Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego - strona 1

Fragment notatki:

Jest to praca licząca 12 stron, podzielona na 3 rozdziały. Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: zadania urzędu skarbowego, organizacja obiegu pism, dokumentacja biurowa i jej rodzaje, czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism, schemat obiegu dokumentów w urzędzie skarbowym w Sopocie

Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego.
SPIS TREŚCI
Wstęp ROZDZIAŁ PIERWSZY
Zadania Urzędu Skarbowego ROZDZIAŁ DRUGI
Organizacja obiegu pism
Dokumentacja biurowa i jej rodzaje Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Systemy kancelaryjne Czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism Rozdział pism i ich załatwianie 2.6. Czynności wykonywane przy wysyłaniu pism Przechowywanie akt ROZDZIAŁ TRZECI
Schemat obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Sopocie
Deklaracja VAT - 7 Obieg deklaracji VAT-7 Deklaracja PIT - 5 Obieg deklaracji PIT- 5
Deklaracja PIT- 4 Obieg deklaracji PIT - 4 ZAKOŃCZENIE WSTĘP
Wszyscy płacimy jakieś podatki. Właściciele nieruchomości opłacają podatek od nieruchomości, właściciele samochodów - podatek od środków transportowych, właściciele psów - podatek od posiadania psa, rolnicy - podatek rolny, a właściciele lasów - podatek leśny. Cechą wspólną tych podatków jest to, iż zasilają w całości kasy samo-rządowe ( gminne). Drugim istotnym elementem łączącym te daniny jest to, że w zasadzie, są to podatki od posiadania np. nieruchomości, samochodu, psa, gruntu rolnego bądź lasu. Opłacają je, więc wyłącznie ci, którzy są właścicielami, bądź prawnymi użytkownikami nieruchomości. Podatków tych nie opłacają natomiast ci, którym status majątkowy nie pozwala na zakup tych dóbr, bądź, którzy zrezygnowali z ich posiadania. Wszyscy natomiast osiągamy dochody - jedni z tytułu pracy najemnej, inni z pracy na własny rachunek, jeszcze inni z wynajmu lub dzierżawy, sprzedaży wcześniej zakupionych dóbr lub posiadanych praw i wszyscy z tego tytułu opłacamy podatek.
Celem naszej pracy jest przedstawienie obiegu dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Sopocie.
W rozdziale pierwszym przedstawiłyśmy podstawowe i najważniejsze zadania Urzędu Skarbowego, schemat organizacyjny urzędu oraz zakres kompetencji pracowników.
Rozdział drugi ma na celu przybliżenie ogólnie przyjętych zasad obiegu pism w jednostce organizacyjnej.
Natomiast w rozdziale trzecim przedstawiłyśmy schemat obiegu wszystkich dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Sopocie, oraz szczegółowo opisałyśmy obieg trzech wybranych przez nas dokumentów.
Pracę naszą napisałyśmy w oparciu o materiały, które wymieniłyśmy w bibliografii, a zostały nam udostępnione przez pracowników Urzędu Skarbowego w Sopocie.
Rozdział 1.Urząd Skarbowy jest organem administracji rządowej, prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Do zadań Urzędu Skarbowego należy:


(…)

… przekazywane są do referatu podatków pośrednich i przekazywane są w aktach poszczególnych podatników. Na koniec roku kwalifikuje się podatników do kontroli
3.2. Deklaracja PIT-5.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania swojej działalności na zasadach ogólnych tj. w oparciu o prowadzone podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zasady opodatkowania w tej formie reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 116 poz. 1222). Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych mają obowiązek składania deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na for-mularzu PIT-5. Deklaracje PIT-5 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego we-dług właściwości…
… poszczególnych podatników. Jeżeli deklaracja jest błędnie sporządzona, komórka wymiarowa wzywa podatnika do poprawienia swojej deklaracji, bowiem tylko prawidłowo sporządzone deklaracje stanowią podstawę do wprowadzania danych.
Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz PIT-5 są podstawą do sporządzenia przez podatnika zeznania podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Za rok 2000…
… pism jest niezmiernie ważny dla zapewnienia szybkiego i właściwego załatwiania sprawy.
2.3. Systemy kancelaryjne
Czynności związane z przyjęciem pism, ich opracowaniem, obiegiem wewnątrz jednostki organizacyjnej, wysyłką pism oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych określa instrukcja kancelaryjna. Ustalony instrukcją kancelaryjną sposób wykonywania wyżej wymienionych czynności nazywamy systemem…
…, a więc przede wszystkim konsumenci, czyli my wszyscy indywidualni lub zbiorowi nabywcy. Obowiązek składania deklaracji mają wszyscy podatnicy podatku VAT - co do zasady obowiązani są do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT-7. Od obowiązku składania deklaracji VAT-7 zwolnieni są:
Podatnicy zwolnieni podmiotowo od VAT, tzn.:
• u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy o VAT, a także wartość eksportu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz