Komunizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunizm - strona 1 Komunizm - strona 2 Komunizm - strona 3

Fragment notatki:

KOMUNIZM - z jednej strony komunizm oznacza doktrynę polityczną i system społeczny, będący wynikiem interpretacji marksizmu przez Lenina i
jego intelektualnych zwolenników (Stalina, Mao Tse Tunga)
- z drugiej strony jest to formacja społeczno-ekonomiczna
- wizja bezklasowego, bezpaństwowego społeczeństwa, które wynika z materializmu historycznego Marska i Engelsa
Włodzimierz Ilicz Ulianow Lenin - był działaczem SD rosyjskiej, po rozłamie powstała frakcja bolszewików, na której czele stanął właśnie Lenin
- od 1912 działała jako samodzielna partia, od 1918 Partia Komunistyczna, później Partia Komunistyczna ZSRR
- "Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu", "Dwie taktyki socjaldemokracji”, "Co robić", "Państwo i rewolucja".
Całe życie podkreślał wierność ideom Marksa, ale dokonał ich rewizji, radykalizacji, dostosowania do warunków rosyjskich
- Zachód na początku XX wieku całkowicie wyczerpał swój potencjał, może go spotkać tylko stagnacja
- kres temu może położyć jedynie rewolucja
- rewolucja ma powodzenie w Rosji - proletariat jest tu słaby, ale słaba jest też burżuazja
- wbrew stanowisku starych socjalistów rosyjskich
- „wierzył” w istnienie kapitalizmu w Rosji, co miało być podstawą dla rewolucji
W XX wieku kapitalizm ostatecznie wkroczył w imperialistyczną fazę rozwoju
- koncentracja produkcji i monopole
- nowa rola banków, które zaczęły współdecydować o produkcji
- rozwój kapitału finansowego i zastąpienie typowego dla kapitalizmu konkurencyjnego eksportu towarów przez eksport
kapitałów, typowy dla monopoli
- stworzenie rynku światowego i międzynarodowych karteli, walka o podział wpływów między wielkimi mocarstwami
- wzrost znaczenia państwa w funkcjonowaniu imperialistycznych monopoli
Postulował walkę zarówno z imperializmem jak i kapitalizmem.
Koncepcja partii rewolucyjnej
- stworzył ją w odpowiedzi na rozwój dwóch nurtów SD europejskiej - reformizmu i rewizjonizmu
- rewizjoniści negowali zasadność rewolucji proletariackiej - osłabienie ruchu rewolucyjnego
- proponują strajki, dla osiągnięcia celów ekonomicznych
- zgodnie z nauką materializmu historycznego, w Rosji musi zaistnieć najpierw państwo kapitalistyczne, potem burżuazyjne,
a dopiero potem rewolucja proletariacka
- Lenin wystąpił ze swoją broszurą "Co robić?" - podstawowe sformułowania dotyczące partii rewolucyjnej
- z wizją utożsamiło się później państwo leninowskie - Komunistyczna Partia Robotnicza Rosji, Komunistyczna Partia Chin
Partia rewolucyjna
- najważniejsza jest świadomość rewolucyjna


(…)

… Partia Chin
Partia rewolucyjna
- najważniejsza jest świadomość rewolucyjna
- jeśli robotnicy zostaną pozostawieni sami sobie, nie zdołają uświadomić sobie fundamentalnego konfliktu klasowego, jaki
dzieli ich z burżuazją - nie będą dążyć do rewolucji
- partia musi być awangardą, organizatorem, przywódcą, ideologiem ruchu robotniczego
- musi składać się z profesjonalnych, zawodowych rewolucjonistów…
… przejściowy
2. ogłoszenie programu w sprawie zniesienia ucisku narodowościowego, choć nie aprobował wszystkich żądań narodów uciskanych
przez carat do samostanowienia
3. wykorzystanie I wojny światowej i dążeń do jej zakończenia w celu przeprowadzenia rewolucji
- wojna to skutek imperialistycznej polityki - zatem obowiązkiem ruchu robotniczego jest zwalczanie wojny
- wznieceniem wojny domowej i rewolucji…
… natomiast jest dyktaturą proletariatu
- w państwie socjalistycznym nie panuje hipokryzja - będzie ono przyznawać się do dyktatury, państwi autentycznej dyktatury
- nie będzie miejsca na przesądy, maskujące dyktaturę, jak demokracja parlamentarna, równość wobec prawa
- dyktatura proletariatu pozostaje najwyższą formą demokracji - pierwszy raz w dziejach większość będzie sprawować władzę nad
mniejszością
- akcentował z jednej strony konieczność zburzenia startej, biurokratycznej machiny, z drugiej podkreślał, że kontrola i ewidencja to
filary państwa proletariatu
- dyktatura proletariatu powinna istnieć tak długo, jak długo istnieje kapitalizm
Dyktatura proletariatu istnieje do czasu zbudowania społeczeństwa komunistycznego
- sukces rewolucji był niekwestionowany, ale państwa burżuazyjne, pozostające w konflikcie…
….
Lew Trocki
- Leon Dawidowicz Bronstein
- bolszewik, twórca Armii Czerwonej, postać niezwykle popularna, odpowiedzialny za stworzenie gułagów (obozów pracy)
- proponował on odwołanie się w pewnym zakresie do sił rynkowych
- atakował aparat partyjny, który utracił ducha rewolucyjnego - ducha rewolucyjnego nie utracił ruch robotniczy
- aparat partyjny to jedynie biurokracja
- domagał się w partii…

- bezpłatne dostawy żywności, gwałtowana industrializacja miast
. Do zadań państwa w gospodarce planowej należało
- wyznaczanie celów gospodarczych
- transferu środków, dóbr
- regulowanie poziomu konsumpcji
Priorytet uzyskały inwestycje w sektorze przemysłu ciężkiego.
W latach 50-tych przekonanie o sukcesie gospodarki planowanej było zasadne - odnosiła onaspektakularne sukcesy
- gdyż cały wysiłek gospodarczy skoncentrowany był na przemyśle ciężkim i zbrojeniowym
- styl polityczny przetrwał do Breżniewa - ostatnim, który go propagował był Chruszczow
Komunizm powojenny - realny socjalizm
- w 1977 roku ogłoszono oficjalnie, że w ZSRR zbudowano zręby komunizmu, a ustrój państw tzw. satelickich określano mianem
„realnego socjalizmu”
- oficjalną doktryną pozostawał nadal marksizm-leninizm, jednakże ideologia komunizmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz