Komórki organizacyjne urzędu skarbowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komórki organizacyjne urzędu skarbowego - strona 1 Komórki organizacyjne urzędu skarbowego - strona 2 Komórki organizacyjne urzędu skarbowego - strona 3

Fragment notatki:

Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy w szczególności:
1) komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych:
- orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych
przepisami prawa,
- orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania
podatkowe,
- sprawy z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- sprawy z zakresu karty podatkowej,
- dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki
organizacyjnej,
- przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
- udzielanie pisemnych informacji, z zakresu działania komórki - na żądanie podatnika, płatnika
lub inkasenta - dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach, w których
nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
- (skreślone)
- prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o
wstrzymaniu wykonania decyzji,
- przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej,
2) komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób prawnych:
- orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpłat z zysku,
- orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych
przepisami prawa,
- orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania
podatkowe,
- dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki
organizacyjnej,
- przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
- udzielanie pisemnych informacji, z zakresu działania komórki - na żądanie podatnika, płatnika
lub inkasenta - dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach, w których
nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
- prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o
wstrzymaniu wykonania decyzji,
- przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej,
3) komórki organizacyjnej podatków pośrednich:
- orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług,
- orzecznictwo w sprawach innych podatków pośrednich,
- orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych


(…)

kodeksu karnego skarbowego w stosunku do sprawców
przestępstw i wykroczeń skarbowych, ujawnionych w toku kontroli,
- współdziałanie z urzędem kontroli skarbowej w ramach porozumienia podpisanego przez izbę
skarbową z urzędem kontroli skarbowej,
- współdziałanie z innymi organami kontrolnymi (policją, urzędami pracy itp.),
- prowadzenie kontroli wobec osób nie biorących udziału w postępowaniu podatkowym…
… organizacyjnej spraw karnych skarbowych:
- prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
- pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
w postępowaniu uproszczonym przed sądem powszechnym - występowanie przed sądem jako
organ wnoszący i popierający akt oskarżenia,
- prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe…
… skarbowego w postępowaniu
sądowym i administracyjnym,
14) komórki organizacyjnej informatyki:
- administrowanie systemami informatycznymi,
- konsultacje, instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów
informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
- opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,
- koordynowanie organizacji przetwarzania danych,
14a) komórki organizacyjnej ochrony informacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz