Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5 - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5 - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5 Krajobraz - zewnętrzna strefa Ziemi stanowiąca holistyczny system przyrodniczy wysokiej rangi, o swoistej strukturze. Krajobraz obejmuje człowieka oraz efekty jego pracy (Leksykon, Geoekologia 2004).
Współczesna KGF traktuje krajobraz jako kompleksowe odzwierciedlenie zjawisk przyrodniczych i procesów działalności człowieka (Neef 1967, Pietrzak 1999, Ostaszewska 2002)
Troll, 1950
Krajobraz naturalny - nie zmieniony przez człowieka
Krajobraz kulturowy - powstały w rezultacie intensywnego wpływu człowieka Milkow, 1977
krajobraz antropogeniczny - człowiek traktowany jest jako dominujący element systemu przyrodniczego, powodujący zmiany w tym systemie
Ostaszewska, 2002 krajobraz kulturowy …środowisko przyrodnicze (abiotyczne i biotyczne komponenty) + elementy antropogeniczne (społeczno-ekonomiczno-kulturowe) wspólnie tworzą całość czyli „geograficzne środowisko krajobrazu”…
Krajobraz kulturowy - definicje Myga-Piątek, 2005 ….synteza natury i kultury umocowana w historycznej przeszłości… Leksykon, 2004
…krajobraz przekształcony przez człowieka w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, istnieje dzięki zabiegom człowieka, utrzymaniu pielęgnacji i ochrony…
Krajobraz harmonijny - struktura krajobrazu charakteryzuje się ładem funkcjonalno-kompozycyjnym Krajobraz zdegradowany - w wyniku działalności człowieka naruszona została zdolność regeneracji struktury
Kształtowanie krajobrazu - świadome, pośrednie i bezpośrednie formy oddziaływania człowieka na krajobraz, zmierzające do racjonalnego wykorzystania jego zasobów.
Polega na:
- zachowaniu i utrwaleniu najwartościowszych cech; ochronie zasobów krajobrazowych
- przywróceniu pierwotnych funkcji w przypadku krajobrazów zdegradowanych: np.
Rekultywacja
Przykłady funkcji elementów krajobrazu kulturowego 1. kościół
-sakralna (przez wieki najważniejsze budynki osad, lokalizowane w centrum)
-krajobrazowo-estetyczna
-historyczna, etnograficzna
-turystyczna
-punkt orientacyjny (miejsce reprezentatywne)
2. Wiatrak
-gospodarcza
-mieszkaniowa
-krajobrazowo-estetyczna
-historyczna, etnograficzna
-turystyczna
3. Port
-gospodarcza
-handlowa
- militarna/obronna
-turystyczna
-rekreacyjna
-krajobrazowo-estetyczna
-historyczna, etnograficzna
Krajobraz kulturowy ….zintegrowany system, którego struktura przyrodniczo-kulturowa zmienia się w czasie i przestrzeni….
krajobraz kulturowy ...jest specyficznym źródłem treści o środowisku życia człowieka…

(…)

…, materii i informacji pomiędzy populacją miejską i jej otoczeniem… (Bartkowski, 1986)
PARK MIEJSKI- miejska, publiczna, zorganizowana przestrzeń zielona, o powierzchni większej niż 2ha, pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne i inne;
Parki stanowią istotny element krajobrazu miejskiego, który wpływa zarówno na jakość i walory przyrodnicze miasta oraz jego atrakcyjność - kształtując ład przestrzenny danej jednostki urbanistycznej. Rola parków miejskich jest znacząca, co wynika z uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz wielu funkcji jakie pełnią te „zielone wyspy” - enklawy w mieście. Funkcje przyrodnicze warunkowane są strukturą przestrzenną i komponentową środowiska przyrodniczego parku oraz strukturą funkcjonalną - powiązań funkcjonalno- przestrzennych, procesów, związków i relacji…
… do optymalizacji wykorzystania przestrzeni z zachowaniem jej potencjału i piękna…. (Landscape Planning, 1974)
planowanie przestrzenne w myśl zrównoważonego rozwoju jest analizą składowych środowiska przyrodniczego…. w aspekcie przydatności zasobów naturalnych do działań człowieka, ale z zachowaniem harmonii układów przyrodniczych i antropogenicznych…. (Leser i Rood, 1991)
Plany rozwoju poszczególnych obszarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz