparte na pokrewieństwie. Następuje stratyfikacja społeczna, która wywołuje konflikty, i aby je złagodzić tworzy się cos w rodzaju państwa - jedna klasa trzyma resztę społeczeństwa w ryzach. Tak powstaje władza publiczna, nakładanie na obywateli podatków, więzy krwi tracą znaczenie, zaczyna się dopuszczać do władzy nie tylko krewnych ale też tych , którzy mają władzę.
KONCEPCJA PODBOJU I PRZEMOCY- państwo jest następstwem podboju jednych ludów przez inne, silniejsze grupy ludzi pokonują grupy słabsze organizacyjnie, jak twierdził w XIX wieku Ludwik Gumplowicz. Twierdził on, że państwo jest ważnym tworem, bo służy zachowaniu gatunku, stwarza ludziom lepsze warunki do życia. Niezmienny jest w nim podział na rządzonych i rządzących. KONCEPCJA MARKSISTOWSKA- sformułowana przez Engelsa- powstanie państwa dokonało się w szeregu przeobrażeń- państwo niewolnicze na drodze ewolucyjnej stało się państwem feudalnym, to przeobraziło się w kapitalistyczne. Kolejnym etapem ma być państwo komunistyczne bez granic, ze wspólną własnością. Owa koncepcja zakłada, że państwo jest organizacją przymusową, służącą władzy, w którym jedna klasa panuje nad drugą. Nierówny podział pracy doprowadził do podziału społeczeństwa na klasy, państwo zaś miało dać bezpieczeństwo w tej walce klas, ale dało je jedynie klasie posiadającej.
Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa. Powstają instytucje mające na celu uregulowanie wcześniej istniejących różnego typu relacji międzyludzkich., powodem ów zmian były potrzeby rodzące się w większych społeczeństwach np. Doliny Dwóch Rzek Powstają prototypy dzisiejszych państw, które tworzą się ze względu na widoczne korzyści dla ludzi takie jak bezpieczeństwo, sprawiedliwość itp.
KONCEPCJA ARYSTOTELOWSKA 1.Arystoteles-koncepcja naturalistyczna; ludzie, nie mogąc samodzielnie uchronić się przed niebezpieczeństwami, zaczęli w sposób naturalny łączyć się w grupy, a ostatecznie w państwo, które jest jednym z etapów rozwoju człowieka, w którym może się realizować. Człowiek z natury stworzony jest do życia w grupie, bo nie jest samowystarczalny. KONCEPCJA PATRYMONIALNA- źródłem państwa jest rodzina, te łączą się w rody, plemiona, w końcu państwa plemienne, na czele których stał władca (jak ojciec w rodzinie). Jest to teoria głoszona przez Roberta Filmera. KONCEPCJA UMOWY SPOŁECZNEJ-idea głoszona w Oświeceniu- państwo powstało na skutek szczególnej umowy zawartej między członkami społeczeństwa lub między nimi i władzą. -T.Hobbes- okres przedpaństwowy był zły, ludzie wyniszczali się nawzajem, więc stworzyli umowę społeczną, która dała początek państwu (umowa ludu z władzą). Człowiek z natury jest zły, egoistyczny, dąży do własnych pragnień. Umowa społeczna była jakby podporządkowaniem się suwerenowi. Państwo jest jak Lewiatan, który wszystko wchłania, ale daje i bezpieczeństwo. -J.Locke- państwo i społeczeństwo powstało w wyniku porozumienia się jednostek, które poprzednio żyły w stanie natury. Okres przed państwowy był epoką wolności i dobrobytu. -J.J.Rousseau- w okresie przed państwowym istniały liczne nierówności społeczne- nierówny podział prac, klasowość, więc ludzie stworzyli państwo, w którym mogą bronić swych praw. Społeczeństwo- cz

(…)

…. Okres przed państwowy był epoką wolności i dobrobytu. -J.J.Rousseau- w okresie przed państwowym istniały liczne nierówności społeczne- nierówny podział prac, klasowość, więc ludzie stworzyli państwo, w którym mogą bronić swych praw. Społeczeństwo- czynnik pierwotny; Państwo- czynnik wtórny KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA- jej prekursorem był Platon, a kontynuował Leon Petrażycki- ludzie z natury muszą…
… w społeczeństwie jest naturalny, uzasadniony prawami natury. Walka pomiędzy grupami jest patologią zaś rewolucja- nienormalną drogą rozwoju.
h)teoria psychologiczna Leon Petrażycki zjawiska państwa i prawa przenosił na sferę psychiki, wychodząc z założenia o uniwersalnej istocie państwa i prawa. Powstanie władzy państwowej usiłował wytłumaczyć przeżyciami, których wynikiem jest konieczność okazywania…
… ucisku i przemocy. W ramach rodu powstają przeciwne interesy. Tak rodzi się org. państwowa.
g)teoria socjologiczna solidarystyczna Leona Duguit'a który uważał, że państwo to org. solidaryzująca różne interesy grup społecznych. Wywodził on swą genezę z podziału pracy. Uważał on, że podział pracy powoduje podział na rządzących i rządząnych, w ten sposób jedna grupa zyskuje przewage nad druga. Rządzący…
… powinno scentralizować w swych rękach to co przedtem należało do kapitalistów. W dłuższej perspektywie i ono miało umrzeć. Jest on także twórcą dyktatury proletariatu, odnoszącej się do państwa socjalistycznego, które miało powstać w drodze rewolucji społecznej. Okresem przejściowym między społeczeństwem kapitalistyczny ma socjalistycznym miała być rewolucyjna dyktatura proletariatu, która miała odznaczać się użyciem siły i przemocy w dokonywaniu zmian i rządzeniu państwem.
W. Lenin - uważał iż państwo jest specjalną org. siły, przemocy w celu dławienia jakiejś klasy. Odwoływał się do Marksa popierając jego teorię o przejściowym ustroju między kapitalizmem a socjalizmem  państwo dyktatury proletariatu. Pady delegatów miały stać się nową formą rządzenia. Uważał on, d. p. jest jedyną właściwa demokracją…
… cywilizacji, którą zapoczątkowała rewolucja przemyslowa z końca XVIII wieku. Nacjonalizm i związane z nim uczucia i sympatie nie są głęboko zakorzenione w naturze ludzkiej. Rodzą się one w wielkich społeczeństwach, będących produktami industrializacji. Nacjonalizm jako taki nie występuje w społeczeństwach tradycyjnych, którym obca jest idea narodu. Do pojawienia się tych zjawisk w społeczeństwach nowoczesnych przyczyniło się:
gwałtowny wzrost gospodarczy i związany z tym podział pracy - należało więc stworzyć bardziej skuteczny system państwowy i zreorganizować system rządzenia
ludzie cały czas wchodzą w relacje z obcymi, dlatego więźspolecznanie może opierac się jedynie na lokalnych społecznościach wsi i miast.
Głównym ośrodkiem organizacji i unifikacji społeczeństwa industrialnego staje się masowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz